1793/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 9 päivänä syyskuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (852/2004) 7, 12 ja 13 § seuraavasti:

7 §
Esikäsittely

Tuottajan on järjestettävä erilliskerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun esikäsittely laitoksessa, jolla on ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettu ympäristölupa. Tehdessään esikäsittelyä koskevan sopimuksen tuottajan on asetettava etusijalle esikäsittelylaitokset, jotka ovat ottaneet käyttöön Euroopan yhteisön alueella sertifioituja ympäristönhallintajärjestelmiä.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun esikäsittelyssä on käytettävä parasta saatavilla olevaa esikäsittely-, hyödyntämis- ja kierrätystekniikkaa. Esikäsittely on järjestettävä siten, että edistetään 5 §:n 1 momentin mukaisten uudelleenkäyttö- ja hyödyntämistavoitteiden saavuttamista sekä kokonaisten laitteiden ja niiden osien uudelleenkäyttöä koskevien 6 §:n 3 momentissa tarkoitettujen velvoitteiden noudattamista. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta on poistettava kaikki nesteet ja romu on esikäsiteltävä liitteen 2 mukaisesti.

Esikäsittelylaitoksen on täytettävä liitteen 3 mukaiset tekniset vaatimukset.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun esikäsittelylaitosta koskevassa ympäristöluvassa on annettava määräykset 2 ja 3 momentin velvoitteiden noudattamiseksi.

Esikäsittelylaitoksen toiminnanharjoittajan jätelain 51 §:n 3 momentin mukaiseen kirjanpitoon on sisällytettävä tiedot laitokseen tuodun ja sieltä muualle toimitetun sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ja sen komponenttien, valmisteiden ja aineiden määrästä.

12 §
Esikäsittelijöille annettavat tiedot

Tuottajan on annettava sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöä, esikäsittelyä ja kierrätystä harjoittaville yrityksille tiedot kunkin laitetyypin uudelleenkäytöstä ja esikäsittelystä vuoden kuluessa laitteen toimittamisesta markkinoille. Tiedosta on käytävä ilmi yritysten tarvitsemat tiedot sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien osien ja aineiden tunnistamiseksi sekä vaarallisten aineiden sijainnista laitteissa. Tieto on toimitettava käsikirjana tai sähköisessä muodossa.

13 §
Seurantatiedot

Tuottajan on ilmoitettava Pirkanmaan ympäristökeskukselle vuosittain huhtikuun loppuun mennessä mahdollisuuksien mukaan luokittain liitteen 1 mukaisesti seuraavat edellistä vuotta koskevat tiedot ja arviot:

1) kotimaan markkinoille toimitettujen uusien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrä tonneina ja mahdollisuuksien mukaan kappaleina;

2) arvio sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kertymästä tonneina;

3) kerätyn, uudelleen käytetyn, erikseen kierrätetyn ja muutoin hyödynnetyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ja sen komponenttien, valmisteiden ja aineiden määrä tonneina ja mahdollisuuksien mukaan kappaleina;

4) kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun viennin määrä tonneina ja mahdollisuuksien mukaan kappaleina;

5) vakuusjärjestelyssä ja vakuuden määrässä tapahtuneista muutoksista.

Etämyyntiä harjoittavan tuottajan on toimitettava tiedot asianomaisen Euroopan yhteisön jäsenmaan markkinoille toimitettujen uusien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määrästä tonneina ja jos mahdollista kappaleina sekä tiedot, miten tuottaja täyttää 9 §:n mukaisen velvollisuuden.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2010.

Tämän asetuksen 13 §:n 1 momentissa tarkoitetut tiedot ja arviot on ilmoitettava ensimmäisen kerran viimeistään 30 päivään huhtikuuta 2011. Vuotta 2009 koskevat tiedot ilmoitetaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY (32002L0096); EYVL N:o L 37, 13.2.2003, s. 24

 Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Neuvotteleva virkamies
Klaus Pfister

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.