1794/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä

muutetaan ulkomaisten alusten tarkastuksesta Suomessa 1 päivänä heinäkuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (619/2004) 15―17§ seuraavasti:

15 §
Tietojen julkaiseminen

Liikenteen turvallisuusviraston on vähintään kerran kuukaudessa julkaistava PSC-direktiivin liitteessä VIII olevassa I osassa luetellut tiedot aluksista, jotka on pysäytetty Suomen satamassa tai joilta on evätty pääsy Suomen satamaan edellisen kuukauden kuluessa.

16 §
Aluksen luokitustodistukseen liittyvät ilmoitukset

Liikenteen turvallisuusviraston on ilmoitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle, muille Euroopan unionin jäsenvaltioille, aluksen lippuvaltiolle ja Pariisin pöytäkirjan sihteeristölle, jos satamavaltiona tehdyssä tarkastuksessa on todettu aluksella luokituslaitoksen antama voimassa oleva todistuskirja, vaikka alus ei täytä asiaa koskevia yleissopimusten määräyksiä, tai luokitustodistus, vaikka aluksessa on vika tai puute, joka koskee todistuksessa mainittuja seikkoja. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä vain, jos alus aiheuttaa vakavaa uhkaa turvallisuudelle tai ympäristölle taikka jos on näyttöä, että luokituslaitos on toiminut erityisen piittaamattomasti. Asiasta on ilmoitettava myös asianomaiselle luokituslaitokselle ensimmäisen tarkastuksen yhteydessä.

17 §
PSC-direktiivin täytäntöönpanon seurantaa varten annettavat tiedot

Liikenteen turvallisuusviraston on vuosittain 1 päivään huhtikuuta mennessä toimitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle ja Pariisin pöytäkirjan sihteeristölle seuraavat edellistä vuotta koskevat tiedot:

1) Suomessa satamavaltion valvontaa harjoittavien tarkastajien lukumäärä; tiedot on toimitettava komissiolle PSC-direktiivin liitteessä X olevaa mallitaulukkoa käyttäen ja liitteessä esitetyllä tavalla; ja

2) Suomen satamiin saapuneiden yksittäisten alusten kokonaismäärä.

Lisäksi Liikenteen turvallisuusviraston on toimitettava:

1) Euroopan yhteisöjen komissiolle kuuden kuukauden välein luettelo Suomen satamiin saapuneiden muiden kuin säännöllistä lauttaliikennettä harjoittavien yksittäisten alusten liikkeistä sekä kyseisten alusten IMO-tunnistenumerot ja saapumispäivämäärät; tai

2) SIRENAC-tietojärjestelmään Suomen satamiin päivittäin saapuneiden muiden kuin säännöllistä lauttaliikennettä harjoittavien alusten IMO-tunnistenumerot ja saapumispäivämäärät.

Liikenteen turvallisuusviraston on toimitettava Euroopan yhteisöjen komissiolle tiedot säännöllisessä lauttaliikenteessä tapahtuvista muutoksista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Anna Sotaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.