Säädökset alkuperäisinä: 2009

1000/2009
Valtioneuvoston asetus maatilan energiasuunnitelmatuesta
999/2009
Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta
998/2009
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain väliaikaisesta soveltamisesta
997/2009
Tasavallan presidentin asetus Ariane-, Vega- ja Sojuz-kantorakettien käyttövaihetta Guyanan avaruuskeskuksessa koskevan julistuksen voimaansaattamisesta
996/2009
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteisiin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
995/2009
Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan liittyvän BCH-koodin muutosten voimaansaattamisesta
994/2009
Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyviin suurnopeusaluksia koskeviin kansainvälisiin turvallisuussäännöstöihin tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
993/2009
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevan sopimuksen sihteeristön perustamisesta tehdyn toimenpiteen voimaansaattamisesta
992/2009
Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 6 §:n muuttamisesta
991/2009
Laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta
990/2009
Laki rikoslain muuttamisesta
989/2009
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2010
988/2009
Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2010
987/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
986/2009
Sisäasiainministeriön asetus Rajavartiolaitoksen suoritteiden maksuista
985/2009
Sisäasiainministeriön asetus rajavartiomiehen virkamerkistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
984/2009
Ympäristöministeriön asetus ympäristölupavastuualueiden sijoittumisesta aluehallintovirastoihin ja niiden toimialueiden laajentamisesta
983/2009
Valtioneuvoston asetus Verohallinnon yksiköistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
982/2009
Valtioneuvoston asetus Verohallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
981/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
980/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta
979/2009
Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta
978/2009
Valtioneuvoston asetus raha-arpa-, veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton tilittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
977/2009
Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen vuoden 2009 verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista
976/2009
Laki kalastuslain 88 §:n muuttamisesta
975/2009
Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta
974/2009
Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
973/2009
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta
972/2009
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta
971/2009
Laki lukiolain 16 §:n muuttamisesta
970/2009
Laki perusopetuslain 21 §:n muuttamisesta
969/2009
Laki kiinteistöverolain muuttamisesta
968/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
967/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vuoden 2010 työttömyysvakuutusmaksuista
966/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista vuosina 2010 ja 2011
965/2009
Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2010–2012 myönnettävistä valtionavustuksista
964/2009
Valtioneuvoston asetus työturvallisuussäännöksiä valmistelevasta neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta
963/2009
Valtioneuvoston asetus merkitykseltään vähäisestä teletoiminnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta
962/2009
Laki sairausvakuutuslain 9 luvun 10 a §:n muuttamisesta
961/2009
Laki vuorotteluvapaalain 25 §:n muuttamisesta
960/2009
Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta
959/2009
Sosiaali- ja terveysministeriön ilmoitus eräistä indeksillä tarkistetuista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista ja kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palvelusetelistä
958/2009
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
957/2009
Tasavallan presidentin asetus Tanskan, Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä puolustusmateriaalialan yhteistyöstä tehdyn puitesopimuksen lakkauttamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
956/2009
Tasavallan presidentin asetus alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta
955/2009
Laki Euroopan unionin ja Australian välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Australian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta
954/2009
Laki kielilain 40 §:n muuttamisesta
953/2009
Laki Rikosseuraamuslaitoksesta
952/2009
Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta
951/2009
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.