1289/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (266/2008) liite, sellaisena kun se on osaksi muutettuna asetuksella 63/2009, sekä

lisätään asetukseen uusi 2 a §, seuraavasti:

2 a §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet, joiden maksut poikkeavat omakustannusarvosta

Elintarviketurvallisuusvirasto perii nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden merkitsemisen käyttöönottamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 mukaisesta nautaeläinten ilmoittamisesta nautarekisteriin kiinteää maksua 4,40 euroa uuden eläimen rekisteröinnistä tai tilapäiseen käyttöön tarkoitetun merkin rekisteröinnistä. Samoin Elintarviketurvallisuusvirasto perii kiinteää maksua nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1391/2006) 15 §:n mukaisesta teurastamoalan toimijan ilmoituksesta 1,00 euroa eläintä kohden.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa vireille tulleiden asioiden käsittelystä peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka–Liisa Anttila

Hallitusneuvos
Timo Rämänen

Liite

Elintarviketurvallisuusviraston maksutaulukko
1. Lupa- ja hyväksymispäätökset euroa
1.1 Laitokset
1.1.1 Teurastamot
- laitos, jonka teurastuskapasiteetti on enintään 10 000 000 kg vuodessa 633,00
- laitos, jonka teurastuskapasiteetti on yli 10 000 000 kg vuodessa 1 266,00
1.1.2 Teurastamon yhteydessä toimivan liha- ja kala-alan laitoksenhyväksymishakemuksen käsittely 633,00
Samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten lupahakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että lupahakemusten käsittelystä määrättävään suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä maksuista
1.1.3 Elintarvikelain mukainen teurastamoiden ja niiden yhteydessä toimivien liha- ja kala-alan laitosten hyväksymisen uusiminen tunnilta 76,00
1.1.4 Teurastamojen ja niiden yhteydessä olevien laitosten toiminnan muuttamista koskevien lupahakemusten käsittely tunnilta 76,00
1.1.5 Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavat laitokset sekä sivutuoteasetuksen mukaiset lannoitevalmisteita valmistavat kompostointi- ja biokaasulaitokset sekä tekniset laitokset
- laitos, jonka käsittelykapasiteetti on enintään 2 000 m3 vuodessa 456,00
- laitos, jonka käsittelykapasiteetti on 2 001-8 000 m3 vuodessa 1 140,00
- laitos, jonka käsittelykapasiteetti on yli 8 000 m3 vuodessa 2 280,00
- laitoshyväksynnän uusiminen tai peruuttaminen tunnilta 76,00
- laitoshyväksynnän muutoshakemuksen käsittely tunnilta 76,00
- hyväksyntämenettelyn keskeyttämisestä peritään käsittelyyn käytetty aika tunnilta 76,00
1.1.6 Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavien, samalla laitosalueella sijaitsevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten hakemusten käsittelystä määrätään yhdistetty maksu. Yhdistetty maksu määrätään siten, että hakemusten käsittelystä määrättävään suurimpaan kiinteään maksuun lisätään muiden lupahakemusten osuutena 50 prosenttia niiden kiinteistä maksuista
1.1.7 Kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavan laitoksen hyväksyminen (GEP-arviointi) 3 422,00
- uudelleen hyväksyminen 1 272,00
- tarkastusmaksu/kerta 570,00
1.2 Toiminnanharjoittajat
1.2.1 Naudanlihan vapaaehtoisen merkintäjärjestelmän hyväksyminen tunnilta 76,00
1.2.2 Luonnonmukaisen tuotannon rekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen käsittely/toiminnanharjoittaja 105,00
1.2.3 Siemenpakkaamolupapäätös
- uusi 350,00
- laajennus 74,00
1.2.4 Osaamistestaajarekisteriin merkitsemistä koskevan hakemuksen hyväksyminen 179,00
1.2.5 Rehulain mukainen toimijoiden rekisteröinti 30,00
1.2.6 Vesiviljelyeläinten terveysluvat
Laitokset, jotka tarvitsevat toiminnalleen myös ympäristöluvan (eli laitokset jotka käyttävät vuodessa vähintään 2 000 kg kuivarehua tai sitä ravintoarvoltaan vastaavan määrän muuta rehua tai jos kalan lisäkasvu on vähintään 2 000 kg vuodessa tai kooltaan vähintään 20 ha laajuinen luonnonravintolammikko tai lammikkoryhmä)
- ensimmäinen yritykseen kuuluva laitos 153,00
- seuraavat laitokset 38,00
Muut terveysluvan tarvitsevat laitokset
- ensimmäinen yritykseen kuuluva laitos 76,00
- seuraavat laitokset 38,00
1.3 Eläinlääkärinammatin harjoittajat
1.3.1 Eläinlääkärin laillistaminen
- lopullinen päätös 74,00
- päätös korvaavista toimenpiteistä tai muista lisäopinnoista 120,00
1.3.2 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 7 §:ssä tarkoitettu lupa
- myönteinen päätös 120,00
- hylkäävä päätös 74,00
1.3.3 Eläinlääkärin ammatinharjoittamisesta annetun lain 42 §:ssä tarkoitettu oikeus toimia eläinlääkärinä 239,00
1.4 Laboratoriot
1.4.1 Elintarvikkeiden viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion, omavalvontalaboratorion sekä lihantarkastuslaboratorion ja terveydensuojelulain 49 a §:ssä tarkoitetun tutkimuslaboratorion hyväksyntä 250,00
1.4.2 Lannoitevalmisteiden viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion sekä sivutuoteasetuksessa edellytetyn laitosten omavalvontalaboratorion hyväksyntä 250,00
- hyväksynnän muuttaminen 76,00
- hyväksynnän peruuttaminen 76,00
1.4.3 Kylvösiemenlaboratorion hyväksyntä 240,00
- kylvösiemenlaboratorion hyväksynnän laajennus jokaiselta alkavalta tunnilta 76,00
1.5 Kasvinsuojeluaineet
1.5.1 Kasvinsuojeluaineen tehoaineen hyväksyminen
1.5.1.1 Biologiset tehoaineet (10,5 htkk) 119 759,00
1.5.1.2 Kemialliset tehoaineet (21 htkk) 239 518,00
1.5.1.3 Tehoaineen lisäarviointimaksu tunnilta 76,00
1.5.2 Kasvinsuojeluaineen hyväksyminen
1.5.2.1 Väliaikainen hyväksyminen (120 pv) 1 141,00
1.5.2.2 Määräaikainen hyväksyminen 22 811,00
1.5.2.3 Valmisteen hyväksyminen
- valmiste on arvioitu tehoaineen arvioinnin yhteydessä (1,5 htkk) 17 108,00
- valmistetta ei ole arvioitu tehoaineen arvioinnin yhteydessä* (6 htkk) 68 434,00
- pääsääntöisesti muuhun kuin kasvinsuojeluainekäyttöön tarkoitettu valmiste tai Suomessa biosididirektiivin mukaisesti hyväksytty valmiste 4 562,00
- käyttölaimennosvalmiste (valmistettu laimentamalla jo hyväksytystä valmisteesta) 1 141,00
- identtisen valmisteen hyväksyminen 228,00
- vastavuoroinen hyväksyminen (0,8 htkk) 9 124,00
- rinnakkaistuontivalmisteen hyväksyminen 798,00
1.5.2.4 Hyväksynnän uusiminen
- asiakirjoihin perustuva 2 281,00
- valmisteen arvioinnissa käytetään hyväksi toisen jäsenmaan laatimaa arviointiraporttia* (1 htkk) 22 811,00
- valmisteen arviointiraportti laaditaan Suomessa* (4,5 htkk) 51 325,00
- valmisteen arviointiraportti perustuu Suomen EU:lle tekemään tehoainearvioon tai arviointiraportti on tehty Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteistyönä, tunnilta 76,00
1.5.2.5 Käyttökohteiden laajentaminen
- käyttö laajennetaan samassa käyttökohderyhmässä ja samoilla käyttömäärillä ja -ajankohdilla 2 281,00
- käyttö laajennetaan samassa käyttökohderyhmässä, mutta eri käyttömäärillä ja -ajankohdilla (1 htkk) 11 406,00
- käyttö laajennetaan eri käyttökohderyhmään (3 htkk) 34 217,00
- laajennettu käyttöalue (Off-label, laki kasvinsuojeluaineista 12 § 2 momentti) 2 281,00
1.5.2.6 Hyväksyntää koskeva muutos
- pieni muutos; esim. nimen, luvanhaltijan muutos 228,00
- suuri muutos; esim. koostumuksen muutoksen tai valmistuspaikan muutoksen arviointi. 2 281,00
1.5.2.7 Koetoimintalupa
- koeruutukoe/valmiste 228,00
- viljelmäkoe/valmiste 570,00
1.5.2.8 MRL-hakemukset, tunnilta (torjunta-ainejäämäasetuksen 396/2005 42 artikla) 76,00
1.5.3 Muuta
* Mikäli hyväksyttävään kasvinsuojeluaineeseen sisältyy useampi kuin yksi tehoaine, peritään hyväksynnän yhteydessä lisämaksua tehoaineelta 5 703,00
Mikäli uudelle valmisteelle on ennen sen hyväksymistä haettu määräaikainen hyväksyminen, vähennetään määräaikaisesta hyväksymisestä peritty maksu uuden valmisteen hyväksymistä koskevasta maksusta.
Ennakkomaksuna on perittävä 35 prosenttia yli 4 000 euron maksusta. Peruutetuista tai aineiston puutteellisuuden vuoksi hylätyistä hakemuksista maksettua ennakkomaksua ei palauteta.
Yli 4 000 euron maksu peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos käsittelyn vaatima työmäärä (henkilötyökuukausi/htkk) alittaa vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän, ja 25 prosenttia korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän.
Kasvinsuojeluaineen hyväksymistä koskevat alennetut maksut (lakkasvinsuojeluaineista 53 § 2 momentti:)
- maksu peritään 80 prosenttia alennettuna, jos kasvinsuojeluaineen käyttökohteeksi tarkoitettujen viljelykasvien yhteenlaskettu pinta-ala on enintään 2 000 hehtaaria
- maksu peritään 50 prosenttia alennettuna, jos kasvinsuojeluaineen käyttökohteeksi tarkoitettujen viljelykasvien yhteenlaskettu pinta-ala on enintään 5 000 hehtaaria
1.6 Muut päätökset
1.6.1 Elintarvikkeet
1.6.1.1 Pakasteasetuksen valvonnasta ja siinä käytettävistä menetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (340/1994) 3 §:ssä tarkoitetun hyväksymispyynnön käsitteleminen 200,00
1.6.1.2 Luontaisen kivennäisveden tunnustamista koskevan hakemusasian käsitteleminen:
- luontaisen kivennäisveden tunnustaminen 1 055,00
- tunnustamisen uusiminen 394,00
1.6.1.3 Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen valvonnasta annetun asetuksen 5 §:n 2 momentissa (15/1999) tarkoitetun testauslaitoksen hyväksymisasian käsitteleminen tunnilta 76,00
1.6.2 Luonnonmukainen tuotanto
1.6.2.1 Kolmannesta maasta maahantuodun luonnonmukaisesti tuotetun maataloustuotteen, rehun, elintarvikkeen ja alkoholijuoman kaupanpitoa koskevan hakemusasian käsitteleminen 376,00
- luvan täydentäminen 25,00
1.6.2.2 Tavanomaisesti tuotetun maataloudesta peräisin olevan ainesosan käyttöä luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa koskevan lupahakemuksen käsitteleminen ja luvan uusiminen
- lupa 95,00
- luvan uusiminen 25,00
1.6.2.3 Kasvin- ja eläintuotannon lupia koskevan hakemuksen käsittely 12,00
1.6.2.4 Lupa käyttää tavanomaista rehua eläintuotannossa 95,00
1.6.3 Rehut, lannoitevalmisteet ja sivutuoteasetus
1.6.3.1 Muut rehulain, lannoitevalmistelain ja sivutuoteasetuksen mukaiset luvat ja päätökset 56,00
1.6.3.2 Lannoitevalmisteen tyyppinimihakemuksen käsittely ja tyyppinimen hyväksyminen tyyppinimiluetteloon tunnilta 76,00
1.6.3.3 Ennakkoilmoituksen käsittely ja päätös 76,00
1.6.4 Eläintautilaki
1.6.4.1 Eläintautilain mukainen maahantuontilupa 96,00
1.6.4.2 Eläintautilain mukainen siirtolupa 96,00
1.6.4.3 Eläintautilain mukainen sisämarkkinatoimijan rekisteröinti 96,00
1.6.5 Lääkelain 21 g §:ssä tarkoitettu lääkevalmisteen maahantuonti- ja käyttölupa 96,00
1.6.6 Kasvinterveyteen, taimiaineistoon ja kasvisten kauppanormeihin liittyvät muut kuin kohdissa 5.3 ja 5.6 tarkoitetut päätökset ja luvat ja edellä mainittuihin liittyvät tarkastukset 59,00
2. Tuonti-, vienti- ja muut todistukset
2.1 Kasvinterveystodistusten ja kasvisten kauppanormeihin liittyvien todistusten antaminen puu- ja sahatavaran ja perunan (muu kuin siemenperuna) todistuksia lukuun ottamatta 29,00
2.2 Puu- ja sahatavaran kasvinterveystodistusten antaminen (sisältää tarkastusmaksun): ns. vientivalmiustarkastettu tuotanto 37,00
2.3 Perunan (muu kuin siemenperuna) kasvinterveystodistusten antaminen (sisältää tarkastusmaksun): ns. vientivalmiustarkastettu tuotanto 43,00
2.4 Kasvisten kauppanormeihin liittyvien todistusten antaminen toimijoiden esitäyttämänä 15,00
2.5 Rehuja ja lannoitevalmisteita koskeva sertifikaatti
- ensimmäinen 50,00
- seuraava 12,00
2.6 Eläviä eläimiä ja eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevat vienti- ja muut todistukset
- ensimmäinen 24,00
- seuraava 3,60
2.7 Nautaeläinpassi 11,00
2.8 Metsänviljelyaineiston kantatodistusten antaminen 10,20
2.9 Eläinrokotteiden OBPR -sertifiointi 148,00
2.10 Vakuustodistukset:
- kylvösiemenerien vakuustodistusten painamisen vähimmäishinta kauppaerää kohti 10,00
- perunan vakuustodistukset, kpl 0,075
- muiden lajien vakuustodistukset, kpl 0,055
- vakuustodistusten lisätilauksen käsittelymaksu 5,45
3. Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen, lausunnon antaminen
Ilmoitusten käsittelemisen hinta koskee yhtä tuotetta
3.1 Kliinisistä ravintovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (406/2000) 11 §:ssä tarkoitetun kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen käsitteleminen 72,00
3.2 Erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (662/2000) 8 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen 30,00
3.3 Ravintolisistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (571/2003) 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen 65,80
3.4 Vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (726/2007) 2 §:ssä tarkoitetun täydennetyn elintarvikkeen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen vastaanottaminen 55,00
3.5 Äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista annetun komission direktiivin 2006/141/EY mukaisen äidinmaidonkorvikkeen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen vastaanottaminen 122,00
3.6 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 mukaisen elintarvikkeiden ravitsemus- ja terveysväitteitä koskevan hakemusasian käsitteleminen 901,00
3.7 Yhteisön asetuksen (EU) N:o 258/97 mukaisen uuselintarvikehakemuksen käsitteleminen 901,00
3.8 Yhteisön asetuksen uuselintarvikkeista (EU) N:o 258/97 mukaisen olennaisen vastaavuuslausunnon antaminen 901,00
4. Pätevyyden osoittamiskokeet, tutkinnot
4.1 Hygieniaosaajatodistus ja -kortti 6,00
4.2 Kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskeva tutkinto (kuulustelu ja todistus) 23,00
4.3 Pätevyyden osoittamiskokeet siementarkastajaa kohden määrityksittäin ja lajeittain, vertailunäytekokeet laboratoriota kohden määrityksittäin ja lajeittain:
- puhtaus: viljat, palko- ja nurmipalkokasvit, timotei 376,00
- puhtaus: muut lajit 501,00
- itävyys-, kosteus- ja terveysmääritys: 3 kertaa kyseisen määrityksen hinta sekä lisäksi muut kustannukset tunnilta 41,00
5. Valvonta (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näytteenoton, analyysit ja päätökset)
5.1 Elintarvikkeet
5.1.1 Varastoinnin valvonta
Juuston yksityisen varastoinnin valvonta käyntikerralta 59,00
Voin yksityisen varastoinnin valvonta käyntikerralta 95,00
- määritys näytettä kohden 89,00
5.1.2 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden vierasainevalvonta
5.1.2.1 Naudan, sian, hevosen, lampaan, siipikarjan, poron ja riistan lihan vierasainevalvonnasta peritään teurastamoilta ja teurastuspaikoilta teuraslihatonnia kohden 1,75
5.1.2.2 Elintarvikkeeksi viljeltävien kalastustuotteiden vierasainevalvonnasta peritään kalanviljelylaitokselta tuotettua elintarvikkeeksi tarkoitettua kalastustuotetonnia kohden 1,80
5.1.2.3 Maidon ja maitotuotteiden vierasainevalvonnasta peritään raakamaitoa vastaanottavilta laitoksilta 10 000 raakamaitolitraa kohden 0,75
5.1.2.4 Munien vierasainevalvonnasta peritään pakkaamoilta tuhatta kiloa kohden 0,65
5.1.3 Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ensisaapumisvalvonta
5.1.3.1 Ensisaapumisvalvonnan perustarkastus tunnilta 138,00
5.1.3.2 Uusintatarkastus tunnilta 153,00
5.1.3.3 Omavalvontasuunnitelman hyväksyminen ja hyväksynnän muutos tunnilta 138,00
5.2 Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
Maksu määräytyy tarkastettavan erän painon perusteella. Yhtenä eränä pidetään tuotteita, joilla on yhteinen terveystodistus. Lopullinen maksu määräytyy joko perusmaksusta tai perusmaksusta kyseisen painoluokan alarajalla, johon on lisätty lisämaksu kultakin alkavalta tonnilta.
5.2.1 Eläimistä saatavat elintarvikkeet
5.2.1.1 Kaikki muut elintarvikkeet kuin kohdan 5.2.1.2 mukaiset tuotteet:
- enintään 100 kg 103,00
- 101-1 000 kg 148,00
- 1 001-10 000 kg 314,00
- 10 001-30 000 kg 382,00
- yli 30 000 kg
- perusmaksu 382,00
- jokaiselta alkavalta tonnilta 8,50
5.2.1.2 Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (valvonta-asetus) liitteen V B-jakson II luvun kohtien 2 (irtotavara) ja 3 (laivasta suoraan maihin purettavat erät) mukaisiin kalastustuote-eriin ja luvun III kohdan 2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin elintarvikkeisiin sovelletaan valvonta-asetuksen mukaisia maksuja.
5.2.2 Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen piiriin kuuluvat muut tuotteet kuin elintarvikkeet
5.2.2.1 Kaikki muut sivutuotteet (ml. nahat, vuodat, höyhenet, villa), rehut, heinä ja oljet kuin kohdan 5.2.2.2 mukaiset tuotteet
5.2.2.1.1 - enintään 1 000 kg 106,00
5.2.2.1.2 - 1 001-;20 000 kg
- perusmaksu 114,00
- jokaiselta alkavalta tonnilta 6,40
5.2.2.1.3 - 20 001-46 000 kg
- perusmaksu 252,00
- jokaiselta alkavalta tonnilta 10,60
5.2.2.1.4 - yli 46 000 kg 567,00
5.2.2.2 Valvonta-asetuksen liitteen V B-jakson III luvun kohdan 2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin sivutuotteisiin sovelletaan valvonta-asetuksen mukaisia maksuja.
5.2.3 Elävät eläimet ja sukusolut
Tämän kohdan mukaiset maksut peritään myös eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen 30 ja 31 §:n mukaisista tarkastuksista.
5.2.3.1 Tuontitarkastus tarkastettavaa eläintä kohden, ellei kohdista 5.2.3.2 - 5.2.3.5 muuta johdu
- muut eläimet kuin hevoset 90,00
- hevoset 127,00
5.2.3.2 Tuontitarkastus yhdessä tarkastettaville jyrsijöille, linnuille, kaloille, matelijoille, hyönteisille ym. pienille eläimille
- hyönteiset 64,00
- muut kuin hyönteiset 114,00
5.2.3.3 Tuontitarkastus yhdessä tarkastettavista sirkus- ja näytöseläimistä
- perusmaksu 114,00
- tarkastusmaksu tunnilta 135,00
5.2.3.4 Vientitarkastukset ja vientitukitarkastukset tunnilta 135,00
5.2.3.5 Tuontitarkastus eläimille, joiden tuonti on sallittua ilman rajatarkastusta 103,00
5.2.3.6 Tuontitarkastus tarkastettavaa sukusoluerää kohden
- lemmikkien ja muiden ilman terveystodistusvaatimuksia tuotavien eläinlajien sukusolut 64,00
- sellaisten eläinten sukusolut, joille on terveystodistusvaatimukset 106,00
5.2.4 Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden asiakirja- ja tuontitunnistustarkastukset sekä todistukset
5.2.4.1 Tarkastus, joka koskee vain tuontiasiakirjoja, muutoin kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen 80,00
5.2.4.2 Tarkastus, joka sisältää tuontiasiakirjojen lisäksi tunnistustarkastuksen muutoin kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen 148,00
5.2.4.3 Alennetusta tarkastustiheydestä johtuvasta asiakirjatarkastuksesta ja tunnistustarkastuksesta peritään maksu kohtien 5.2.1 - 5.2.3 mukaisesti
5.2.4.4 Muonituselintarvikevarastosta ulos toimitettavat erät ja muu rajaeläinlääkärin antama todistus, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä
- ensimmäinen todistus 30,00
- samanaikaisesti annettava seuraava todistus 4,00
5.2.5 Varaston tarkastus tai tuontierälle varastointiaikana tehtävä tarkastus sekä siirtolastauksen valvonta ja kolmannen maan lipun alla purjehtivasta aluksesta purettaville tuoreille kalastustuotteille tehtävä tarkastus tunnilta 135,00
5.2.6 Säilytys rajatarkastusasemalla
Tuontierän tarkastuksen ollessa kesken ja tuontierän odottaessa toimitusta rajaeläinlääkärin hyväksymään määränpäähän, peritään tuontierän säilyttämisestä rajatarkastusaseman varastossa tai aseman piha-alueella ensimmäisen vuorokauden jälkeen säilytysmaksua jokaista 1 000 kiloa kohden vuorokaudelta
- lämpötilakontrolloimattomasta säilytyksestä 2,00
- lämpötilakontrolloidusta säilytyksestä 3,00
5.2.7 Tavanomaista enemmän aikaa vaativa tarkastus ja muut lisäkustannukset
5.2.7.1 Jos 5.2.1 - 5.2.4 kohtien mukainen tarkastus tuojasta johtuvasta syystä vaatii tavanomaista enemmän aikaa, peritään kyseisissä kohdissa määrättyjen maksujen lisäksi tunnilta 135,00
5.2.7.2 Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä epäillä erän hygieenistä laatua tai tuonnista epäillään voivan aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, peritään tuojalta tästä johtuviin tutkimuksiin liittyvät kustannukset.
5.3 Kasvisten kauppanormit
5.3.1 Eräkohtainen tarkastus (vienti, uusinta, interventio tai muu pyynnöstä tehtävä tarkastus) 107,00
5.3.2 Toimijakohtainen tarkastus (seurantatarkastus ja omavalvonnan hyväksyntää varten tehty tai siihen liittyvä tarkastus) 143,00
5.4 Luonnonmukainen tuotanto
5.4.1 Luonnonmukaisen tuotannon alkutarkastus 72,00
5.4.2 Luonnonmukaisen tuotannon tarkastuksen perusmaksu 72,00
5.4.3 Luonnonmukainen tuotanto
- valmistuksen valvonta tunnilta 95,00
- muu valvonta tunnilta 76,00
5.4.4 Viljelykasvikohtaiset maksut hehtaaria kohti luonnonmukaisesti viljellyn (luomuhyväksytty ala ja siirtymävaiheala) hehtaarin mukaan:
- nurmi, kesanto, viherkesanto tai satoa tarkastusvuonna tuottamaton ala 5,60
- korsi- ja palkoviljat, öljykasvit 11,20
- peruna, vihannekset, marjat, hedelmät ja muut puutarhakasvit sekä taimituotanto kasvihuoneessa omaa avomaatuotantoa varten 28,10
- muut kasvit 11,20
5.4.5 Toiminnanharjoittajan kasvintuotantoon kohdistuvien tuotantotarkastusmaksujen enimmäismäärä tilan tuotantotarkastusta kohden 717,00
5.4.6 Lajikkeen merkitseminen luonnonmukaisen lisäysaineiston rekisteriin:
- 1-3 kpl 24,00
- 4-20 kpl 59,00
- 21-100 kpl 120,00
- yli 100 kpl 239,00
5.4.7 Luonnonmukaisen tuotannon yksityisten tuotantoehtojen ja tuotannon valvontajärjestelmän hyväksyminen tunnilta 76,00
5.5 Rehut, lannoitevalmisteet ja eläimistä saatavat sivutuotteet
5.5.1 Lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja rehulain mukainen toimijan perustarkastus tunnilta 76,00
5.5.2 Lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja rehulain mukainen toimijan valvonta tunnilta 101,00
5.5.3 Lannoitevalmisteiden valvontaan liittyvät näytekohtaiset tarkastusmaksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja valvonnan päätöksen)
- tarkastusmaksuluokka 1 212,00
- tarkastusmaksuluokka 2 424,00
- tarkastusmaksuluokka 3 636,00
- tarkastusmaksuluokka 4 848,00
5.5.4 Rehujen valvontaan liittyvät näytekohtaiset tarkastusmaksuluokat (sisältää näytteenoton, analysoinnin ja valvonnan päätöksen)
- tarkastusmaksuluokka 1 127,00
- tarkastusmaksuluokka 2 201,00
- tarkastusmaksuluokka 3 413,00
- tarkastusmaksuluokka 4 774,00
Kohdissa 5.5.3 ja 5.5.4 tarkastusmaksuluokka määräytyy riskiperusteisen virallisen valvontasuunnitelman mukaan
5.6 Kasvinterveys- ja taimiaineisto
5.6.1 Tuontitarkastukset
5.6.1.1 Alin kasvinterveystarkastusmaksu, lukuun ottamatta Venäjän Federaatiosta tuotavaa havupuutavaraa 63,00
5.6.1.2 Pistokkaat, nuoret taimet sekä pensaat, puut (muut kuin kaadetut joulukuuset), muut taimitarhakasvit, myös metsänviljelyaineisto (muu kuin siemenet), istutettavaksi tarkoitetut kukkasipulit, -mukulat ja juurakot, juurimukulat, istukassipulit, siemenet ja solukkoviljelmät:
- jokainen alkava 100 kg 5,60
- taimiaineistotarkastuksesta lisäksi, jokainen alkava 100 kg 2,20
5.6.1.3 Leikkokukat ja -oksat lehtineen, havupuiden osat ja kaadetut joulukuuset, ruukku- ja viherkasvit, akvaariokasvit:
- jokainen alkava 100 kg 5,00
5.6.1.4 Vilja, jokainen alkava 1 000 kg 0,65
5.6.1.5 Perunan mukulat, alkavaa 25 000 kg kohti 63,00
5.6.1.6 Tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkastustunnilta 51,00
5.6.2 Puutavaran tuontitarkastukset:
5.6.2.1 Havupuu Venäjän Federaation Euroopan puoleisesta osasta lehtikuusta ja suoja-alueelle tarkoitettua havupuuta lukuun ottamatta:
- kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys alle 50 m3 6,00
- junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m3 ja suurempi kuorma) 7,40
- laiva, alle 2 000 m3 223,00
- laiva, 2 000 m3 tai enemmän 372,00
- jos laivalla tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden 113,00
5.6.2.2 Puu, muu kuin kuori, lukuun ottamatta tuontia Venäjän Federaation Euroopan puoleisesta osasta, lehtikuusi (Larix) ja suoja-alueelle tarkoitettu puu kuitenkin mukaan luettuna:
- kuorma-autokuorma tai vastaavan suuruinen lähetys, alle 50 m3 68,00
- junan vaunu tai vastaavan kontin suuruinen lähetys (50 m3 ja sitä suurempi kuorma) 84,00
- laiva, alle 2 000 m3 223,00
- laiva, 2 000 m3 tai enemmän 372,00
- jos laivalta tuotava puutavara jakaantuu eri maahantuojien kesken on alin tarkastusmaksu maahantuojaa kohden 113,00
5.6.2.3 Maa-aines, kasvualusta ja puunkuori, paino enintään 25 000 kg 19,70
- jokainen edellisen ylittävä 1 000 kg:n erä 0,80
- enimmäishinta 158,00
5.6.2.4 Muut kasvit ja kasvituotteet, lähetystä kohti 19,70
5.6.2.5 Puutavaran tuontitarkastuksen uusintatarkastus, tarkastustunnilta 48,00
5.6.3 Vientitarkastukset
5.6.3.1 Kasvinterveys ja taimiaineisto; alin tarkastusmaksu 54,00
5.6.3.2 Elävät kasvit ja kasvinosat, myös jatkokasvatukseen tai lisäykseen tarkoitetut, jokainen alkava 1 000 kg 7,40
5.6.3.3 Hedelmät, vihannekset ja muut kasvikset, jäkälät, marjat, sienet ym. vastaavat, ei jatkokasvatukseen, jokainen alkava 1 000 kg 0,95
5.6.3.4 Perunan vientierät, jotka eivät ole vientivalmiustilojen tuotantoa 143,00
5.6.3.5 Puu- ja sahatavaran vientieräkohtainen tarkastus ellei vientierä ole peräisin ns. vientivalmiustarkistetusta tuotantolaitoksesta, jolloin tarkastusmaksu sisältyy puutavaran terveystodistusmaksuun 107,00
5.6.3.6 Vilja, jokainen alkava 100 tn 1,00
5.6.3.7 Vientivalmiustarkastus (määräaikais- ja ennakkotarkastus):
- sahat ja kuivaamolaitokset (sisältää ISPM-15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeuden edellytysten tarkastamisen) 311,00
5.6.3.8 Avomaaviljelys, perunaa lukuun ottamatta:
- perusmaksu 107,00
- ylin tarkastusmaksu 484,00
- alle 10 ha, jokaiselta alkavalta hehtaarilta 18,00
- yli 10 ha ylittävältä osalta, jokaiselta alkavalta hehtaarilta 8,90
5.6.3.9 Perunaviljelys ja perunasato:
- viljelystarkastus/ha (ankeroiset, kasvulohkot) 41,00
- kasvitautitarkastus/ha (rengasmädät, perunasato) 66,00
5.6.3.10 Kasvihuoneviljelys:
- perusmaksu 59,00
- ylin tarkastusmaksu 243,00
- jokainen alkava 100 m2 18,00
5.6.3.11 Vienti- ja vientivalmiustarkastuksen uusinta, tarkastustunnilta 51,00
5.6.4 Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien yritysten tarkastus, kasvinterveyden rekisteröinti- tai merkinkäyttöoikeuden edellytysten tarkastus, kasvipassin myöntäminen ja taimiaineistontoimittajan valtuuttaminen
- avomaan taimituotanto alle 0,5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto alle 500 m2 43,00
- avomaan taimituotanto 0,5 ha―2 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto 500―2 500 m2 96,00
- avomaan taimituotanto 2,1 ha―5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto 2 501―5 000 m2 167,00
- avomaan taimituotanto yli 5 ha, kasvihuonekasvien taimituotanto yli 5 000 m2 334,00
Taimimyymälät, tukkuliikkeet, maahantuojat ja maastaviejät, välittäjät, varastot 84,00
ISPM-15 standardin mukaisen merkinnän käyttöoikeuden haltijat 84,00
5.6.5 Varmennettu taimiaineisto
5.6.5.1 Tuotantoedellytysten tarkastus:
- tuotantoala alle 10 ha 131,00
- tuotantoala 10 ha tai yli 186,00
5.6.5.2 Kasvukauden aikaiset varmennetun taimituotannon tarkastukset:
- emokasvit, enintään 1 000 tainta 215,00
- emokasvit yli 1 000 tainta 519,00
- emokasvit yli 3 000 tainta 896,00
- emokasvit yli 15 000 tainta 1 074,00
- uusintatarkastukset 50 % em. hinnoista
5.6.5.3 Uuden viljelylohkon tarkastaminen:
- muun tarkastuksen yhteydessä 54,00
- erillinen tarkastuskäynti, sisäisten menettelyohjeiden tarkistaminen 107,00
5.7 Metsänviljelyaineisto
5.7.1 Perusaineiston hyväksyminen ja tarkastus tunnilta 54,00
- siemenviljelyksillä käytettävien kloonien oikeellisuuden tarkastaminen näytteeltä:
- mänty 19,00
- kuusi 23,00
5.7.2 Metsänviljelyaineiston vuositarkastusmaksut:
- siemenkaristamo, -pakkaamo ja -varasto 65,00
- erillinen siementen pakkauspiste 27,00
- taimitarha ja varasto:
- kasvihuonepinta-ala alle 5 000 m2 tai vain avomaatuotantoa harjoittava taimitarha 43,00
- kasvihuonepinta-ala 5 000-10 000 m2 98,00
- kasvihuonepinta-ala yli 10 000 m2 258,00
5.7.3 Metsänviljelyaineiston uusintatarkastus 195,00
5.7.4 Erillinen taimivarasto 65,00
5.8 Siemenperunan tarkastukset ja näytteenotto
5.8.1 Siemenperunan viljelystarkastus, perusmaksu tarkastuskertaa kohden: 57,00
- viljelystarkastus hehtaarilta, esiperussiemen- ja perussiemenluokat 8,75
- viljelystarkastus hehtaarilta, perussiemenen jälkeiset sukupolvet 12,00
5.8.2 Siemenperunan esiperussiemenen viljelystarkastus, jos tarkastetaan vähintään kymmenen viljelystä samalla tarkastuskerralla, perusmaksu viljelystä ja tarkastuskertaa kohden 16,00
- viljelystarkastus hehtaarilta 8,75
5.8.3 Tehtyjen toimenpiteiden tarkastuskäynti 100,00
5.8.4 Ankeroismaanäytteenoton perusmaksu (ei viljelystarkastuksen yhteydessä) 50,00
- näytteenotto- ja määritysmaksu näytettä kohden 35,00
5.8.5 Siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu: 51,00
- siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenottomaksu osanäytteeltä 9,55
- siemenperunan rengasmätämääritys näytteeltä 66,00
- siemenperunan virusmääritys näytteeltä, joko 6 virusta tai uusintana 1 virus 400 mukulan näytteestä 215,00
- siemenperunan virusmääritys näytteeltä, 2 virusta 135,00
5.8.6 Siemenperunan esiperussiemenen virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu näytettä kohden, kun näytteitä otetaan samassa varastossa samalla näytteenottokerralla vähintään 10 erästä 32,00
5.8.7 Siemenperunan varastotarkastus, näytteenottomaksu osaerältä 50,00
5.8.8 Siemenperunan varastotarkastus tarkastettavaa osaerää kohden 98,00
5.9 Kylvösiemenen viljelystarkastuspäätös ja sertifiointi
5.9.1 Siemenviljelystarkastuspäätös 25,00
5.9.2 Kylvösiemenerän sertifiointi-, hyväksymis- ja varastotarkastuspäätös, kauppaerän uusi sertifiointipäätös, koko erän siemenluokan muutospäätös, siemenseosten hyväksymistarkastus ja -päätös, siemenerän uudelleenpakkaamisilmoituksen tarkastus ja päätös 15,00
5.9.3 Kylvösiemenen tarkastetun kauppaerän jakaminen siemenluokkiin 30,00
5.9.4 Kylvösiemenen maahantuontilupa, kylvösiemenerän myyntiluvat ja poikkeusluvat 70,00
5.9.5 Siemenpakkaamokatselmuksen perusmaksu 339,00
- lisäksi jokaiselta seuraavalta alkavalta tunnilta 73,00
5.10 Siementarkastuksen kenttäkokeet ja alkuperäislajikkeiden tarkastus
5.10.1 Siementavaran kenttäkoetarkastus 290,50
5.10.2 Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitoerän kenttäkoetarkastus 172,00
5.10.3 Alkuperäiskasvilajikkeen hyväksymiseen liittyvä vanhan kauppa-lajike-erän aitouden tarkastus 299,00
5.10.4 DUS-testi, kaikki lajit 1 020,00
5.10.5 DUS-testauksen keskeyttämisestä ennen havainnointia aiheutuva käsittelymaksu 460,00
5.10.6 Alkuperäiskasvilajikkeen hyväksymiseen liittyvä maatiaislajikkeen kuvaustutkimus 509,00
5.10.7 Alkuperälajikkeen ylläpitoviljelyksen viljelystarkastus
- perusmaksu 52,70
- lisäksi hehtaaria kohden 8,00

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.