1815/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus jäteasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun jäteasetuksen (1390/1993) 3 a §:n 2 momentin johdantokappale ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetussa asetuksessa (472/1996), 12 § sellaisena kuin se on 24 päivänä tammikuuta 1995 annetussa asetuksessa (64/1995), 14 § ja 14 b §, sellaisina kuin ne ovat 18 päivänä helmikuuta 2000 annetussa asetuksessa (171/2000), 17 §:n 2 momentin johdantokappale, sellaisena kuin se on 24 päivänä tammikuuta 1995 annetussa asetuksessa (64/1995) sekä 21 §:n 1 momentin 2 kohta sellaisena kuin se on 18 päivänä helmikuuta 2000 annetussa asetuksessa (171/2000), seuraavasti:


3 a §
Luokittelu ongelmajätteeksi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi yksittäistapauksessa päättää:


Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on toimitettava 2 momentin nojalla tekemänsä päätöksen jäljennös seurantaa varten Suomen ympäristökeskukselle, jonka on puolivuosittain toimitettava yhteenveto päätöksistä asianomaiselle ministeriölle.

12 §
Toiminnan ilmoittaminen jätetiedostoon

Jätelain 49 §:ssä tarkoitettu ilmoitus jätetiedostoon merkitsemistä varten on tehtävä toiminnan harjoittajan kotipaikan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

14 §
Jätetiedostoon tehdyn ilmoituksen käsittely

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tarkastaa viipymättä ilmoituksen, pyytää tarvittaessa lisätietoja toiminnanharjoittajalta ilmoituksen täydentämiseksi sekä tekee ilmoituksen johdosta päätöksen ja merkitsee päätöksestä tiedot jätetiedostoon.

Jos ilmoituksessa tarkoitettu toiminta ulottuu kahden tai useamman elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueelle, ilmoituksen tiedot merkitään saman ilmoituksen perusteella kunkin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen pitämään jätetiedostoon.


14 b §
Jätetiedostoon hyväksytyn toiminnan valvonta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi jätetiedostoon hyväksymistä koskevassa päätöksessä määrätä tarkemmin toiminnanharjoittajan ilmoittamaan jätetiedostoon määräajoin toiminnan valvomiseksi tarpeellisista seikoista.

Jätetiedostoon hyväksytyn toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle toiminnassa tapahtuneista muutoksista, joilla saattaa olla merkitystä jätetiedostoon merkittyjen tietojen kannalta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee lähettää jätetiedostoon hyväksytylle ote tiedoston tiedoista tarkastettavaksi sen kalenterivuoden päättyessä, jolloin on kulunut kolme vuotta jätetiedostoon viimeksi tehdyistä toimintaa koskevasta muutoksesta.


17 §
Ympäristöhallinnon tehtävät

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tulee sen lisäksi, mitä jätelaissa säädetään:


21 §
Jätetiedostojen yhteistiedosto

Edellä 17 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetussa jätetiedostojen yhteistiedostossa on seuraavat jätetiedostot:


2) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen pitämä jätetiedosto, jossa on tiedot jätteen ammattimaisesta keräämisestä ja kuljettamisesta, jätteen myyjänä ja välittäjänä toimimisesta, jos jäte on tarkoitettu hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi ulkomailla, tuottajayhteisöstä samoin kuin toiminnan harjoittajasta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Hallitusneuvos
Aino Jalonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.