Säädökset alkuperäisinä: 2009

1200/2009
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
1199/2009
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1198/2009
Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta
1197/2009
Laki eräiden riskin aiheuttavien tuotteiden markkinavalvontaan liittyvien tietojen ilmoittamisesta Euroopan yhteisöjen komissiolle
1196/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön maksullisista suoritteista
1195/2009
Laki rajavartiolain 75 §:n muuttamisesta
1194/2009
Ilmailulaki
1193/2009
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
1192/2009
Laki työttömyysturvalain 4 ja 6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta
1191/2009
Laki vuorotteluvapaalain 15 §:n muuttamisesta
1190/2009
Laki työttömyyskassalain muuttamisesta
1189/2009
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
1188/2009
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
1187/2009
Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta
1186/2009
Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla
1185/2009
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta
1184/2009
Laki vakuutussopimuslain muuttamisesta
1183/2009
Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä
1182/2009
Opetusministeriön asetus opetusministeriön suoritteiden maksullisuudesta
1181/2009
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenneviraston maksullisista suoritteista
1180/2009
Tasavallan presidentin asetus kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa
1179/2009
Tasavallan presidentin asetus eräiden terveyden- ja sairaanhoidon tehtävien hallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
1178/2009
Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaan maakunnassa annetun asetuksen muuttamisesta
1177/2009
Tasavallan presidentin asetus poliisihallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa
1176/2009
Laki Ahvenanmaan itsehallintolain 30 ja 39 §:n muuttamisesta
1175/2009
Laki syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain muuttamisesta
1174/2009
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kotieläinten jalostusaineksen maahantuonnissa annettavasta selvityksestä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta
1173/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus broilereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta
1172/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kanojen salmonellavalvontaohjelmasta
1171/2009
Laki valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin
1170/2009
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
1169/2009
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta
1168/2009
Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1167/2009
Laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
1166/2009
Laki palvelujen tarjoamisesta
1165/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestys
1164/2009
Opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista annetun opetusministeriön asetuksen liitteen VI muuttamisesta
1163/2009
Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta
1162/2009
Opetusministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta
1161/2009
Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta
1160/2009
Opetusministeriön asetus Valtion taidemuseon suoritteiden maksullisuudesta
1159/2009
Opetusministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista
1158/2009
Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta
1157/2009
Valtioneuvoston asetus kirjastoasetuksen 4 §:n muuttamisesta
1156/2009
Valtioneuvoston asetus Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 13 §:n muuttamisesta
1155/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinenergian käytön valvontaan kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
1154/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus ydinlaitosten ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn kuuluvista työ- ja elinkeinoministeriön maksullisista suoritteista
1153/2009
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus työssäkäyntialueista
1152/2009
Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
1151/2009
Kirkolliskokouksen päätös kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.