1291/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Laki tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 39 §:n 1 momentti, 49 §:n 3 momentin 1 ja 4 kohta, 50 §:n 3 momentti, 51 §:n 1 ja 3 momentti, 53 §, 66 §:n 2 momentti, 69 §:n 2 momentti, 82 d §, 87 §:n 4 ja 5 momentti, 97, 106 a ja 106 b §,

sellaisina kuin niistä ovat 49 §:n 3 momentin 1 ja 4 kohta laissa 523/2009, 50 §:n 3 momentti laissa 1010/2002, 53 § laissa 343/2006, 66 §:n 2 momentti ja 69 §:n 2 momentti laissa 367/2002, 82 d ja 97 § laissa 989/1992, 87 §:n 4 ja 5 momentti laissa 1091/2002, 106 a § laissa 1242/1997 sekä 106 b § laissa 1594/1995, seuraavasti:

39 §
Tulo lautalle

Hälytysajoneuvolla ja poliisin virkatehtävässä olevalla ajoneuvolla on oikeus päästä lautalle ja yhteysalukselle ennen muita ajoneuvoja. Toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi antaa määräyksiä siitä, missä järjestyksessä muut ajoneuvot pääsevät lautalle tai yhteysalukselle.


49 §
Liikenteen ohjaajat

Liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi liikenteen ohjaajina toimivat myös henkilöt, jotka:

1) Liikennevirasto määrää ohjaamaan liikennettä tien ja rautatien tasoristeyksessä;


4) Liikennevirasto tai poliisi määrää ohjaamaan liikennettä erikoiskuljetuksessa;


50 §
Liikenteen ohjauslaitteet

Liikennevirasto antaa tarkempia määräyksiä liikenteen ohjauslaitteiden väreistä, rakenteesta ja mitoituksesta ja se voi myöntää poikkeuksia näistä määräyksistä.

51 §
Liikenteen ohjauslaitteen asettaminen

Liikenteen ohjauslaitteen asettaa maantielle tienpitoviranomainen. Kunta asettaa liikenteen ohjauslaitteen kadulle, rakennuskaavatielle, torille ja muulle vastaavanlaiselle liikennealueelle. Ennen pysyväksi tarkoitetun liikenteen ohjauslaitteen asettamista kunnan on varattava poliisille tilaisuus antaa lausuntonsa asiassa.


Taajamaa osoittavan liikennemerkin käyttämisestä päättää kunta kuultuaan maanteiden osalta tienpitoviranomaista. Sanotun liikennemerkin asettaa maantielle tienpitoviranomainen, muulle tielle kunta.


53 §
Kevyen liikenteen väylät

Toimivaltaisten elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä kuntien on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä kevyttä liikennettä varten tarpeelliset yhteydet rakentamalla tai osoittamalla liikenteen ohjauslaittein kullekin kulkureitille erillinen kevyen liikenteen väylä, pihakatu, kävelykatu tai tiehen kuuluva jalkakäytävä ja pyörätie.

66 §
Autokoululupa

Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää luvan autokoulun pitämiseen. Autokoululupa myönnetään, jos hakija katsotaan ammattitaidoltaan, luotettavuudeltaan, vakavaraisuudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sopivaksi pitämään autokoulua. Jos hakijana on oikeushenkilö, autokoulun opetustoiminnasta vastaavan johtajan on oltava ammattitaidoltaan, luotettavuudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan autokoulua pitämään sopiva henkilö, joka kykenee asianmukaisesti vastaamaan johtajalle määrätyistä tehtävistä, ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu.


69 §
Ajoharjoitteluradat

Liikenne- ja viestintäministeriö päättää ajoharjoitteluratojen sijoituspaikkakunnista ja antaa tarkemmat säännökset ratojen mitoituksesta, rakenteesta, varusteista ja hyväksymisestä. Ajoharjoitteluradat hyväksyy Liikenteen turvallisuusvirasto.

82 d §
Poikkeusluvat

Liikenteen turvallisuusvirasto voi erityisistä syistä myöntää poikkeuksen ajokorttilupaa ja ajo-oikeutta koskevista ikä- ja terveysvaatimuksista.

87 §
Ajoneuvon mitat, massat ja kuormaaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto voi myöntää poikkeuksen muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon mitoista ja massoista annetuista säännöksistä

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään Liikenteen turvallisuusviraston myöntämien poikkeusten voimassaoloajasta ja tarvittaessa muista ehdoista, vastavuoroisuuden noudattamisesta poikkeuksia myönnettäessä sekä muista poikkeusten myöntämisen edellytyksistä.


97 §
Muut liikenteen valvojat

Liikenne- ja viestintäministeriön liikennettä valvomaan määräämällä virkamiehellä on virkatehtävissään sama toimivalta kuin poliisimiehellä 93―96 §:n mukaan.

Liikenneviraston ajoneuvojen mittoja, massoja ja kuormituksia valvomaan määräämällä virkamiehellä on näissä virkatehtävissään sama toimivalta kuin poliisimiehellä 93, 94 ja 96 §:n mukaan. Sama toimivalta on tulli- ja rajavartiomiehellä liikenteen valvontaan liittyvässä virkatehtävässään.

106 a §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta poliisin ja toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä Liikenteen turvallisuusviraston antamaan päätökseen, säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/1996), jollei toisin erikseen säädetä. Poliisin ja toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen antama päätös voidaan kuitenkin panna täytäntöön valituksesta huolimatta.

106 b §
Oikaisun hakeminen

Kuljettajantutkinnon vastaanottajan tämän lain perusteella tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta, jollei muualla laissa tai asetuksessa toisin säädetä. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on liitettävä oikaisuvaatimusosoitus.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön tai Ajoneuvohallintokeskuksen myöntämiin lupiin ja antamiin päätöksiin, jotka ovat voimassa tämän lain voimaan tullessa, sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään Liikenteen turvallisuusviraston luvista ja päätöksistä. Tiehallinnon määräyksiin, jotka ovat voimassa tämän lain voimaan tullessa, sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään Liikenneviraston määräyksistä, ja lääninhallituksen myöntämiin lupiin ja antamiin päätöksiin, jotka ovat voimassa tämän lain voimaan tullessa, sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luvista ja päätöksistä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 208/2009
LiVM 23/2009
EV 203/2009

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.