1840/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta 31 päivänä toukokuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (636/2007)14 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 359/2009, sekä

muutetaan 1 §:n 2 momentti sekä 5―7 ja 13 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti sekä 5 ja 13 § mainitussa asetuksessa 359/2009 sekä 6 § asetuksessa 420/2008, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Valvontaa toteutetaan osana neuvoston tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1122/2009, jäljempänä soveltamisasetus.

5 §
Valvontaviranomaiset

Valvontaviranomaisena toimii elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus siten kuin soveltamisasetuksen 48 artiklassa säädetään.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kokoaa yhteen valvonnan kohteena olevan tilan neuvoston tilatukiasetuksen liitteessä II ja III tarkoitettujen täydentävien ehtojen tarkastusten tulokset ja määrää lopullisen tuloksen siten kuin seuraamuksen määrittämisestä on soveltamisasetuksessa erikseen säädetty.

6 §
Valvonnan laajentaminen

Jos jonkin muun kuin tässä asetuksessa tarkoitetun tarkastuskäynnin yhteydessä havaitaan tai valvontaviranomainen muutoin saa tietoonsa, että suoria tukia, luonnonhaittakorvausta, ympäristötukea tai eläinten hyvinvoinnin tukea hakenut maatila on laiminlyönyt tässä asetuksessa säädetyn velvollisuuden, valvontaviranomaisen on laajennettava tarkastus tämän asetuksen mukaiseksi valvonnaksi laiminlyödyn säädöksen tai hallinnollisessa tarkastuksessa soveltamisasetuksen 2 artiklan 34 ja 35 kohdassa määritellyn vaatimuksen tai standardin osalta.

7 §
Pohjavesialueet

Valvonnassa on tarkastettava, että tilan pohjavesialueilla sijaitsevalla maatalousmaalla on noudatettu vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen (1022/2006) 4 a §:n sekä ympäristönsuojelulain (86/2000) 8 §:n säännöksiä pohjavesien suojelusta.

13 §
Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset

Vaatimusten tai ehtojen noudattamatta jättämisen tai tahallisen laiminlyönnin seuraamuksista suoriin tukiin, luonnonhaittakorvaukseen, ympäristötukeen ja eläinten hyvinvoinnin tukeen säädetään neuvoston tilatukiasetuksen 24 artiklassa ja soveltamisasetuksen 70―72 artiklassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.