Säädökset alkuperäisinä: 2009

400/2009
Valtioneuvoston asetus ohjelmakauden 2000―2006 luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen sekä ohjelmakauden 1995―1999 erityisympäristötukisopimusten valvonnasta
399/2009
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2009 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta
398/2009
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
397/2009
Laki verkkotunnuslain muuttamisesta
396/2009
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistaminen
395/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2009 maksettavan korvauksen perusteista annetun asetuksen muuttamisesta
394/2009
Valtioneuvoston asetus työriitojen sovittelusta
393/2009
Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon yhteisistä sähköisistä asioinnin ja hallinnon tukipalveluista
392/2009
Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrän vahvistamisesta
391/2009
Laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta
390/2009
Valtioneuvoston päätös Karjalohjan kunnan liittämisestä Lohjan kaupunkiin
389/2009
Valtioneuvoston asetus tartuntatautiasetuksen 2 §:n muuttamisesta
388/2009
Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
387/2009
Laki geenitekniikkalain muuttamisesta
386/2009
Laki vesilain 21 luvun muuttamisesta
385/2009
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta
384/2009
Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta
383/2009
Laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta
382/2009
Laki taidenäyttelyiden valtiontakuusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
381/2009
Laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain muuttamisesta
380/2009
Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta
379/2009
Valtioneuvoston asetus kansanterveysasetuksen 2 ja 3 §:n kumoamisesta
378/2009
Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen 7 §:n muuttamisesta
377/2009
Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta
376/2009
Laki hedelmöityshoidoista annetun lain muuttamisesta
375/2009
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta
374/2009
Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain 13 §:n muuttamisesta
373/2009
Laki rikoslain 22 luvun muuttamisesta
372/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kuitupellavan ja –hampun jalostustuesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
371/2009
Valtioneuvoston asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun asetuksen muuttamisesta
370/2009
Valtioneuvoston asetus sektoritutkimuksen neuvottelukunnasta annetun asetuksen muuttamisesta
369/2009
Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 7 ja 11 §:n muuttamisesta
368/2009
Laki Koulutusrahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta
367/2009
Laki valtion vientitakuista annetun lain 10 §:n muuttamisesta
366/2009
Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta
365/2009
Laki ulosottokaaren 4 luvun 19 §:n muuttamisesta
364/2009
Laki hallintolainkäyttölain muuttamisesta
363/2009
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta
362/2009
Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä
361/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poronhoitovuodelta 2009/2010 maksettavan eläinkohtaisen tuen hakemisesta
360/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamista sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2009 annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta
359/2009
Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
358/2009
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
357/2009
Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
356/2009
Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituen kohdentamisesta vuonna 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
355/2009
Tasavallan presidentin asetus Vietnamin kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
354/2009
Laki työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta
353/2009
Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta
352/2009
Laki verontilityslain väliaikaisesta muuttamisesta
351/2009
Oikeusministeriön asetus Tietosuojavaltuutetun toimiston maksullisista suoritteista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.