1847/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta 7 päivänä kesäkuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (660/2007) 1 §:n 2 momentti, 4 §, 17 §:n 1 momentti, 18 §:n 1 momentti ja 20 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti, 4 §, 17 §:n 1 momentti ja 18 §:n 1 momentti asetuksessa 401/2009, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Valvontaa toteutetaan osana yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1122/2009, jäljempänä soveltamisasetus.

4 §
Valvontaviranomainen

Tarkastukset suorittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Valvojalla on oltava maa- ja metsätalousministeriön tai Maaseutuviraston antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antama tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen hakijalle tai tämän edustajalle ennen paikalla tehtävän tarkastuksen aloittamista.

17 §
Lisätoimenpiteet

Tilan valitseman lisätoimenpiteen tukea on vähennettävä 30―100 prosenttia ja perustoimenpiteen tukea 1―5 prosenttia laiminlyötyä lisätoimenpidettä kohden, jos lisätoimenpiteen ehtoja ei ole noudatettu tai niiden noudattamista ei ole pystytty todentamaan puutteellisten asiakirjojen vuoksi.


18 §
Puutarhatilan lisätoimenpiteet

Tilan valitseman lisätoimenpiteen tukea on vähennettävä 30―100 prosenttia ja perustoimenpiteen tukea 1―5 prosenttia laiminlyötyä lisätoimenpidettä kohden, jos lisätoimenpiteen ehtoja ei ole noudatettu tai niiden noudattamista ei ole pystytty todentamaan puutteellisten asiakirjojen vuoksi.


20 §
Alkuperäisrotujen kasvattamisesta koskeva erityistukisopimus

Jos valvonnassa havaitaan, että tilalla on luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 52 §:n 2 momentin 1―5 kohdassa tarkoitettuja alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan erityistukisopimuksen kohteena olevia tukikelpoisia eläimiä vähemmän kuin tila on sopimuksessa sitoutunut kasvattamaan, sovelletaan seuraamuksien määrittämisessä, mitä soveltamisasetuksen 63―68 artiklassa säädetään. Suomenhevosiin sovelletaan nautaeläinten seuraamussäännöksiä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.