1769/2009

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus saamenkieliseen ja saamen kielen opetukseen perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa  myönnettävän valtionavustuksen perusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään  opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 29 päivänä joulukuuta 2009 annetun lain (1705/2009) 45 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Kunnille ja muille koulutuksen järjestäjille myönnetään valtionavustusta saamelaisten kotiseutualueen kunnissa järjestämänsä saamenkielisen ja saamen kielen opetuksen kustannuksiin perusopetuksessa, lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa siten kuin tässä päätöksessä säädetään.

2 §
Valtionavustuksen myöntämisen edellytykset

Valtionavustus myönnetään perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteenlasketuista opetustunneista. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että opetusryhmien koko on koulutuksen järjestäjää kohti keskimäärin vähintään kolme oppilasta. Koulutuksen järjestäjän tulee sisällyttää valtionavustusta koskevaan tuntimääräilmoitukseen vain ne opetustunnit, joissa yhteenlaskettujen opetusryhmien koko on keskimäärin vähintään kolme oppilasta. Perusopetuksen tuntimäärään saadaan vastaavasti lukea annettu esi- ja lisäopetus.

Opetus tulee mahdollisuuksien mukaan järjestää taloudellisesti ja tarvittaessa eri vuosiluokan oppilaista koostuvissa opetusryhmissä.

3 §
Valtionavustuksen määräytyminen

Valtionavustus myönnetään tässä päätöksessä tarkoitetusta perusopetuksesta, lukiokoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta opetustuntia kohden aiheutuneiden keskimääräisten opetushenkilöstön palkkauskustannusten mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut palkkauskustannukset opetustuntia kohden lasketaan ennalta seuraavaa varainhoitovuotta varten siten, että laskentavuotta edeltävän vuoden keskimääräiset kustannukset opetustuntia kohden muutetaan varainhoitovuoden arvioituun kustannustasoon.

4 §

Koulutuksen järjestäjälle myönnetään valtionavustuksen ennakkoa, joka määräytyy varainhoitovuotta edeltävän syyskuun 20. päivän tilanteen mukaan varainhoitovuodelle arvioidun opetustuntien määrän mukaisesti.

Lopullinen valtionavustus myönnetään varainhoitovuonna toteutuneen opetustuntien määrän mukaisesti varainhoitovuotta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

5 §
Valtionavustuksen maksatus

Valtionavustuksen ennakko maksetaan koulutuksen järjestäjälle kaksi kertaa vuodessa yhtä suurina erinä, ensimmäinen erä maaliskuun ja toinen erä syyskuun loppuun mennessä.

Lopullinen valtionavustus maksetaan koulutuksen järjestäjälle tai liikaa maksettu ennakko palautetaan valtiolle varainhoitovuotta seuraavan vuoden heinäkuun loppuun mennessä.

6 §
Tietojenantovelvollisuus

Koulutuksen järjestäjän tulee Lapin aluehallintoviraston antamien ohjeiden mukaisesti antaa valtionavustuksen myöntämistä varten tarpeelliset tiedot Lapin aluehallintovirastolle.

7 §
Voimaantulosäännökset

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

 Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ministeri
Paula Risikko

Hallitusneuvos
Outi Luoma-aho

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.