6/2010

Annettu Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä 26 päivänä syyskuuta 2001 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (807/2001) 1 §:n 5 momentti, 4 §:n 2 ja 4 momentti, 5 §, 6 §:n 4 momentti, 7 §, 9 §:n 3, 5 ja 14 momentti, 10 §:n 2 momentti sekä liite 1, sellaisena kuin niistä ovat 1 §:n 5 momentti asetuksessa 655/2008 ja liite 1 osaksi asetuksessa 687/2005, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 a § sekä uudet liitteet 5—7 seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Luokiteltaessa valmistetta vaaralliseksi otetaan huomioon kaikki vaaralliset aineet:

1) aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008, jäljempänä CLP-asetus, VI liitteessä olevassa taulukossa 3.2 luetellut aineet; sekä

2) sellaiset vaaralliset aineet, jotka valmistaja, maahantuoja tai jakelija luokittelee oma-aloitteisesti kemikaaliasetuksen 6 §:n mukaisesti.

1 a §
Määritelmä

Tämän asetuksen liitteissä 1—4 aineluettelolla tai vaarallisten aineiden luettelolla tarkoitetaan CLP-asetuksen VI liitteen taulukkoa 3.2.

4 §
Terveydelle vaarallisen kemikaalin luokitus

Valmisteet luokitellaan ensisijaisesti liitteessä 2.2 kuvatun sopimuksenvaraisen menetelmän mukaisesti. Jos CLP-asetuksen VI liitteessä olevassa taulukossa 3.2 on aineelle kuitenkin määrätty pitoisuusrajat luokitusta varten, niitä käytetään liitteessä 2.2 määrättyjen pitoisuusrajojen sijasta.


Valmiste voidaan testata luokitusta varten 2 §:ssä tarkoitettuja eläinkokeita käyttäen vain, jos valmisteen markkinoille luovuttaja voi tieteellisesti osoittaa, että valmisteen terveydelle vaarallisia ominaisuuksia ei voida asianmukaisesti osoittaa sopimuksenvaraista menetelmää käyttäen tai olemassa olevien eläinkokeiden tulosten avulla. Eläinkokeiden tulee olla perusteltuja ja sallittuja koe-eläintoiminnasta eläinsuojelulainsäädännössä säädetyn mukaisesti. Kasvinsuojeluainelain tarkoittamien kasvinsuojeluaineiden testausvaatimuksista säädetään kasvinsuojeluainelainsäädännössä.


5 §
Ympäristölle vaarallisen kemikaalin luokitus

Kemikaalin (aineen ja valmisteen) ympäristövaarat arvioidaan luokitusta varten määrittämällä ympäristölle vaaralliset ominaisuudet 2 §:ssä tarkoitetuilla testeillä tai muilla vastaavilla tutkimuksilla. Kemikaali luokitellaan testitulosten ja muiden tutkimustietojen perusteella siten kuin liitteessä 1 määrätään.

Valmisteet luokitellaan ensisijaisesti liitteessä 2.3 kuvatun sopimuksenvaraisen menetelmän mukaisesti. Jos CLP-asetuksen VI liitteessä olevassa taulukossa 3.2 aineelle on kuitenkin määrätty pitoisuusrajat luokitusta varten, niitä käytetään liitteessä 2.3 määrättyjen pitoisuusrajojen sijasta.

Jos valmiste on testattu ympäristövaarojen määrittämiseksi, testituloksia käytetään luokituksessa siten kuin liitteessä 2.3 määrätään.

Eläinkokeiden tulee olla perusteltuja ja sallittuja koe-eläintoiminnasta eläinsuojelulainsäädännössä säädetyn mukaisesti. Kasvinsuojeluainelain tarkoittamien kasvinsuojeluaineiden testausvaatimuksista säädetään kasvinsuojeluainelaissa sekä sen nojalla annetuissa säännöksissä.

6 §
Testatun vaarallisen valmisteen luokituksen uudelleenarviointi

Tätä määräystä ei sovelleta kasvinsuojeluainelaissa tarkoitettuihin kasvinsuojeluaineisiin.

7 §
Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten aineiden vähimmäispitoisuudet valmisteessa

Terveydelle ja ympäristölle vaaralliset aineet otetaan huomioon valmistetta luokiteltaessa, jos niiden vähimmäispitoisuudet ovat seuraavan taulukon mukaisia. Aineet otetaan huomioon myös, jos ne esiintyvät lisäaineina tai epäpuhtauksina valmisteessa:

Aineen vaarallisuus Huomioon otettavat pitoisuudet kaasumaisissa valmisteissa til/til-% muissa valmisteissa paino/paino-%
Erittäin myrkyllinen ≥ 0,02 ≥ 0,1
Myrkyllinen ≥ 0,02 ≥ 0,1
Syöpää aiheuttava, ryhmä 1 tai 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1
Perimää vaurioittava, ryhmä 1 tai 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1
Lisääntymiselle vaarallinen, ryhmä 1 tai 2 ≥ 0,02 ≥ 0,1
Haitallinen ≥ 0,2 ≥ 1
Syövyttävä ≥ 0,02 ≥ 1
Ärsyttävä ≥ 0,2 ≥ 1
Herkistävä ≥ 0,2 ≥ 1
Syöpää aiheuttava, ryhmä 3 ≥ 0,2 ≥ 1
Perimää vaurioittava, ryhmä 3 ≥ 0,2 ≥ 1
Lisääntymiselle vaarallinen, ryhmä 3 ≥ 0,2 ≥ 1
Ympäristölle vaarallinen N ≥ 0,1
Ympäristölle vaarallinen Otsoni ≥ 0,1 ≥ 0,1
Ympäristölle vaarallinen ≥ 1

Jos CLP-asetuksen liitteessä VI olevassa taulukossa 3.2 taikka tämän asetuksen liitteissä 2.2, 2.3 tai 3, määrätään sovellettavaksi taulukossa mainittuja pitoisuuksia alempia pitoisuuksia, nämä on huomioitava yllä olevan taulukon määrittelemien pitoisuusrajojen sijasta.

9 §
Päällysmerkintöjen sisältö

Valmisteen päällysmerkintöihin tulee niiden aineiden nimet, jotka ylittävät luokitusta varten CLP-asetuksen liitteessä VI olevassa taulukossa 3.2 taikka tämän asetuksen liitteen 2.2 taulukoissa:

1) 1 ja 1a määrätyt pitoisuusrajat välittömälle myrkyllisyydelle mukaan lukien alin raja Xn luokitukselle; sekä

2) 4 ja 4a määrätyt pitoisuusrajat syövyttävyydelle (mukaan lukien alin raja Xi-luokitukselle).


Aineen nimi päällyksessä ilmoitetaan CLP-asetuksen liitteessä VI tarkoitetuista kemikaaleista annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (5/2010) mainitulla nimellä tai, jos ainetta ei ole mainitussa asetuksessa, käytetään jotakin kansainvälisesti hyväksyttyä kemiallista nimitystä.


Varoitusmerkit ja niiden nimet määrätään tämän asetuksen liitteessä 5. R-lausekkeet on lueteltu tämän asetuksen liitteessä 6 ja S-lausekkeet tämän asetuksen liitteessä 7.

10 §
Kemikaalit, joilla on useita vaarallisia ominaisuuksia

Jos terveydelle vaarallinen kemikaali merkitään varoitusmerkillä:

1) T+, varoitusmerkit T, Xn, C ja Xi voidaan jättää pois;

2) T, varoitusmerkit Xn, C ja Xi voidaan jättää pois, ellei CLP-asetuksen VI liitteessä olevassa taulukossa 3.2 määrätä toisin;

3) Xn, varoitusmerkki Xi voidaan jättää pois; tai

4) C, varoitusmerkki Xi ja Xn voidaan jättää pois.Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 2010.

Jos toiminnanharjoittaja CLP-asetuksen 62 artiklan nojalla luokittelee, pakkaa ja merkitsee aineen mainitun asetuksen II, III ja IV osaston säännösten mukaisesti vasta 1 päivästä joulukuuta 2010 ja seoksen vasta 1 päivästä kesäkuuta 2015, sovelletaan luokitukseen, pakkaamiseen ja merkintöjen tekemiseen ennen mainittuja ajankohtia tämän asetuksen säännöksiä.

Jos toiminnanharjoittaja CLP-asetuksen 61 artiklan nojalla luokittelee, pakkaa ja merkitsee aineen mainitun asetuksen säännösten mukaisesti jo ennen 1 päivää joulukuuta 2010 tai seoksen jo ennen 1 päivää kesäkuuta 2015, aine ja seos on luokiteltava myös tämän asetuksen mukaisesti.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 (32008R1272), EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1

Helsingissä 11 päivänä tammikuuta 2010

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Marilla Lahtinen

Liitteet 1, 5-7

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.