1248/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Laki tuloverolain 48 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 48 §:n 5 momentti ja

lisätään väliaikaisesti 48 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1465/1994, 896/2001, 558/2005, 1128/2005 ja 1218/2006, uusi 8 momentti seuraavasti:

48 §
Verovapaat luovutusvoitot

Jos luovutukseen on sovellettu 1 momentin 3 kohdan säännöstä ja jos luovutuksensaaja luovuttaa samaa omaisuutta edelleen ennen kuin viisi vuotta on kulunut hänen saannostaan, vähennetään hänen luovutusvoittoaan laskettaessa hankintamenosta tai 46 §:n 1 momentissa ja 49 §:ssä säädetystä luovutushinnasta vähintään vähennettävästä määrästä se veronalaisen luovutusvoiton määrä, jota 1 momentin 3 kohdan mukaisesti ei ole pidetty hänen saantomiehensä veronalaisena tulona.


Luonnollisen henkilön ja kuolinpesän saama luovutusvoitto tammikuun 1 päivän 2009 ja joulukuun 31 päivän 2010 välisenä aikana tapahtuvasta pellon luovutuksesta ei ole veronalaista tuloa, jos pelto on luovutettu viljelykäyttöön ammattimaiselle maatalouden harjoittajalle. Pellolla tarkoitetaan maaseutuelinkeinohallinnon tietojärjestelmästä annetun lain (284/2008) mukaiseen peltolohkorekisteriin merkittyä peltoa. Ammattimaisella maatalouden harjoittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka aktiivisesti harjoittaa joko omaan lukuunsa tai yhtymän osakkaana maataloutta ja on saanut maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain (603/2006) 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettuja tukia sinä verovuonna, jona luovutus tapahtui tai luovutusvuotta seuraavana verovuonna. Jos luovutukseen on sovellettu tämän momentin säännöksiä ja jos 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa sukulaissuhteessa luovuttajaan oleva luovutuksensaaja luovuttaa pellon edelleen ennen kuin viisi vuotta on kulunut hänen saannostaan, sovelletaan vastaavasti, mitä 5 momentissa säädetään. Jos muu kuin 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa sukulaissuhteessa luovuttajaan oleva luovutuksensaaja luovuttaa pellon edelleen ennen kuin viisi vuotta on kulunut hänen saannostaan, vähennetään hänen luovutusvoittoaan laskettaessa 60 prosenttia pellon hankintamenon määrästä.


Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Lain 48 §:n 8 momentti on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010.

HE 118/2009
VaVM 34/2009
EV 188/2009

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.