1311/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä 21 päivänä heinäkuuta 2006 annetun lain (693/2006) 3 §, 8 §:n 1 momentin 2 kohta, 11 §:n 1 momentti ja 2 momentin johdantokappale, 12 §, 15 §:n 1 momentti, 17 ja 21 §, 22 §:n 1 ja 3 momentti, 27 § ja 31 §:n 1 momentti,

sellaisena kuin niistä on 3 § osaksi laissa 1231/2006, seuraavasti:

3 §
Lupaviranomaiset

Yhteisöluvan, kuljettajatodistuksen, kotimaan liikenneluvan ja liikennetraktoriluvan myöntää toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ahvenanmaan maakunnassa kuitenkin Ahvenanmaan valtionvirasto.

Tulli myöntää kahdenkeskisen luvan sekä läpikulkuluvan ja Liikenteen turvallisuusvirasto kolmannen maan luvan, CEMT-luvan ja jäljempänä 22 §:ssä tarkoitetun kuljetusluvan.

8 §
Luvan edellytykset

Liikenteen harjoittamista koskeva lupa on myönnettävä hakijalle, joka on:


2) saanut ammattitaidosta Liikenteen turvallisuusviraston myöntämän todistuksen;


11 §
Koe

Liikenteen turvallisuusvirasto vastaa sisällöltään ja rakenteeltaan ammattiinpääsydirektiivin mukaisen kokeen järjestämisestä. Kokeella varmistutaan siitä, että kokeeseen osallistuja täyttää direktiivissä asetetut ammattitaitovaatimukset. Virasto voi käyttää koetehtävien laadinnassa ja koetilaisuuden järjestämisessä apunaan ulkopuolista asiantuntijaa.

Liikenteen turvallisuusvirasto hyväksyy kokeeseen ilman liikenneyrittäjäkurssia henkilön, joka on:


12 §
Todistus

Liikenteen turvallisuusvirasto antaa ammattiinpääsydirektiivin 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun todistuksen henkilölle, joka on suorittanut hyväksytysti viraston järjestämän kokeen tai jolla on logistiikan alaan kuuluva ammattiinpääsydirektiivin edellyttämät aihepiirit sisältävä tekniikan ammattikorkeakoulun tutkintotodistus.

Kun haetaan yhteisölupa maanteiden tavaraliikenteen harjoittamista varten muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa, ammattiinpääsydirektiivin 8 artiklassa tarkoitetun todistuksen hyvämaineisuudesta antaa kotipaikan poliisi, direktiivin 9 artiklassa tarkoitetun todistuksen vakavaraisuudesta luottolaitos taikka Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö ja direktiivin 10 artiklassa tarkoitetun todistuksen ammattitaidosta toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jos henkilö on saanut oikeuden harjoittaa tavaraliikennettä ensi kerran ennen 2 päivänä lokakuuta 1999 ja muutoin Liikenteen turvallisuusvirasto.

15 §
Liikenteestä vastaava henkilö

Oikeushenkilöllä tulee aina olla palveluksessaan edellytykset täyttävä toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymä liikenteestä vastaava luonnollinen henkilö, joka tosiasiallisesti ja jatkuvasti toimii tässä tehtävässä ja vastaa siitä, että liikennettä hoidetaan säännösten ja lupaehtojen mukaisesti sekä edustaa yritystä liikenneluvan myöntävän ja liikennettä valvovan viranomaisen kanssa asioitaessa.


17 §
Lupahakemus

Lupahakemus on tehtävä kirjallisesti sille toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, jonka toimialueella hakijalla on kotipaikka. Hakemuksessa on esitettävä lupaviranomaisen pyytämät hakemuksen käsittelemiseksi tarvittavat tiedot.

Jos hakijalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, sen on haettava lupaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja liikenteestä vastaavan henkilön on toimitettava sille yhteystietonsa.

21 §
Ajoneuvokohtaisen luvan tai yhteisöluvan jäljennöksen väliaikainen peruuttaminen

Jos luvanhaltija taikka luvanhaltijan palveluksessa oleva tai muutoin käyttämä kuljettaja on tuomittu liikenne- tai ajoneuvoturvallisuutta koskevien säännösten toistuvan ja vakavan rikkomisen johdosta, toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi peruuttaa tässä laissa tarkoitetun ajoneuvokohtaisen luvan tai yhteisöluvan jäljennöksen enintään kolmen kuukauden määräajaksi. Peruutettavien lupien tai yhteisöluvan jäljennösten lukumäärä päätetään luvanhaltijan lupien ja jäljennösten kokonaislukumäärän ja rikkomusten määrän ja vakavuuden perusteella. Keskus voi antaa luvanhaltijalle vain varoituksen, jos luvan tai yhteisöluvan jäljennöksen peruuttaminen olisi kohtuutonta.

22 §
Kansainväliset kuljetukset

Ulkomailla rekisteröidyllä tai Suomessa rekisteröidyllä, mutta ulkomaille vuokratulla, kuorma-autolla ja raskaalla perävaunulla tulee olla Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä kuljetuslupa, jollei kansainvälisistä sopimuksista tai Euroopan yhteisön lainsäädännöstä muuta johdu.


Liikenteen turvallisuusvirasto voi yksittäistapauksessa pakottavasta syystä vapauttaa kuljetusluvasta sellaisen ajoneuvon tai kuljetuksen, josta ei ole sovittu kansainvälisessä sopimuksessa.

27 §
Tietojen antaminen

Liikenteenharjoittajan tulee pyynnöstä antaa toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle lupaa koskevia liikenteellisiä ja taloudellisia tietoja.

Liikenteenharjoittajan tulee pyynnöstä antaa tullille ja Liikenteen turvallisuusvirastolle kuljetuslupaa koskevia liikenteellisiä ja taloudellisia tietoja.

31 §
Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku

Liikenteen turvallisuusviraston 11 §:ssä tarkoitettuun kokeeseen hyväksymistä koskevaan päätökseen ja hylättyyn koesuoritukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Kokeeseen hyväksymistä koskevaan päätökseen ja koesuoritukseen saa hakea oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta. Päätökseen on liitettävä ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun henkilö sai tiedon hylkäämisestä. Muutoksenhausta oikaisuvaatimusta koskevaan viraston päätökseen säädetään 2 momentissa.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Aikaisemman toimivaltaisen viranomaisen myöntämiin lupiin ja todistuksiin sekä muihin sen päätöksiin, jotka ovat voimassa tämän lain voimaan tullessa, sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään Liikenteen turvallisuusviraston ja toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luvista, todistuksista ja päätöksistä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 208/2009
LiVM 23/2009
EV 203/2009

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.