1374/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään 22 päivänä joulukuuta 2009 annetun ilmailulain (1194/2009) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Ilmailu on eräissä osissa Suomen aluetta rajoitettu niin kuin tässä asetuksessa säädetään.

Mitä tässä asetuksessa säädetään, ei koske sotilas-, rajavartio-, poliisi-, tulli-, merenkulku- ja ilmailuviranomaisia eikä palo- ja pelastustointa hoitavia viranomaisia tai heidän määräämiään silloin, kun näille viranomaisille säädettyjen tehtävien suorittaminen vaatii lentämistä tämän asetuksen mukaisilla ilmailulta rajoitetuilla alueilla.

Mitä tässä asetuksessa tai sen nojalla annetuissa määräyksissä säädetään, ei koske lentoja, jotka perustuvat Suomea sitovaan kansainväliseen velvoitteeseen.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) kieltoalueella valtakunnan maa-alueen tai aluevesien yläpuolella olevaa rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa ilma-alusten lentäminen on kielletty,

2) rajoitusalueella valtakunnan maa-alueen tai aluevesien yläpuolella olevaa rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa ilma-alusten lentämistä on rajoitettu erityisin määräyksin,

3) vaara-alueella rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa voi määräaikoina tapahtua lennolla oleville ilma-aluksille vaarallista toimintaa,

4) teollisuuden suoja-alueella rajoiltaan määrättyä ilmatilaa, jonka alla olevalla teollisuusalueella tapahtuvasta toiminnasta voi aiheutua haittaa tai vaaraa lennolla oleville ilma-aluksille,

5) tunnistusvyöhykkeellä valtakunnan raja-alueilla sijaitsevaa rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, joka on määritelty ilmapuolustuksen tarpeisiin (Air Defence Identification Zone, ADIZ). Vyöhykkeen leveys on keskimäärin 15 kilometriä (8,10 NM) valtakunnan maarajasta ja keskimäärin 7 kilometriä (3,78 NM) valtakunnan merirajasta ja aluemeren ulkorajasta,

6) tilapäisellä erillisvarausalueella (Temporary Segregated Area, TSA) määrätyksi ajaksi tietyn käyttäjäryhmän yksinomaiseen käyttöön annettua rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa tapahtuva toiminta vaatii ilmatilan varaamisen,

7) tilapäisellä ilmatilavarausalueella (Temporary Reserved Airspace, TRA) määrätyksi ajaksi tietyn käyttäjäryhmän käyttöön annettua rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa tapahtuva toiminta vaatii ilmatilan varaamisen ja jonka läpi muut ilmatilan käyttäjät voivat lentää valvotussa ilmatilassa lennonjohdon selvityksellä.

3 §
Alueiden määrittäminen

Tässä asetuksessa tarkoitetut alueet määritetään joko siten, että niiden sivurajojen kulmapisteet ilmoitetaan WGS84-koordinaatteina (World Geodetic System 1984) tai siten, että alue ilmoitetaan ympyränä, jonka keskipisteen koordinaatit (WGS84) ja säde on määrätty taikka alue ilmoitetaan etäisyytenä valtakunnan rajasta. Alueiden alarajana on maan- tai merenpinta tai korkeus keskimääräisestä merenpinnasta ja ylärajana korkeus keskimääräisestä merenpinnasta.

4 §
Kieltoalueet

Ilmailu on kielletty seuraavilla alueilla (kieltoalueet) niillä sijaitsevien laitosten samoin kuin laitosten ympäristön turvallisuuden varmistamiseksi:

Alue Keskipisteen koordinaatit ja säde Yläraja
EF P10 Loviisa 602213N 0262043E Ympyrä, säde 4 KM (2,16 NM) 6 500 FT MSL(2 000 M MSL)
EF P15 Olkiluoto 611412N 0212636E Ympyrä, säde 4 KM (2,16 NM) 6 500 FT MSL(2 000 M MSL)

Liikenteen turvallisuusvirasto voi sisäasiainministeriötä kuultuaan myöntää erityisistä syistä luvan lentämiseen kieltoalueella. Tällaista lupaa ei vaadita, jos kysymyksessä on kieltoalueella sijaitsevan laitoksen huoltoon tai muuhun sen toimintaan ja käyttöön nimenomaisesti liittyvä lento.

5 §
Rajoitusalueet

Ilmailu on sallittu seuraavilla alueilla (rajoitusalueet) vain Liikenteen turvallisuusviraston luvalla:

Alue Sivurajat/Keskipisteen koordinaatit ja säde Yläraja
EF R10 Kirkonmaa-Rankki 602301N 0265449E 2 000 FT MSL
602301N 0270749E (600 M MSL)
602113N 0270838E
602113N 0265719E
602301N 0265449E
EF R21 Isosaari 600646N 0245949E 2 000 FT MSL
600646N 0250549E (600 M MSL)
600513N 0250549E
600513N 0245949E
600646N 0245949E
EF R28 Itäinen rajoitusalue 601219N 0264549E Rajoittamaton
601401N 0264549E
601401N 0271149E
601601N 0272249E
603501N 0274549E sekä jatkuen valtakunnan rajan suuntaisena kolmen kilometrin (1.62 NM) etäisyydellä rajasta pisteeseen 690402N 0285145E ja sen jälkeen valtakunnan rajaa pitkin pisteen 690308N 0285545E kautta pisteeseen 601219N 0271749E - 601219N 0264549E
EF R30 Katajaluoto 600625N 0245307E 2 000 FT MSL
600625N 0245558E (600 M MSL)
600513N 0245558E
600513N 0245307E
600625N 0245307E
EF R35 Mäkiluoto 595631N 0241810E 2 000 FT MSL
595631N 0242413E (600 M MSL)
595431N 0242413E
595210N 0241810E
595631N 0241810E
EF R37 Upinniemi 600251N 0241810E 2 000 FT MSL
600251N 0242413E 600 M MSL)
595852N 0242413E
595852N 0241810E
600251N 0241810E
EF R43 Hästö-Busö 595100N 0231648E 2 000 FT MSL
595100N 0232249E (600 M MSL)
594948N 0232249E
594948N 0231648E
595100N 0231648E
EF R45 Russarö 594700N 0225348E 2 000 FT MSL
594700N 0225748E (600 M MSL)
594500N 0225748E
594500N 0225348E
594700N 0225348E
EF R50 Örö 595000N 0221648E 2 000 FT MSL
595000N 0222109E (600 M MSL)
594931N 0222148E
594700N 0222148E
594700N 0221648E
595000N 0221648E
EF R53 Utö 594830N 0211948E 2 000 FT MSL
594830N 0212448E (600 M MSL)
594600N 0212448E
594600N 0211848E
594830N 0211948E
EF R54 Korppoo-Gyltö 600800N 0212653E 2 000 FT MSL
600800N 0213118E (600 M MSL)
600603N 0213100E
600603N 0212313E
600800N 0212653E
EF R55 Reila 610900N 0211948E 2 000 FT MSL
610900N 0212348E (600 M MSL)
610700N 0212348E
610700N 0211948E
610900N 0211948E

Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää luvan lentämiseen rajoitusalueella erityisestä syystä kuten lentotyötä varten.

Silloin kun lupaa haetaan itäisellä rajoitusalueella lentämiseen, Liikenteen turvallisuusviraston on ennen lupa-asian ratkaisemista pyydettävä rajavartiolaitoksen lausunto asiasta.

6 §
Vaara-alueet

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa määräykset vaara-alueista. Lentäminen vaara-alueella on sallittua, ellei aluetta ole ilmoitettu aktiiviseksi. Lennonjohto voi kuitenkin selvittää valvotussa ilmatilassa johdetun lennon aktiiviseksi ilmoitetun vaara-alueen läpi silloin, kun ilmaliikenteelle vaarallinen toiminta on keskeytynyt.

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarkemmat määräykset ilmaliikenteestä aktiivisilla vaara-alueilla.

7 §
Tunnistusvyöhyke

Liikenteen turvallisuusvirasto määrää, kuultuaan sisäasiainministeriötä ja puolustusministeriötä, tunnistusvyöhykkeen tarkemmat rajat ja voi tarvittaessa muuttaa vyöhykkeen laajuutta. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa tarkemmat määräykset ilmaliikenteestä tunnistusvyöhykkeellä.

8 §
Teollisuuden suoja-alueet

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa määräykset teollisuuden suoja-alueista. Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa ohjeita ilmaliikenteestä teollisuuden suoja-alueilla.

9 §
Tilapäiset erillisvarausalueet ja tilapäiset ilmatilavarausalueet

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa määräykset tilapäisistä erillisvarausalueista ja tilapäisistä ilmatilavarausalueista. Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa määräyksiä ja ohjeita ilmaliikenteestä tilapäisillä erillisvarausalueilla ja tilapäisillä ilmatilavarausalueilla.

10 §
Julkaiseminen ilmailutiedotusjärjestelmässä

Ilmailutiedotuspalveluntarjoaja julkaisee ilmailutiedotuspalvelun julkaisujärjestelmässä 4―9 §:ssä tarkoitettujen ilmailulta rajoitettujen alueiden rajat. Liikenteen turvallisuusvirasto antaa ilmaliikennettä koskevat tarkemmat määräykset, ohjeet ja suositukset näillä alueilla.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan ilmailulta rajoitetuista alueista 26 päivänä lokakuuta 2006 annettu asetus (929/2006).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitussihteeri
Topi Sirén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.