1373/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus saaristoliikenteen tukemiseksi myönnettävistä avustuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä

muutetaan saaristoliikenteen tukemiseksi myönnettävistä avustuksista 26 päivänä huhtikuuta 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen (371/2001) 1 §:n 2 momentti, 3 §, 4 §, 6 §, 7 §:n 1 momentti ja 8 § seuraavasti:

1 §

Edellä 1 momentissa tarkoitetun liikenteen järjestämisestä ostopalveluna hinnan maksaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kuukausittain jälkikäteen tehtyä liikenneraporttia ja laskua vastaan. Raportin muodon ja siinä ilmaistavat tiedot vahvistaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

3 §

Tukea saava saaristoliikenteen liikenteen harjoittaja perii asiakkailtaan kuljetusmaksut tilittämättä niitä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Tämän asetuksen mukaisen liikenteen kuljetusmaksuista vapautettuja ovat saaristoliikenteeseen käytettävien alusten reitin varrella sijaitsevassa saaressa pysyvästi asuva henkilö ja hänen omistamansa ajoneuvo ja saaressa pysyvästi asuvalle henkilölle tarkoitettu tavaratoimitus sekä tällaisia kuljetuksia suorittavat henkilöt ja ajoneuvot.

4 §

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää avustuksia ostamalla liikennepalveluja tarjousten perusteella noudattaen julkisista hankinnoista annettuja säännöksiä.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on laadittava tarjouspyyntö siten, että tarjoukset ovat mahdollisimman vertailukelpoiset. Tarjouspyynnössä on myös ilmoitettava aika, jonka liikennepalvelujen hoitamista laadittava sopimus tulisi kattamaan.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus julkaisee tarjouspyynnön seuraavan vuoden liikennettä varten sopivalla tavalla sanomalehdissä kesäkuun loppuun mennessä. Erityisestä syystä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi julkaista tarjouspyynnön tiettyä reittiä varten muuna ajankohtana.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus tarvittaessa hylätä kaikki saadut tarjoukset.

6 §

Ennen kuin Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee päätöksen liikennepalvelujen ostamisesta, sen tulee pyytää alustavista suunnitelmistaan tarjouspyyntöjen ratkaisuperusteiksi lausunto saaristoasiain neuvottelukunnalta sekä kunnilta, joiden alueella liikennöintiä harjoitettaisiin.

7 §

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi tehdä sopimuksen liikennepalvelujen ostamisesta enintään viideksi vuodeksi kerrallaan ehdolla, että valtion talousarviossa kunakin varainhoitovuonna tähän tarkoitukseen osoitetaan riittävä määräraha. Jos valtion talousarviossa ei osoiteta riittävää määrärahaa sopimuksen mukaisen liikenteen jatkamiseksi, sopimus katsotaan rauenneeksi ilman muita oikeusseuraamuksia.


8 §

Liikenteenharjoittajan tulee liikenteenharjoittamisvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä antaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys liikenteenharjoittamisvuonna harjoitetusta liikenteestä.

Liikenteenharjoittajan tulee välittömästi ilmoittaa Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle huomattavasta toiminnassaan tai toimintaoloissa tapahtuvasta tai tapahtuneesta muutoksesta sekä toimintansa tai sen osan lopettamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Pekka Kouhia

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.