1842/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta 16 päivänä toukokuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (592/2007) 1 §:n 2 momentti, 4 ja 5 §, 6 §:n 1 momentti, 7 ja 8 §, 12 §:n 1 ja 3 momentti sekä 16 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti, 4 ja 8 § asetuksessa 358/2009 sekä 5 ja 7 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Valvontaa toteutetaan osana neuvoston tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1122/2009, jäljempänä soveltamisasetus.

4 §
Hallinnolliset tarkastukset

Tukihakemusten hallinnollisista tarkastuksista säädetään neuvoston tilatukiasetuksen 20 artiklassa. Tarkastuksiin sisältyvät soveltamisasetuksen 28 artiklassa säädetyt ristiintarkastukset.

5 §
Paikalla tehtävä tarkastus

Soveltamisasetuksen 30 artiklassa säädetään Euroopan yhteisön suoria tukia hakeneiden maatilojen paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärästä. Tilallapitoaikaisesta valvontavelvoitteesta säädetään soveltamisasetuksen 41 artiklassa.

Paikalla tarkastettavat tilat valitaan Maaseutuvirastossa keskitetysti tehtävillä otannoilla sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tekemien otantojen perusteella. Otannat tehdään soveltamisasetuksen 31 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Tarkastuksen tekee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Valvojalla on oltava Maaseutuviraston tai maa- ja metsätalousministeriön antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi tai elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antama tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen saajalle tai tämän edustajalle ennen tarkastuksen aloittamista.

6 §
Paikalla tehtävän tarkastuksen osa-alueet

Edellä 5 §:n mukaisesti tarkastukseen valittujen maatilojen tarkastuksesta säädetään soveltamisasetuksen 42 artiklassa.


7 §
Valvontapöytäkirja

Paikalla tehtävässä tarkastuksesta laadittavasta tarkastuskertomuksesta (valvontapöytäkirja) säädetään soveltamisasetuksen 32 ja 45 artiklassa. Valvontapöytäkirja laaditaan Maaseutuviraston vahvistaman mallin mukaisesti. Samaa mallia käytetään hallinnollisissa tarkastuksissa soveltuvin osin.

Soveltamisasetuksen 32 artiklan 2 kohdan mukaan viljelijälle on annettava mahdollisuus allekirjoittaa valvontapöytäkirja ja ilmoittaa olleensa paikalla tarkastuksen aikana sekä lisätä huomautuksensa valvontapöytäkirjaan.

Tarkastuksen tehneen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen virkamiehen on allekirjoitettava valvontapöytäkirja ja toimitettava jäljennös valvontapöytäkirjasta viljelijälle.

8 §
Valvonnan laajentaminen

Jos muun valvonnan yhteydessä havaitaan tai muulla tavalla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tietoon tulee, että tässä asetuksessa tarkoitetun Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien saamisen edellytykset eivät laiminlyönnin vuoksi enää täyty, valvonta on laajennettava tämän asetuksen mukaiseksi valvonnaksi.

12 §
Osto- ja myyntitositteet sekä muut asiakirjat

Rekistereihin ja eläinluetteloihin merkittyjen tietojen paikkansapitävyyden tarkastamisesta osto- ja myyntitositteiden sekä muiden asiakirjojen avulla säädetään soveltamisasetuksen 42 artiklan 2 ja 3 kohdassa.


Siitä, mitä seuraa, jos eläimen osto- ja myyntitositteissa on puutteita tai tositteita ei ole, säädetään soveltamisasetuksen 63 artiklan 4 kohdan b alakohdassa.

16 §
Valvontaseuraamukset

Eläintuen ehtojen laiminlyönnin seuraamuksista säädetään soveltamisasetuksen 63―68 artiklassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.