1837/2009

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään alueiden kehittämisestä 29 päivänä joulukuuta 2009 annetun lain (1651/2009) nojalla:

1 §
Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnan kokoonpano ja toimikausi

Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnassa ovat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriö, valtiovarainministeriö, opetusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö. Lisäksi neuvottelukunnassa ovat edustettuina maakunnan liitot ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset suuralueittain sekä aluehallintovirastojen, Suomen kuntaliitto ry:n, tärkeimpien työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjen ja ympäristöjärjestöjen ja sukupuolten tasa-arvoa edistävien järjestöjen edustus. Neuvottelukunta voi kutsua asiantuntijoita. Asioiden valmistelua varten neuvottelukunta voi asettaa jaostoja.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii työ- ja elinkeinoministeriön edustaja. Neuvottelukunta nimetään valtioneuvoston toimikaudeksi.

2 §
Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnan tehtävät

Alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) 8 §:ssä mainittujen tehtävien hoitamiseksi alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunta:

1) käsittelee alueiden kehittämisestä annetun lain 22 §:ssä tarkoitetun valtakunnallisia alueiden kehittämistavoitteita koskevan esityksen sekä muut merkittävät alueiden kehittämistä koskevia suunnitelmia ja ohjelmia koskevat esitykset;

2) tukee työ- ja elinkeinoministeriötä alueiden kehittämisestä annetun lain 7 §:n mukaisissa yhteensovittamis- ja seurantatehtävissä;

3) sovittaa yhteen hallinnonaloittaisia aluestrategioita ja niiden tavoitteita;

4) seuraa valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden ja hallinnonalojen aluestrategioiden toteutumista ja siihen liittyvää valtion aluehallinnon ohjausta sekä tekee niihin liittyviä kehittämisehdotuksia;

5) tekee ehdotuksia kansallisen alueiden kehittämisen ja rakennerahastotoiminnan kehittämiseksi ja yhteensovittamiseksi;

6) suorittaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat tehtävät.

Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnan on raportoitava säännöllisesti työ- ja elinkeinoministeriöille tehtäviinsä kuuluvien asioiden edistymisestä.

3 §
Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnan jäsenten ja asiantuntijoiden kulukorvaukset

Alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnassa järjestöjä edustaville jäsenille ja asiantuntijoille voidaan maksaa korvausta ansionmenetyksestä, matkakustannuksista ja muista tehtävän hoitamisesta aiheutuneista kustannuksista siltä osin kuin korvauksesta ei vastaa se taho, jota jäsen tai asiantuntija edustaa. Korvauksen maksaa työ- ja elinkeinoministeriö.

4 §
Valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden valmistelu ja sisältö

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee yhteistyössä muiden ministeriöiden, maakunnan liittojen ja muiden alueiden kehittämisen kannalta keskeisten tahojen kanssa valtioneuvoston päätettäväksi esityksen valtakunnallisiksi alueiden kehittämistavoitteiksi.

Valtioneuvoston päätös sisältää ainakin:

1) kehittämisen tavoitteet ja linjaukset niiden toteuttamiseksi;

2) kuvauksen kehittämiseen suunnattavista voimavaroista;

3) laadulliset ja määrälliset vaikutustavoitteet ja mittarit, joilla päätökseen sisältyvien toimenpiteiden vaikuttavuutta alueiden kehittämisestä annetun lain 4 §:n mukaisten tavoitteiden toteutumiseen voidaan seurata;

4) määräyksen niistä ministeriöistä, joiden on laadittava hallinnonalalleen aluestrategia;

5) määrittelyn erityisohjelmien ja periaatepäätösten keskeisistä tavoitteista ja laatimisesta vastaavista tahoista.

5 §
Hallinnonaloittaisen aluestrategian sisältö

Hallinnonaloittainen aluestrategia laaditaan osana hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelua. Sen tulee sisältää ainakin:

1) kuvaus alueiden kehittämisen nykytilanteesta hallinnonalalla;

2) hallinnonalan alueiden kehittämisen tavoitteiden toteuttamista koskevat linjaukset ja keskeiset toimenpiteet;

3) määrittely käytettävästä rahoituksesta ja periaatteet sen suuntaamisesta alueellisesti, jotka otetaan huomioon aluehallinnon strategisessa ohjauksessa;

4) suunnitelma aluestrategian toteutumisen seurannasta.

6 §
Hallinnonaloittaisten aluestrategioiden laatiminen ja aikataulu

Aluestrategia laaditaan yhteistyössä alueviranomaisten ja muiden hallinnonalan virastojen ja laitosten.

Ministeriöt hyväksyvät aluestrategiansa valtioneuvoston toimikauden toisen vuoden syyskuun puoleen väliin mennessä.

7 §
Maakuntaohjelman sisältö

Maakuntaohjelmassa tulee olla ainakin:

1) kuvaus maakunnan ja sen osien nykytilasta ja arvio maakunnan alueella toteutettujen ohjelmien vaikuttavuudesta;

2) maakunnan liiton ja muiden tahojen tekemään ennakointityöhön perustuva tarkastelu alueen kehittämismahdollisuuksista;

3) maakunnan kehittämisen painopisteet ja tavoitteet;

4) toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi sisältäen myös maakunnan kehittämisen kannalta keskeisimmät hankkeet;

5) maakunnan eri osien, erityisesti saaristo-, maaseutu- ja kaupunkialueiden erityispiirteet huomioon ottava osio;

6) suunnitelma toimenpiteiden ja keskeisimpien hankkeiden rahoituksesta;

7) selvitys rakennerahasto-ohjelmien ja muiden maakunnan aluetta koskevien ohjelmien yhteensovittamisesta;

8) selvitys ohjelmien määrällistä ja laadullista seurantaa varten tarvittavista vaikuttavuustavoitteista ja niitä koskevista mittareista;

9) kuvaus maakuntaohjelman valmisteluvaiheista ja valmisteluun osallistuneista tahoista;

10) selvitys useampaa kuin yhtä maakuntaa koskevista suunnitelmista ja hankkeista;

11) tarvittaessa määrittely alueen kuntien yhteistyöalueista.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet ryhmitellään toimintalinjoihin ottaen huomioon mitä alueiden kehittämisestä annetun lain 25 §:n 2 momentissa säädetään valtion alueviranomaisten strategisesta suunnittelusta ja ohjauksesta.

Edellä 1 momentin 6 kohdassa rahoituksella tarkoitetaan valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen sekä yksityistä rahoitusta. Valtion rahoitus esitetään hallinnonaloittain.

8 §
Maakuntaohjelman hyväksyminen

Maakuntaohjelma hyväksytään alueiden kehittämisestä annetun lain 25 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla kunkin valtuustokauden alkamista seuraavan vuoden loppuun mennessä. Maakuntaohjelma käsittää valtuustokauden toisen vuoden jälkeiset neljä vuotta.

9 §
Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa tulee olla ainakin:

1) maakuntaohjelman toteuttamisen painotukset ja toimintalinjat;

2) suunnitelma maakuntaohjelman valtion rahoituksesta;

3) suunnitelma maakuntaohjelman EU:n rahoituksesta;

4) suunnitelma maakuntaohjelman keskeisten hankkeiden kuntarahoituksesta;

5) arvio maakuntaohjelman yksityisestä rahoituksesta;

6) suunnitelma maakuntaohjelman ja erityisohjelmien keskeisten hankkeiden ja muiden toimenpiteiden toteuttamisen aikataulusta ja niiden rahoitukseen osallistuvista tahoista;

7) kuvaus toteuttamissuunnitelman valmisteluvaiheista ja valmisteluun osallistuneista tahoista.

Edellä 1 momentin 1-5 kohdissa tarkoitetut seikat esitetään valtion talousarvion kehyssuunnittelun ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain (897/2009) 7 §:n ja aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 8 §:n mukaisen strategisen ohjauksen kanssa yhteen sovittaen.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettu arvio esitetään hallinnonaloittaisen jaon mukaisesti.

10 §
Toteuttamissuunnitelman hyväksyminen

Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman hyväksymisaikataulu sovitetaan yhteen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 7 §:n ja aluehallintovirastoista annetun lain 8 §:n mukaisen strategisen ohjauksen aikataulun kanssa. Toteuttamissuunnitelmia voidaan tarvittaessa tarkistaa.

Työ- ja elinkeinoministeriö antaa vuosittain tarkemmat ohjeet toteuttamissuunnitelman laatimisessa noudatettavasta aikataulusta ja menettelystä.

11 §
Erityisohjelmat

Alueiden kehittämisestä annetun lain 24 §:ssä tarkoitettujen erityisohjelmien laadinnasta vastaa toimivaltainen ministeriö. Erityisohjelmat valmistellaan yhteistyössä ministeriöiden, maakunnan liittojen ja muiden asian kannalta keskeisten tahojen kanssa.

Toimivaltainen ministeriö vastaa erityisohjelman toimeenpanosta ja riittävästä ohjauksesta varmistaakseen erityisohjelman toteuttamisen.

Alueellisen ohjelman toteuttamisesta vastaava taho vastaa myös ohjelman toteuttamisen seurannasta ja raportoinnista.

12 §
Erityisohjelmien tavoitteet

Erityisohjelmalla on toteutettava valtakunnallisessa alueiden kehittämistavoitteita koskevassa valtioneuvoston päätöksessä määrättyjä tavoitteita. Lisäksi toimivaltainen ministeriö voi asettaa oman toimialansa kannalta tarpeellisia tavoitteita.

Alueellisella ohjelmalla on toteutettava erityisohjelman sekä maakuntaohjelman tavoitteita. Lisäksi alueellisessa ohjelmassa voidaan asettaa muita ohjelman kannalta tarpeellisia tavoitteita.

13 §
Erityisohjelmien sisältö

Erityisohjelmasta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat:

1) kuvaus nykytilasta;

2) ohjelman tavoitteet;

3) toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi;

4) toimenpiteiden kohderyhmä;

5) alue, johon toimenpiteet on tarkoitus pääosin kohdistaa;

6) arvio toimenpiteiden rahoituksesta;

7) kuvaus erityisohjelman yhteensovittamisesta maakuntaohjelmien ja niiden toteuttamissuunnitelmien kanssa;

8) ohjelmien määrällistä ja laadullista seurantaa varten tarvittavat vaikuttavuustavoitteet ja mittarit;

9) kuvaus ohjelman valmisteluvaiheista ja siihen osallistuneista tahoista;

10) kuvaus ohjelman hallinnoinnista ja taloudesta.

14 §
Yhteistyöryhmien tehtävät

Alueiden kehittämisestä annetun lain 9 §:ssä tarkoitetut erityisohjelmia varten asetetut yhteistyöryhmät valmistelevat ohjelmaesitykset muiden ohjelmien laatimiseen osallistuvien tahojen kanssa ja antavat alueellisista ohjelmaesityksistä lausunnon. Yhteistyöryhmät suuntaavat, seuraavat ja arvioivat ohjelmatyötä sekä tekevät tätä työtä tukevaa ennakointia ja ehdotuksia ohjelmatyön rahoittamiseksi ja kehittämiseksi. Yhteistyöryhmän toimikausi on määrättävä siten, että työryhmä voi käsitellä ohjelmasta tehtävän loppuarvioinnin.

Muita aluepoliittisesti merkittäviä kokonaisuuksia varten asetettavien yhteistyöryhmien tehtävänä on varmistaa asian yhteistyöhön perustuva valmistelu, toimeenpanon ohjaaminen ja seuranta.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut yhteistyöryhmät raportoivat toiminnastaan alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukunnalle.

15 §
Seutukuntajako

Seutukunnan voi poikkeustapauksessa muodostaa yksi kunta.

16 §
Ympäristövaikutusten arviointi

Alueiden kehittämisestä annetussa laissa tarkoitettujen ohjelmien ja suunnitelmien valmistelusta vastaavien viranomaisten velvollisuudesta selvittää ja arvioida ympäristövaikutukset säädetään viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutuksista annetussa laissa (200/2005).

17 §
Alueiden kehittämisen tavoitteiden seuranta

Alueiden kehittämisestä annetun lain 4 §:n mukaisten alueiden kehittämisen tavoitteiden toteutumisen valtakunnallisessa seurannassa ja arvioinnissa käytetään ainakin sellaisia vaikutustavoitteita ja mittareita, jotka kuvaavat:

1) alueiden taloutta ja kilpailukykyä;

2) työmarkkinatilannetta;

3) väestönkehitystä ja hyvinvointia;

4) ympäristön kestävää kehitystä.

Käytettävät mittarit määrätään tarkemmin valtioneuvoston päätöksessä valtakunnallisista alueiden kehittämistavoitteista tehdyssä valtioneuvoston päätöksessä ja niitä sovelletaan soveltuvin osin myös muissa alueiden kehittämisestä annetun lain mukaisten suunnitelmien ja ohjelmien vaikuttavuuden seurannassa.

18 §
Maaseutujaosto

Maakunnan yhteistyöryhmän asettaman maaseutujaoston tehtävänä on suunnitella ja yhteen sovittaa alueellisia maaseudun kehittämistoimenpiteitä. Maaseutujaosto valmistelee maaseutuun liittyvät asiat maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn ja osallistuu maakuntaohjelman valmisteluun 8 §:n 1 momentin 5 kohdan osalta.

Maaseutujaoston kokoonpanosta säädetään maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (634/2007).

19 §
Yhteistyösopimuksen laatiminen

Alueiden kehittämisestä annetun lain 28 §:n mukaisen yhteistyösopimuksen laatimiseen osallistuu rahoittamiseen osallistuvien tahojen lisäksi aluekehittämisviranomaisena toimiva maakunnan liitto silloin, kun on kyse aluetta koskevan maakuntaohjelman, erityisohjelman tai alueellisen rakennerahasto-ohjelman toteuttamiseen liittyvän sopimuksen laatimisesta. Liiton osallistumisella varmistetaan, että sopimuksen kohteena oleva asia tai toimenpide on yhteensopiva alueen kehittämistavoitteiden kanssa.

20 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ministeri
Mari Kiviniemi

Hallitusneuvos
Tuula Manelius

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.