1735/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

kumotaan pelastustoimesta 4 päivänä syyskuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (787/2003) 6 §:n 12 ja 13 kohta, ja

muutetaan 3 §:n otsikko, johdantokappale sekä 1, 3 ja 5 kohta, 6 §:n 5, 7, 11 ja 15 kohta sekä 14 § seuraavasti:

3 §
Aluehallintoviraston tehtävät

Aluehallintoviraston tehtävänä on:

1) varautua pelastustoiminnan ja väestönsuojelun johtamiseen toimialueellaan ja laatia sitä koskevat suunnitelmat, ohjata pelastustoimen suunnittelua toimialueellaan sekä huolehtia osaltaan suunnitelmien yhteensovittamisesta;


3) edistää pelastustoimen ja pelastuslain 6 §:ssä tarkoitettujen tahojen yhteistoimintaa toimialueellaan;


5) huolehtia toimialueensa pelastustoimen palvelujen arvioinnista ja raportoinnista sisäasiainministeriölle.

6 §
Muiden viranomaisten osallistuminen pelastustoimeen ja virka-apu

Pelastuslain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut viranomaiset ja laitokset ovat pelastusviranomaisten ohella velvollisia osallistumaan pelastustoimintaan ja väestönsuojeluun seuraavasti:


5) sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja Työterveyslaitos vastaavat niitä koskevissa säädöksissä määrätyn työnjaon mukaisesti lääkinnälliseen pelastustoimintaan, sairaankuljetukseen, sosiaalitoimeen, terveysvalvontaan, tartuntatautien ehkäisyyn, lääkehuoltoon, kemikaalien aiheuttamien haittojen torjuntaan, terveydenhuoltohenkilöstöön ja oikeuslääkintään liittyvistä tehtävistä;


7) ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen ympäristökeskus ja alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset vastaavat niitä koskevissa säädöksissä määrätyn työnjaon mukaisesti öljyvahinkojen torjunnan järjestämisestä ja johtamisesta, huolehtivat tulvasuojelusta ja patoturvallisuudesta sekä maankäytön suunnittelusta ja rakentamisen ohjaamisesta ja valvonnasta siten, että paloturvallisuus ja muut turvallisuustekijät otetaan huomioon siten kuin siitä erikseen säädetään, sekä antavat asiantuntija-apua pelastustoimenpiteisiin liittyvässä ympäristövahinkojen vaikutusten arvioinnissa;


11) Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto osallistuvat pelastustoimintaan siten kuin niitä koskevassa erityislainsäädännössä säädetään ja ilmailua koskevissa määräyksissä määrätään sekä avustavat pelastusviranomaisia toimialaansa liittyvissä turvallisuuskysymyksissä siten kuin niiden tehtävistä säädetään niitä koskevassa erityislainsäädännössä;


15) pelastuslaissa ja tämän asetuksen 3 §:ssä säädettyjen tehtävien lisäksi aluehallintovirasto huolehtii niistä pelastustoimeen liittyvistä tehtävistä, jotka aluehallintovirastolle kuuluvat muun lainsäädännön perusteella;


14 §
Nuohoojan ammattipätevyyden tunnustaminen

Ulkomailla nuohoojan pätevyyden saaneen kelpoisuudesta nuohoustyöhön Suomessa päättää hakemuksesta Etelä-Suomen aluehallintovirasto opetushallituksen alaista valtakunnallista nuohoustoimen tutkintotoimikuntaa kuultuaan. Ulkomailla saadun pätevyyden osoittamiseksi hyväksytään ulkomailla suoritetusta tutkinnosta saatu tutkintotodistus tai muu vastaava todistus tai muu koulutuksesta annettu asiakirja sen mukaisesti kuin niistä säädetään laissa ammattipätevyyden tunnustamisesta (1093/2007).

Etelä-Suomen aluehallintovirasto voi erityisestä syystä hyväksyä muunkin kuin 1 momentissa tarkoitetun selvityksen riittäväksi pätevyyden osoitukseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Ministeri
Jyri Häkämies

Hallitusneuvos
Tarja Oksanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.