1777/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden täydentävään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 29 päivänä joulukuuta annetun lain (1705/2009) 45 §:n nojalla säädetään:

1 §
Soveltamisala

Kunnalle sekä rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jolla on perusopetuslain (628/1998) 7 §:n mukainen opetuksen järjestämislupa perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen taikka lukiolain (629/1998) 3 §:n mukainen koulutuksen järjestämislupa lukiokoulutuksen järjestämiseen, myönnetään ylimääräistä valtionavustusta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaille ja opiskelijoille järjestetystä täydentävästä opetuksesta aiheutuviin kustannuksiin valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa, siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu valtionavustus ei koske perusopetuslain 46 §:n 2 momentissa eikä lukiolain 20 §:n 3 momentissa tarkoitettuja opiskelijoita.

2 §
Vieraskielisten oppilaiden suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen sekä heidän muun opetuksen tukemisen valtionavustus

Vieraskielisten oppilaiden suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetukseen ja heidän muun opetuksen tukemiseen heidän omalla äidinkielellään suoritetaan valtionavustusta 3 opetustunnista viikossa jokaista neljän oppilaan laskennallista ryhmää kohti. Laskennallisten ryhmien määrää laskettaessa otetaan huomioon opetukseen osallistuvat oppilaat lukukauden alussa tai kurssimuotoisessa opetuksessa kurssin alkaessa. Mikäli opetuksen järjestäjällä on tässä pykälässä tarkoitettuun opetukseen oikeutettuja oppilaita vähemmän kuin neljä, voi laskennallisen ryhmän koko olla kaksi oppilasta.

Suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksen ja muun opetuksen tukeen ovat oikeutettuja ne vieraskieliset oppilaat, joiden perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitettuun opetukseen osallistumisen aloittamisesta on kulunut enintään kuusi vuotta ja jotka eivät osaa suomea tai ruotsia vastaavan ikäisen suomen- tai ruotsinkielisen oppilaan äidinkielen tasoisesti.

3 §
Oman äidinkielen opetuksen valtionavustus

Jos 1 §:ssä mainituissa oppilaitoksissa ei järjestetä perusopetuslain 12 §:ssä ja lukiolain 8 §:ssä tarkoitettua äidinkielen opetusta saamenkielisille, romanikielisille ja vieraskielisille oppilaille, voidaan valtionavustusta mainittuun opetukseen suorittaa tämän asetuksen mukaan.

Valtionavustusta suoritetaan 2 opetustunnista viikossa jokaista neljän oppilaan laskennallista ryhmää kohti. Laskennallisten ryhmien määrää laskettaessa otetaan huomioon opetukseen osallistuvat oppilaat lukukauden alussa tai kurssimuotoisessa opetuksessa kurssin alkaessa. Mikäli opetuksen järjestäjällä on saamenkielisiä tai romanikielisiä oppilaita vähemmän kuin neljä, voi laskennallisen ryhmän vähimmäiskoko olla kaksi oppilasta.

Samassa opetusryhmässä voi olla asianomaista kieltä äidinkielenään tai muutoin tätä kieltä kotonaan puhuvia oppilaita ja ulkomailta muuttaneita suomalaisoppilaita. Samassa opetusryhmässä voi niin ikään olla oppilaita eri vuosiluokilta ja eri kouluista sekä myös esiopetusta perusopetuksessa saavia oppilaita.

Tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettua opetusta ei voida kuitenkaan antaa siinä kielessä, joka on koulun tai opetusryhmän opetuskieli.

Tässä pykälässä tarkoitettu opetus tulee sijoittaa oppilaiden ja opiskelijoiden työjärjestykseen ja järjestää oppilaan työpäivän aikana. Opetusta ei kuitenkaan saa yhdistää perusopetuslain 11 §:ssä tarkoitettuihin kaikille opetettavien yhteisten aineiden oppitunteihin tai lukiolain 7 §:ssä tarkoitettujen aineiden oppitunteihin.

4 §
Myöntäminen

Valtionavustusta suoritetaan enintään 86 %:n mukaisesti tässä asetuksessa tarkoitettujen opetustuntien laskennallisten kustannusten perusteella, jotka ovat opetustuntia kohden 25 euroa. Avustuksen myöntää Opetushallitus hakemuksesta vuosittain jälkikäteen.

Opetushallitus antaa ohjeet avustuksen hakemisesta ja selvityksen tekemisestä.

5 §
Erinäiset määräykset

Tässä asetuksessa tarkoitettu suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetus, oman äidinkielen opetus ja muun opetuksen tukeminen ei koske perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvia oppilaita.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Outi Luoma-aho

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.