1338/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Laki autokiinnityslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 15 päivänä joulukuuta 1972 annetun autokiinnityslain (810/1972) 1 §:n 1 momentin johdantokappale, 3 §:n 2 momentti, 6 §:n 2 momentti, 8 ja 12 §, 15 §:n 2 ja 3 momentti, 16―19 §, 20 §:n 2 momentti sekä 21 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentin johdantokappale laissa 5/1977 ja 15 §:n 2 momentti laissa 130/2004, seuraavasti:

1 §

Tämän lain nojalla voidaan kiinnittää rahamääräisen kirjallisen sitoumuksen täyttämisen vakuudeksi Liikenteen turvallisuusviraston pitämään rekisteriin merkitty:


3 §

Kiinnitysasian käsittelee Liikenteen turvallisuusvirasto.


6 §

Kiinnitys on uudistettava kymmenen vuoden kuluessa siitä päivästä, jona se on vahvistettu, uhalla, että kiinnitys muutoin raukeaa. Kun kiinnitystä pyydetään uudistettavaksi, Liikenteen turvallisuusvirastolle on näytettävä alkuperäinen sitoumuskirja.


8 §

Joka tahtoo kiinnityksen kokonaan tai osaksi kuoletettavaksi sen johdosta, että sitoumus on täytetty tai muulla tavalla lakannut olemasta voimassa taikka että hakija muutoin on oikeutettu määräämään sitoumuksesta, on velvollinen esittämään alkuperäisen sitoumuskirjan Liikenteen turvallisuusvirastolle, joka voi kuolettaa kiinnityksen merkitsemällä kuoletuksen rekisteriin.

12 §

Kiinnitystä koskevat asiat on viipymättä otettava käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi siinä järjestyksessä, jossa ne on toimitettu Liikenteen turvallisuusvirastolle, ja jokainen asia on käsiteltävä loppuun sen saapumispäivänä.

Jos Liikenteen turvallisuusvirastolle toimitetaan asia ennen kuin toinen samaa autoa koskeva asia on vahvistettu rekisteröidyksi, hakemukset on käsiteltävä ja ratkaistava niin kuin ne olisi toimitettu yhtä aikaa.

15 §

Ulosmittauksen ja takavarikon toimittajan, hukkaamiskiellon antajan tai pesänhoitajan tulee viipymättä lähettää Liikenteen turvallisuusvirastolle tiedot 1 momentissa mainittujen merkintöjen tekemistä varten.

Jos Liikenteen turvallisuusvirastolle esitetään selvitys siitä, että ulosmittaus, takavarikko, hukkaamiskielto tai konkurssi on peruuntunut, rauennut tai muutoin lakannut, on sekin merkittävä rekisteriin.

16 §

Autoa, johon on vahvistettu kiinnitys tai johon kohdistuva kiinnityshakemus on toimitettu Liikenteen turvallisuusvirastolle, ei saa poistaa rekisteristä niin kauan kuin kiinnitys on voimassa.

17 §

Liikenteen turvallisuusviraston antamiin rasitustodistuksiin on soveltuvin kohdin sovellettava, mitä kiinteistön rasitustodistuksista ja kiinnitysrekisteristä on säädetty.

18 §

Kun auto myydään ulosottotoimin, huutokaupan toimittajan on ennen huutokauppaa hankittava autoa koskeva rasitustodistus Liikenteen turvallisuusvirastolta ja ilmoitettava huutokaupasta kiinnityksen haltijalle, jonka asuinpaikka tiedetään.

Jos sitoumus, jonka vakuudeksi kiinnitys on myönnetty, on haltijasitoumus tai on siirron kautta joutunut toisen henkilön haltuun, voi sitoumuksen haltija ilmoittaa Liikenteen turvallisuusvirastolle, että sitoumuskirja on hänen hallussaan, jos hän niissä tapauksissa, joissa tieto on määrätty annettavaksi kiinnityksen haltijalle, tahtoo saada sellaisen tiedon.

19 §

Muutosta Liikenteen turvallisuusviraston päätökseen tässä laissa tarkoitetussa asiassa haetaan valittamalla Helsingin hovioikeuteen.

Tyytymättömyydestä on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle kahdeksan päivän ja valituskirja samalle viranomaiselle annettava kolmenkymmenen päivän kuluessa päätöksen antamisesta lukien, uhalla että valitusta muutoin ei oteta tutkittavaksi. Viraston on viipymättä toimitettava hovioikeuteen valituskirja sekä asiassa laadittu pöytäkirja ja muut asiaan kuuluvat kirjat oman lausuntonsa kera.

20 §

Antamastaan päätöksestä on hovioikeuden niin pian kuin mahdollista lähetettävä jäljennös Liikenteen turvallisuusvirastolle ja samalla palautettava asiaan kuuluvat kirjat.


21 §

Tehdyllä merkinnällä on sama vaikutus kuin, jos Liikenteen turvallisuusvirasto olisi välittömästi sille tehdyn ilmoituksen tai hakemuksen perusteella tehnyt merkinnän.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 208/2009
LiVM 23/2009
EV 203/2009

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.