Säädökset alkuperäisinä: 2009

150/2009
Laki raideliikennevastuulain 18 §:n kumoamisesta
149/2009
Laki ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta
148/2009
Laki tuotevastuulain 12 §:n kumoamisesta
147/2009
Laki potilasvahinkolain 14 §:n kumoamisesta
146/2009
Laki liikennevakuutuslain 11 §:n muuttamisesta
145/2009
Laki taisteluvälineiden siviilihenkilöille aiheuttamien tapaturmien korvaamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
144/2009
Laki vahingonkorvauslain 7 luvun 4 §:n kumoamisesta
143/2009
Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 5 luvun 4 §:n muuttamisesta
142/2009
Laki vakuutussopimuslain 74 §:n muuttamisesta
141/2009
Laki asuntokauppalain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta
140/2009
Laki kuluttajansuojalain 12 luvun 1 d §:n muuttamisesta
139/2009
Laki etuostolain 18 §:n muuttamisesta
138/2009
Laki eräistä yhteisomistussuhteista annetun lain 16 §:n kumoamisesta
137/2009
Laki oikeusapulain 13 §:n muuttamisesta
136/2009
Laki laillisesta tuomioistuimesta ja oikeudenkäynnistä eräissä tapauksissa annetun lain kumoamisesta
135/2009
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
134/2009
Valtiovarainministeriön asetus Porvoon valtiopäivät -juhlarahasta
133/2009
Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain 20 ja 21 §:n muuttamisesta
132/2009
Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 25 a ja 25 b §:n muuttamisesta
131/2009
Laki kemikaalilain 60 §:n muuttamisesta
130/2009
Laki elintarvikelain 71 ja 72 §:n muuttamisesta
129/2009
Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
128/2009
Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 7 §:n muuttamisesta
127/2009
Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 19 §:n muuttamisesta
126/2009
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 2 ja 21 §:n muuttamisesta
125/2009
Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta
124/2009
Verohallituksen päätös eräiden yritysten verottamisesta Konserniverokeskuksessa
123/2009
Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtioista ja alueista, joiden rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä ja selvittämistä koskevat säännökset eivät vastaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja kansainvälisiä velvoitteita
122/2009
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
121/2009
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
120/2009
Tasavallan presidentin asetus elatustukea koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
119/2009
Tasavallan presidentin asetus Kambodzhan kanssa tehdyn yhteistyötä Suomen ja Kambodzhan välisessä maankäyttö- ja -hallintahankkeessa koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
118/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES–osa-alueilla 22–24
117/2009
Valtioneuvoston asetus Ranskan kanssa Tshadissa ja Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavan Euroopan unionin kriisinhallintaoperaation operaatioesikunnassa palvelevan suomalaisen henkilöstön asemasta ja vahingonkorvausvaateiden ratkaisemisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
116/2009
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
115/2009
Valtioneuvoston asetus puolustusvoimien ajokorteista annetun asetuksen muuttamisesta
114/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomessa rekisteröityjen yli 20-metristen kalastusalusten harjoittaman turskankalastuksen keskeyttämisestä ICES–osa-alueilla 25―32
113/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus silakan ja kilohailin kalastuksen keskeyttämisestä ja jälleenlaivauksen rajoitusten voimaantulosta Itämeren pääaltaalla
112/2009
Valtioneuvoston asetus maatalousyrittäjien opintorahan määrästä vuonna 2009
111/2009
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2009/2010 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta
110/2009
Valtioneuvoston asetus vuonna 2009 toimitettavissa europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista
109/2009
Laki Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
108/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus kosmeettisten valmisteiden eläinkoekielloista
107/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista tarvikkeista
106/2009
Laki metsästyslain 87 §:n muuttamisesta
105/2009
Riistavahinkolaki
104/2009
Ympäristöministeriön työjärjestys
103/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
102/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
101/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.