Säädökset alkuperäisinä: 2009

50/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kilohailin ja silakan kalastuksesta ja jälleenlaivauksesta Itämeren pääaltaalla vuonna 2009
49/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Merimieseläkekassan ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
48/2009
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 24 a §:n muuttamisesta
47/2009
Laki lääkärin hyväksymisestä merimieslääkäriksi
46/2009
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta
45/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta
44/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta
43/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta
42/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta
41/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta pohjoisesta tuesta
40/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta
39/2009
Tasavallan presidentin asetus aluksen polttoaineen aiheuttamasta pilaantumisvahingosta johtuvasta siviilioikeudellisesta vastuusta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
38/2009
Tasavallan presidentin asetus Laosin kanssa kestävästä metsätalous- ja maaseutukehityshankkeesta tehdyn yhteistyösopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
37/2009
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
36/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista
35/2009
Valtioneuvoston asetus valtakunnallisen maaseudun kehittämisen ja tutkimuksen sekä maa- ja elintarviketalouden tutkimuksen rahoituksesta
34/2009
Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta
33/2009
Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
32/2009
Ympäristöministeriön asetus biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista annetun ympäristöministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
31/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteista vuonna 2009
30/2009
Valtioneuvoston asetus varainsiirtoverolain 14 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
29/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta toimenpiteistä Anoplophora glabripennis -tuhoojan leviämisen estämiseksi Kiinasta (Hongkongia lukuun ottamatta) annetun päätöksen 85/1999 kumoamisesta
28/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta
27/2009
Valtiovarainministeriön asetus Fredrik Pacius -juhlarahasta
26/2009
Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta
25/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nautojen tarttuvan leukoosin vastustamisesta
24/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
23/2009
Valtioneuvoston asetus polttomoottoreiden pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
22/2009
Valtioneuvoston asetus vuonna 2009 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
21/2009
Valtioneuvoston asetus alueellisesta kuljetustuesta
20/2009
Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
19/2009
Laki viranomaisten sineteistä ja leimoista
18/2009
Verohallinnon päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta
17/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta
16/2009
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 25 §:n muuttamisesta
15/2009
Valtiovarainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä
14/2009
Oikeusministeriön asetus sovittelijan palkkioista ja kulukorvauksista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanoa koskevassa asiassa
13/2009
Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista
12/2009
Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistoista annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta
11/2009
Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta
10/2009
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta
9/2009
Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon kanssa Suomen tuesta Pegase-mekanismille tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
8/2009
Valtioneuvoston asetus jalometallituotteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
7/2009
Laki ajoneuvolain 60 §:n muuttamisesta
6/2009
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta
5/2009
Laki autoverolain muuttamisesta
4/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus viljan interventio-ostoissa noudatettavista eräistä menettelytavoista
3/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työsuojelun piirihallinnon maksullisista suoritteista
2/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus sairaankuljetuksen taksoista
1/2009
Valtioneuvoston asetus tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.