1732/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta

Valtiovarainministeriön esittelystä säädetään 29 päivänä joulukuuta 2009 annetun kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 8, 29, 43, 47, 57 ja 68 §:n nojalla:

1 §
Kuntien syrjäisyysluvut

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 8 §:ssä tarkoitettu syrjäisyysluku muodostuu kahden väestöpohjaindeksin summasta, joiden kummankin minimiarvo on 0. Ensimmäinen väestöpohjaindeksi (paikallinen väestöpohjaindeksi) mittaa väestön määrää 25 kilometrin etäisyydellä ja toinen (seudullinen väestöpohjaindeksi) 50 kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta. Paikallinen väestöpohjaindeksi saadaan vähentämällä 15 000:sta enintään 25 kilometrin etäisyydellä asuvan väestön määrä ja jakamalla erotus 15 000:lla. Seudullinen väestöpohjaindeksi saadaan vähentämällä 60 000:sta enintään 50 kilometrin etäisyydellä asuvan väestön määrä ja jakamalla erotus 60 000:lla. Indeksit lasketaan Tilastokeskuksen viiden vuoden välein tarkistamasta tilastosta, joka koskee väestön jakautumista 1 neliökilometrin kokoisille alueille. Syrjäisyyslisään oikeutetut kunnat vuodenvaihteen 2005―2006 tilaston perusteella ovat seuraavat:

Kunta Syrjäisyysluku
Utsjoki 1,94
Enontekiö 1,89
Savukoski 1,87
Muonio 1,77
Kolari 1,71
Pelkosenniemi 1,68
Salla 1,67
Puolanka 1,62
Kittilä 1,62
Ranua 1,61
Pello 1,59
Taivalkoski 1,56
Inari 1,56
Ylitornio 1,48
Posio 1,48
Hyrynsalmi 1,42
Vaala 1,40
Pudasjärvi 1,35
Sodankylä 1,34
Pyhäntä 1,34
Kinnula 1,24
Suomussalmi 1,24
Ilomantsi 1,23
Kemijärvi 1,21
Kuhmo 1,19
Kivijärvi 1,09
Rautavaara 1,06
Valtimo 1,00
Pihtipudas 0,99
Viitasaari 0,96
Keitele 0,92
Juuka 0,92
Perho 0,91
Utajärvi 0,88
Karstula 0,87
Pyhäjärvi 0,85
Hailuoto 0,84
Kannonkoski 0,83
Nurmes 0,83
Kärsämäki 0,82
Halsua 0,81
Lestijärvi 0,78
Puumala 0,75
Kyyjärvi 0,75
Lieksa 0,71
Kuhmoinen 0,69
Vesanto 0,69
Kuusamo 0,68
Tervola 0,68
Heinävesi 0,65
Siikalatva 0,64
Kesälahti 0,58
Ristijärvi 0,58
Merikarvia 0,55
Kustavi 0,54
Karvia 0,54
Kangasniemi 0,52
Rantasalmi 0,51

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään syrjäisyyslukujen tarkistamisesta, syrjäisyysluvut tarkistetaan tämän asetuksen perusteella ensimmäisen kerran vuodenvaihteen 2010―2011 tilaston perusteella ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran varainhoitovuonna 2012.

2 §
Verotuloihin perustuvassa valtionosuuden tasauksessa huomioon otettavat verotulot

Määrättäessä kunnan verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta otetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 29 §:n mukaisina laskennallisina verotuloina huomioon verot varainhoitovuotta edeltävää vuotta edeltäneeltä verovuodelta. Jos verotulojen maksuunpanotiedot eivät ole käytettävissä varainhoitovuotta edeltävän joulukuun 1 päivään mennessä, voidaan käyttää tätä aikaisemman verovuoden tietoja. Tällöin valtionosuuksien tasausten oikaisu tehdään kahden kuukauden kuluessa maksuunpanotietojen valmistumisesta.

Kunnan laskennallisena kunnallisverona käytetään verontilityslain (532/1998) 3 a §:ssä tarkoitettua laskennallista kunnallisveroa ja kunnan yhteisövero-osuutena mainitun pykälän mukaista maksettavaa yhteisöveroa.

Kunnan laskennallinen kiinteistövero saadaan kertomalla kunnan kiinteistöverolain (654/1992) 11, 12, 12 a, 12 b, 13, 13 a ja 14 §:ssä tarkoitettujen kiinteistöjen kiinteistölajeittaisten verotusarvojen yhteismäärät kaikkien kuntien kiinteistölajeittaisilla verotusarvoilla painotetuilla keskimääräisillä kiinteistöveroprosenteilla. Kiinteistöverolain 14 §:ssä tarkoitettujen voimalaitosten ja ydinpolttoaineen loppusijoituslaitosten sijaintikuntaan sovelletaan kuitenkin mainittujen laitosten osalta mainitun lain 11 §:ssä tarkoitettujen yleisten kiinteistöveroprosenttien perusteella laskettua keskimääräistä painotettua kiinteistöveroprosenttia. Kunnan laskennallinen verotulo saadaan laskemalla yhteen kunnan laskennallinen kunnallisvero, laskennallinen kiinteistövero sekä yhteisöveron määrä.

Laskennallista verotuloa laskettaessa asukaslukuna käytetään sen vuoden asukaslukua, jonka tuloihin kunnallisvero ja yhteisövero perustuvat.

3 §
Kotikuntakorvausta koskevien tietojen toimittaminen

Kunnan ja muun esi- ja perusopetuksen järjestäjän on toimitettava valtiovarainministeriölle kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 43 §:ssä tarkoitetut tiedot niiden oppilaiden määrästä ja kotikunnista, joille se järjestää esi- ja perusopetusta. Tiedot on toimitettava Tilastokeskuksen lomakkeella viimeistään varainhoitovuotta edeltävän vuoden 20 päivään helmikuuta mennessä. Oppilaiden määrät ja kotikunnat on ilmoitettava erikseen 6, 7―12 ja 13―15 -vuotiaiden osalta. Lisäksi ne oppilaat, joilla ei ole Suomessa kotikuntaa tai joiden kotikunta on Ahvenanmaan maakunnassa, on ilmoitettava eriteltyinä.

4 §
Kustannustenjaon tarkistusta koskevat neuvottelut

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 47 §:n 1 momentissa tarkoitetut neuvottelut valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön ja Suomen Kuntaliitto ry:n välillä käydään valtiovarainministeriön johdolla.

5 §
Perushinnat vuonna 2010

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 6, 13, 14 ja 22―25 §:ssä tarkoitetut perushinnat ovat vuonna 2010 seuraavat:

Perushinta Euroa
yleisen osan perushinta 30,45
sosiaalihuollon perushinnat
1. 0―6 -vuotiaat 6 249,79
2. 7―64 -vuotiaat 291,92
3. 65―74 -vuotiaat 847,49
4. 75―84 -vuotiaat 5 113,61
5. 85 vuotta täyttäneet ja vanhemmat 14 041,43
työttömyyskertoimen perushinta 51,07
työttömien määrän perushinta 559,94
lastensuojelun perushinta 43,02
vammaisia koskeva perushinta 15,23
terveydenhuollon perushinnat
1. 0―6 -vuotiaat 791,40
2. 7―64 -vuotiaat 879,92
3. 65―74 -vuotiaat 2 071,39
4. 75―84 -vuotiaat 3 995,44
5. 85 vuotta täyttäneet ja vanhemmat 6935,07
sairastavuuden perushinta 378,75
esi- ja perusopetuksen perushinta 6 604,64
yleisten kirjastojen perushinta 54,63
taiteen perusopetuksen perushinta 1,40
yleisen kulttuuritoimen perushinta 3,50
6 §
Peruspalvelujen hintaindeksi

Tilastokeskus tuottaa ja julkaisee kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 57 §:n 2 momentissa tarkoitetun peruspalveluiden hintaindeksin. Indeksi lasketaan Tilastokeskuksen julkaiseman kunnan palkansaajien ansiotason muutoksen, Tilastokeskuksen julkaisemien kuluttaja-, tukku- ja rakennuskustannusindeksien muutosten sekä kuntien palkkasidonnaisten maksujen muutosten perusteella. Palkkasidonnaisina maksuina pidetään kuntien maksamiin palkkoihin liittyviä kuntien työnantajina suorittamia kansaneläke-, sairausvakuutus-, työttömyysvakuutus- ja eläkemaksuja.

Peruspalveluiden hintaindeksissä painotetaan 1 momentissa mainittujen hinta- ja kustannusindeksien kehitystä kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kulttuuritoimen tilinpäätösten mukaisilla kustannusosuuksilla. Kustannuksiksi luetaan henkilöstön palkkausmenot sivukuluineen, tavaroiden ja palveluiden ostot sekä muut käyttökustannukset.

Peruspalveluiden hintaindeksin pisteluku on 100 vuonna 2000. Edellä 2 momentissa tarkoitettujen kustannusten painorakenne tarkistetaan määräajoin, vähintään joka viides vuosi.

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 57 §:n 2 kohdassa tarkoitettu varainhoitovuodelle arvioitu kustannustason muutos perustuu valtiovarainministeriön ennusteeseen peruspalveluiden hintaindeksin muutoksesta. Ennuste perustuu uusimpiin käytettävissä oleviin 1 momentissa tarkoitettuihin indeksin laskennassa käytettäviin tietoihin. Mainitun pykälän 3 kohdassa tarkoitettu varainhoitovuoden toteutuneen kustannustason muutoksen ja edellä mainitun arvion erotus perustuu peruspalveluiden hintaindeksin toteutuneeseen muutokseen.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Asetusta sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vuonna 2009 vahvistettaessa kunnille verotulojen perustuva valtionosuuden tasaus vuodelle 2010 ja päätettäessä kunnan peruspalvelujen valtionosuus vuodelle 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin asetuksen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos
Auli Valli-Lintu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.