1828/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus Suomen ympäristökeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä säädetään Suomen ympäristökeskuksesta annetun lain (1069/2009) nojalla:

1 §
Toimintayksiköt

Suomen ympäristökeskuksen organisaatio muodostuu toimintayksiköistä, joiden järjestämisestä ja tehtävistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

2 §
Neuvottelukunta

Suomen ympäristökeskuksen neuvottelukunnan tehtävänä on ympäristöalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen arviointi, strategisen suunnittelun tukeminen sekä Suomen ympäristökeskuksen ja sen sidosryhmien välisen yhteistyön edistäminen.

Neuvottelukuntaan kuuluu Suomen ympäristökeskuksen pääjohtaja sekä enintään kaksitoista muuta jäsentä, joista yksi on Suomen ympäristökeskuksen henkilöstön keskuudestaan nimeämä henkilö.

Ympäristöministeriö asettaa neuvottelukunnan Suomen ympäristökeskuksen esityksestä enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan ja vahvistaa jäsenten palkkiot.

3 §
Johto ja henkilöstö

Pääjohtajan lisäksi Suomen ympäristökeskuksessa on tutkimusjohtajia sekä muuta virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilöstöä.

Pääjohtajalla, jos hän on suorittanut tohtorin tutkinnon, sekä tutkimusjohtajalla on professorin arvonimi.

Välittömästi pääjohtajan alaisen toimintayksikön päällikkönä toimii pääjohtajan tehtävään määräämä virkamies.

4 §
Pääjohtajan tehtävät

Pääjohtaja johtaa ja kehittää Suomen ympäristökeskuksen toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Pääjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) Suomen ympäristökeskuksen toimintalinjoja ja niihin rinnastettavia muita merkittäviä asioita;

2) toiminta- ja taloussuunnitelmaa ja talousarvioehdotusta;

3) tulostavoitteita ja Suomen ympäristökeskuksen tulosjohtamista;

4) tilinpäätöksen hyväksymistä ja allekirjoittamista;

5) sisäistä valvontaa;

6) muita Suomen ympäristökeskuksen kannalta laajakantoisia ja merkittäviä asioita.

5 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:

1) pääjohtajalla ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys Suomen ympäristökeskuksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus;

2) tutkimusjohtajalla tohtorin tutkinto, tieteellinen perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

3) välittömästi pääjohtajan alaisen toimintayksikön päälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys yksikön tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito.

6 §
Virkojen täyttäminen ja muun henkilöstön ottaminen

Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto. Ennen esittelyä asiasta on pyydettävä maa- ja metsätalousministeriön lausunto.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

7 §
Valtion edustaminen

Suomen ympäristökeskus kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa valtion etua ja oikeutta sille kuuluvissa asioissa.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Hallitusneuvos
Aino Jalonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.