1790/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Puolustusministeriön asetus puolustusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä kesäkuuta 2003 annetun puolustusministeriön työjärjestyksen (585/2003) 1, 6, 10—16, 25, 28—33 ja 35 §,

sellaisena kuin niistä ovat 10—12 § asetuksessa 312/2009, 16 § asetuksessa 735/2005, 28 § osaksi mainituissa asetuksissa 735/2005 ja 312/2009, 30 § asetuksessa 629/2008, 33 § mainitussa asetuksessa 312/2009 ja 35 § osaksi mainitussa asetuksessa 735/2005,

lisätään työjärjestykseen uusi 13 a, 17 a, 17 b, 35 a ja 35 b §, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tässä työjärjestyksessä säädetään puolustusministeriön johtamisesta ja hallinnonalan ohjauksesta, ministeriön organisaatiosta ja sisäisestä työnjaosta, johtavien virkamiesten tehtävistä, johtavien virkamiesten sijaisista sekä asioiden valmistelusta ja ratkaisemisesta.

Ministeriön toiminnan ja talouden suunnittelu-, seuranta- ja laskentajärjestelmästä, maksuliikkeestä, kirjanpidosta ja muusta laskentatoimesta, omaisuuden hallinnasta sekä sisäisestä valvonnasta määrätään tarkemmin taloussäännössä.

6 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on puolustuspoliittinen osasto, hallintopoliittinen osasto ja resurssipoliittinen osasto. Osastoihin kuuluu yksiköitä, siten kuin jäljempänä säädetään.

Lisäksi ministeriössä on kansliapäällikön alaisuudessa erillisinä toimintayksikköinä hallintoyksikkö, lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö, tarkastusyksikkö ja viestintäyksikkö sekä turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö ja maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö.

10 §
Puolustuspoliittinen osasto

Puolustuspoliittisessa osastossa on kansallisen puolustuspolitiikan yksikkö ja kansainvälisen puolustuspolitiikan yksikkö.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) turvallisuus- ja puolustuspoliittisen toimintaympäristön kehityksen arviointia sekä seurannan yhteensovittamista;

2) puolustuspolitiikan kehittämistä ja puolustuspolitiikan perusteiden tuottamista;

3) puolustusvoimille annettavia sotilaallisen maanpuolustuksen suunnitteluperusteita ja niiden kehittämistä;

4) pitkän aikavälin suunnittelun perusteiden tuottamista ja yhteensovittamista;

5) sotilaallisen maanpuolustuksen suorituskykyvaatimusten määrittämistä ja yhteensovittamista osana kokonaismaanpuolustusta;

6) yleistä maanpuolustusvalmiutta;

7) yleisen asevelvollisuuden, naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen perusteita ja ohjausta;

8) sotilaallista kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoimintaa;

9) aseidenriisuntaa ja asevalvontaa;

10) virka-apua.

11 §
Hallintopoliittinen osasto

Hallintopoliittisessa osastossa on konserniohjausyksikkö, talousyksikkö, turvallisuusyksikkö ja tutkimusyksikkö.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) toiminnan, organisaation ja rakenteiden kokonaiskehittämisen ohjausta;

2) keskipitkän aikavälin suunnittelun perusteiden tuottamista ja yhteensovittamista;

3) tuloksellisuuden ja talouden seurantaa, arviointia ja raportointia;

4) tulosohjausta ja sen kehittämistä;

5) taloussuunnittelua, kehysehdotuksen laatimista sekä talousarvion valmistelua ja toimeenpanoa;

6) tutkimustoimintaa;

7) turvallisuutta;

8) kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa (588/2004) tarkoitetun määrätyn turvallisuusviranomaisen tehtäviä.

Konserniohjausyksikkö toimii ministeriön ylimmän johdon apuna prosessien sekä ohjaus- ja johtamistoimintojen yhteensovittamisessa sekä ylimmän johdon kokousten valmistelussa.

Edellä 2 momentin 7 ja 8 kohdassa sekä 3 momentissa tarkoitetut asiat ovat suoraan kansliapäällikön alaisuudessa.

12 §
Resurssipoliittinen osasto

Resurssipoliittisessa osastossa on henkilöstöyksikkö, materiaaliyksikkö, tietohallintoyksikkö sekä yhdyskunta- ja ympäristöyksikkö.

Osasto käsittelee asiat, jotka koskevat:

1) virka- ja työehtosopimustoimintaa sekä henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa;

2) henkilöstövoimavarojen ohjausta ja hallinnonalan muita laaja-alaisia henkilöstöasioita;

3) asevelvollisten, kriisinhallintahenkilöstön ja Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoiden etuuksien ja korvausten kehittämistä;

4) rintamaveteraani- ja sotavainaja-asioita;

5) materiaalipolitiikkaa ja hankeohjausta sekä puolustusmateriaaliyhteistyötä;

6) puolustustarvikkeiden vientivalvontaa;

7) ulkomaalaisten yritysostojen vahvistamista;

8) tietoyhteiskuntaa, tiedonhallintaa, tietohallintoa ja tietojärjestelmiä sekä teknistä tietoturvallisuutta;

9) yhdyskunta- ja ympäristöpolitiikan tuottamista ja ohjausta;

10) kiinteistöhallintoa;

11) puolustusministeriön omistajaohjaukseen kuuluvien yritysten omistajaohjausta ja puolustushallinnon rakennuslaitoksen ohjausta;

12) asevelvollisuuslaissa (1438/2007) tarkoitettua maanpuolustukseen perustumatonta palvelusta.

13 §
Hallintoyksikkö

Hallintoyksikkö käsittelee ministeriön sisäisiä asioita, jotka koskevat:

1) ministeriön johdon tukipalveluja;

2) henkilöstöhallintoa ja henkilöstön osaamisen kehittämistä;

3) valmius- ja turvallisuussuunnittelua;

4) ministeriölle kirjanpitoyksikkönä kuuluvia tehtäviä;

5) tiedonhallintaa;

6) tieto- ja viestintätekniikkapalveluja sekä tietoturvallisuutta;

7) muita toiminnan tukipalveluja, jolleivät ne tämän työjärjestyksen nojalla kuulu muulle yksikölle.

13 a §
Lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö

Yksikön tehtävänä on:

1) säädösvalmistelu ja säädösvalmistelun kehittäminen;

2) valtiosopimusten ja muiden kansainvälisten velvoitteiden kansallinen voimaansaattaminen;

3) ministeriön ja hallinnonalan laillisuusvalvonta sekä sen kehittäminen ja yhteensovittaminen;

4) hallinnonalan oikeudellinen ohjaus;

5) ministeriön johdon, osastojen ja erillisten toimintayksikköjen avustaminen oikeudellisissa asioissa.

14 §
Viestintäyksikkö

Yksikön tehtävänä on:

1) hallinnonalan viestinnän periaatteiden määrittäminen;

2) ministeriön ulkoinen ja sisäinen viestintä;

3) ministeriön ylimmän johdon viestintäpalvelujen järjestäminen;

4) ministeriön sähköisen viestinnän ylläpitäminen ja kehittäminen.

Yksikkö yhteensovittaa ja avustaa myös osastojen ja erillisten toimintayksikköjen viestintää.

15 §
Tarkastusyksikkö

Yksikön tehtävänä on:

1) tarkastaa ministeriön ja hallinnonalan toimivuutta, tuloksellisuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta;

2) arvioida ja kehittää hallinnonalan sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan asianmukaisuutta suhteessa toimintoihin liittyviin riskeihin.

16 §
Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö ja maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö valmistelee turvallisuus- ja puolustusasiain komitealle kuuluvat asiat. Komitean tehtävistä säädetään turvallisuus- ja puolustusasiain komiteasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (288/2003).

Turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö käsittelee lisäksi puolustusministeriön toimialaan kuuluvia asioita, jotka koskevat kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamista, ja toimii valtioneuvoston valmiuspäällikkökokouksen sihteeristönä sekä vastaa valmiussihteerikokousten puheenjohtajan ja sihteerin tehtävistä.

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan sihteeristö valmistelee maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnalle kuuluvat asiat. Sihteeristön tehtävistä säädetään maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnasta annetussa asetuksessa (1073/1975).

17 a §
Ministeriön esittelijät

Sen lisäksi mitä ministeriön esittelijöistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännön 35 §:ssä, esittelijöinä ministeriössä toimivat ministeriön virassa olevat virkamiehet, joilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, ja ne ministeriön virkamiehet, jotka ministeriö on nimittämispäätöksen yhteydessä tai erikseen määrännyt ministeriön esittelijäksi.

Valtioneuvoston yleisistunnon esittelijöistä säädetään valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) 21 §:ssä.

17 b §
Muussa kuin puolustusministeriön virassa toimiva henkilöstö

Muussa kuin puolustusministeriön virassa oleva henkilö voi suorittaa ministeriössä valmistelutehtäviä toimimatta ministeriössä esittelijänä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle on annettava hänen pyynnöstään ne tiedot, joita hän tarvitsee tehtävänsä suorittamiseksi. Edellä 1 momentissa tarkoitetun henkilön tulee vastaavasti antaa ministeriön virkamiehille näiden tehtävien hoitamisessa tarvitsemat tiedot.

Ministerin sotilasneuvonantajana toimivalla henkilöllä on oikeus osallistua 4 §:ssä tarkoitetun johtoryhmän sekä 5 §:ssä tarkoitettujen ohjausryhmien kokouksiin.

25 §
Asioista päättäminen

Ministeriössä asiat ratkaistaan esittelystä.

Ministerin ratkaisuvallasta säädetään valtioneuvostosta annetun lain 15 §:n 1 momentissa.

Virkamiesten ratkaisuvallasta säädetään valtioneuvostosta annetun lain 15 §:n 2 momentissa ja valtioneuvoston ohjesäännön 36 §:ssä.

Ratkaisuvallan pidättämisestä säädetään valtioneuvostosta annetun lain 16 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön 37 §:ssä.

28 §
Kansliapäällikön ratkaisuvalta

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) toimintasuunnitelman, talousarvion sekä organisaatiota koskevien päätösten täytäntöönpanoa sekä tulosohjausta ja tulosjohtamista, jollei asia kuulu asianomaisesta toimialasta vastaavan osastopäällikön tai erillisen toimintayksikön johtajan ratkaistaviin;

2) lausunnon tai selvityksen antamista tai esityksen tekemistä asioissa, jotka eivät yksinomaan koske yhden osaston tai erillisen toimintayksikön toimialaa;

3) valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) 5 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla määrättäviä ministeriön virkamiesten palkkauksia;

4) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on merkittävä;

5) ministeriön virkojen sijoittamista osastoihin tai erillisiin toimintayksiköihin;

6) henkilön siirtämistä osastosta tai erillisestä toimintayksiköstä toiseen;

7) virkamiehen irtisanomista valtion virkamieslain (750/1994) 27 §:n nojalla;

8) kirjallisen varoituksen antamista ministeriön virkamiehille;

9) tasavallan presidentin tai valtioneuvoston nimittämän virkamiehen sivutoimilupaa;

10) laillisuusvalvontaa, jos asia on merkittävä;

11) osastopäälliköiden ja erillisten toimintayksiköiden johtajien vuosilomasuunnitelmaa;

12) ministeriön viran vaativuusluokan ja ministeriön virkamiehen suoritusarvioinnin tuloksen ja henkilökohtaisen palkanosan vahvistamista;

13) turvallisuutta ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa tarkoitetun määrätyn turvallisuusviranomaisen tehtäviä, jos asia on merkittävä.

29 §
Osastopäällikön ja erillisen toimintayksikön johtajan ratkaisuvalta

Osastopäällikkö ja erillisen toimintayksikön johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon tai selvityksen antamista taikka esityksen tekemistä muulle viranomaiselle osaston tai erillisen toimintayksikön toimialaan kuuluvassa asiassa;

2) virkojen sijoittamista osaston yksiköihin;

3) osaston tai erillisen toimintayksikön henkilöstön vuosilomasuunnitelmaa.

30 §
Osaston yksikön johtajan ratkaisuvalta

Osaston yksikön johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat lausunnon tai selvityksen antamista taikka esityksen tekemistä muulle viranomaiselle yksikön toimialaan kuuluvassa asiassa, jollei asia merkityksensä vuoksi kuulu osastopäällikölle.

31 §
Puolustuspoliittisen osaston osastopäällikkö

Puolustuspoliittisen osaston osastopäällikkö ratkaisee sen lisäksi, mitä 29 §:ssä säädetään, asiat jotka koskevat:

1) aluevalvontaa, ei kuitenkaan voimakeinojen käyttöä koskevia asioita;

2) sotilaallista kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistoimintaa;

3) virka-apua.

32 §
Resurssipoliittisen osaston osastopäällikkö

Resurssipoliittisen osaston osastopäällikkö ratkaisee sen lisäksi, mitä 29 §:ssä säädetään, asiat jotka koskevat:

1) hallinnonalan käytössä olevia kiinteistöjä;

2) asevelvollisuuslaissa tarkoitettua maanpuolustukseen perustumatonta palvelusta.

33 §
Lainvalmistelu- ja oikeusyksikön johtaja

Lainvalmistelu- ja oikeusyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 29 §:ssä säädetään, laillisuusvalvontaa koskevat asiat.

35 §
Hallintoyksikön johtaja

Hallintoyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 29 §:ssä säädetään, asiat, jotka koskevat:

1) henkilön nimittämistä virkaan, jonka vaativuusluokka on enintään 11, tai ottamista vastaavaan työsuhteiseen tehtävään;

2) nimittämistä virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen silloin, kun vastaavaan virkaan nimittää ministeri sekä työsuhteisen toimihenkilön sijaisen ottamista;

3) harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämistä ministeriön nimittämälle virkamiehelle tai vastaavan vapautuksen antamista työsopimussuhteiselle henkilöstölle;

4) todistuksen antamista ministeriön virkamiehelle irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä sekä vastaavan todistuksen antamista työsuhteiselle;

5) muun kuin tasavallan presidentin tai valtioneuvoston nimittämän virkamiehen sivutoimilupaa;

6) vuosilomaan oikeuttavaa aikaa ja vuosilomakorvauksia;

7) sellaisen virkavapauden myöntämistä, johon virkamiehellä on oikeus lain tai asetuksen taikka valtion virkaehtosopimuslain mukaisen virkaehtosopimuksen nojalla, sekä tällaista virkavapautta vastaavan vapautuksen myöntämistä vastaavalle työsopimussuhteiselle henkilöstölle;

8) vahingonkorvauksia;

9) kirjanpitoyksikölle kuuluvien tehtävien hoitamista;

10) ministeriön ratkaisua viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 14 ja 28 §:ssä tarkoitetussa asiassa.

35 a §
Turvallisuusyksikön johtaja

Turvallisuusyksikön johtaja ratkaisee sen lisäksi, mitä 30 §:ssä säädetään, hallinnonalan turvallisuutta ja kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa tarkoitetun määrätyn turvallisuusviranomaisen tehtäviä koskevat asiat, lukuun ottamatta 28 §:n 13 kohdassa ja 35 b §:ssä tarkoitettuja asioita.

35 b §
Eräiden virkamiesten ratkaisuvalta

Turvallisuusyksikön yli-insinööri ratkaisee asiat, jotka koskevat lausunnon tai selvityksen antamista taikka esityksen tekemistä hallinnonalalla räjähteisiin, kemikaaleihin, sähköön ja muuhun materiaaliin liittyvää teknistä turvallisuutta koskevissa asioissa, jollei asia merkityksensä vuoksi kuulu kansliapäällikölle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana
Seppo Kipinoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.