1844/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ohjelmakauden 2000―2006 luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen sekä ohjelmakauden 1995―1999 erityisympäristötukisopimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan ohjelmakauden 2000―2006 luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen sekä ohjelmakauden 1995―1999 erityisympäristötukisopimusten valvonnasta 4 päivänä kesäkuuta 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen (400/2009) 1 §:n 2 momentti, 4 §:n 1 momentti, 23 §:n 1 momentti ja 25 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Valvontaa toteutetaan osana yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1122/2009, jäljempänä soveltamisasetus.

4 §
Valvontaviranomainen

Valvontaviranomainen on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.


23 §
Alkuperäisrodut

Jos valvonnassa havaitaan, että tilalla on luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 31 §:n 1 momentissa tarkoitettujen alkuperäisrotujen, kasvattamista koskevan erityistukisopimuksen kohteena olevia tukikelpoisia eläimiä vähemmän kuin tila on sopimuksessa sitoutunut kasvattamaan, seuraamuksien määrittämisessä sovelletaan, mitä soveltamisasetuksen 63―68 artiklassa säädetään. Mitä edellä säädetään, ei kuitenkaan koske maatiaiskanoja. Suomenhevosiin sovelletaan nautaeläimiä koskevia seuraamussäännöksiä.


25 §
Viljelijäkoulutus- ja materiaalituotantohankkeiden valvonta ja seuraamukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on tehtävä 5 prosentin valvontaotanta maatalouden ympäristötukeen liittyvistä alueellisista viljelijäkoulutus- ja materiaalihankkeista, jotka on maksettu valvontavuotta edeltävän vuoden kesäkuun 1 päivän ja valvontavuoden toukokuun 31 päivän välisenä aikana.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.