Säädökset alkuperäisinä: 2009

200/2009
Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
199/2009
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain 5 luvun 9 §:n 5 momentissa tarkoitetusta omavastuuosuuden perimistä koskevasta poikkeuksesta
198/2009
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:n 2 momentin perusteella korvataan 72 tai 100 prosenttia
197/2009
Valtioneuvoston asetus lääketieteellisin perustein vaikeiksi arvioitavista sairauksista, joiden hoidossa käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden kustannuksista sairausvakuutuslain perusteella korvataan 72 tai 42 prosenttia
196/2009
Valtioneuvoston asetus lääkkeiden hintalautakunnasta
195/2009
Laki sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n muuttamisesta
194/2009
Laki kansaneläkelain 97 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
193/2009
Laki sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun maksuprosentista annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
192/2009
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
191/2009
Laki ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen V lukuun tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
190/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus perus- ja kasvulohkoista ja niiden ulko- ja sisärajoja koskevista tuen myöntämisen edellytyksistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
189/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista
188/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista
187/2009
Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä
186/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
185/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
184/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisissa tuissa saaristoksi luettavista kuntien osa-alueista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
183/2009
Valtioneuvoston asetus vuoden 2008 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista
182/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2008 maksettavasta sokerijuurikkaan kuljetustuesta
181/2009
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 19 a §:n muuttamisesta
180/2009
Valtioneuvoston asetus hovioikeuksien tuomiopiireistä
179/2009
Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
178/2009
Laki suhdanneluonteisista avustuksista eräiden asuinrakennusten korjauksiin
177/2009
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 7 §:n muuttamisesta
176/2009
Laki korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille vuosina 2009 ja 2010 rakennusalan työllisyyden edistämiseksi
175/2009
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta
174/2009
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta
173/2009
Laki maksuperusteisista lisäeläkejärjestelyistä eläkesäätiöissä ja eläkekassoissa
172/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä
171/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä
170/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittaustoimistojen lukumäärästä, toimialueista ja hallintopaikoista
169/2009
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
168/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 6 §:n muuttamisesta
167/2009
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
166/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta
165/2009
Vuoden 2009 lisätalousarvio
164/2009
Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen 28 §:n muuttamisesta
163/2009
Laki työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta
162/2009
Laki eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain 23 §:n 2 momentin ja 45 §:n kumoamisesta
161/2009
Laki konkurssilain muuttamisesta
160/2009
Laki isyyslain 28 ja 40 §:n muuttamisesta
159/2009
Laki lapsen elatuksesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
158/2009
Laki holhoustoimesta annetun lain 70 §:n muuttamisesta
157/2009
Laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta
156/2009
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta
155/2009
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta
154/2009
Laki lapseksiottamisesta annetun lain 29 ja 34 §:n muuttamisesta
153/2009
Laki nimilain 24 §:n muuttamisesta
152/2009
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 74 §:n muuttamisesta
151/2009
Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta annetun lain 11 §:n kumoamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.