1245/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus yksityisistä teistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan yksityisistä teistä 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen (1267/2000) 9―11 §, 13 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1302/2001, 14―17 § sekä 18 §:n 2 ja 3 momentti seuraavasti:

9 §

Hakemus valtionavustuksen saamiseksi yksityisen tien kunnossapitoon on jätettävä toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle viimeistään elokuussa ennen sitä kalenterivuotta, jonka alusta avustusta haetaan. Hakemukseen on liitettävä pöytäkirjanote tiekunnan perustamistoimituksesta ja ajan tasalla oleva osakasluettelo sekä kartta tiestä ja sen vaikutusalueesta. Osakasluettelosta ja kartasta tulee käydä ilmi vaikutusalueen pysyvä asutus.

10 §

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ratkaisee valtionavustushakemuksen ennen sen vuoden loppua, jona se on jätetty. Päätöksessä määrätään keskuksen mittauksen perusteella avustettava tiepituus ja tien kunnossapitoluokka tieosittain.

Erityisestä syystä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi käsitellä myös määräajan jälkeen jätetyn avustushakemuksen.

11 §

Valtionavustuspäätös on voimassa toistaiseksi. Jos niissä olosuhteissa, joiden perusteella avustuspäätös on tehty, on tapahtunut merkittävä muutos, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi muuttaa päätöstään.

Jos 1 momentissa tarkoitettu asia tulee vireille keskuksen aloitteesta, tiekunnalle on varattava ennen asian ratkaisemista tilaisuus tulla kuulluksi.

13 §

Laskennallisia kunnossapitokustannuksia määritettäessä lähtökohtana käytettävät kunnossapidon kilometrikustannukset ovat vuoden 2002 kustannustasossa 910 euroa. Liikennevirasto tarkistaa nämä kustannukset vuosittain maarakennuskustannusindeksin muutoksen mukaisesti.


14 §

Tiekunta toimittaa lauttapaikan, vuosittain purettavan sillan ja talvitien osalta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvityksen kunnossapitovuoden kustannuksista viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Erityisestä syystä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi käsitellä myös määräajan jälkeen jätetyn 1 momentissa mainitun selvityksen.

15 §

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus valvoo valtionavustusta saavien teiden kunnossapitoa vähintään kerran kolmessa vuodessa tiellä pidettävässä tarkastuksessa. Keskuksen on varattava tiekunnan edustajille tilaisuus osallistua tarkastukseen.

16 §

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus maksaa valtionavustuksen tiekunnan ilmoittamalle pankkitilille mahdollisuuksien mukaan viimeistään kunnossapitovuoden joulukuussa. Lauttapaikkojen, purettavien siltojen ja talviteiden avustukset ja mahdolliset ennakot maksetaan kuitenkin viimeistään toukokuussa. Avustusprosentti määrätään maksamispäätöksessä. Avustus maksetaan täysinä euroina alaspäin lähimpään euroon pyöristettynä. Pienin maksettava avustus on 10 euroa.

17 §

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii vuosittain 10 ja 11 §:n nojalla tehdyistä päätöksistä yhdistelmän sekä lähettää siitä otteen tiedoksi asianomaiselle kunnalle

18 §

Valtionavustusta tien parantamiseen on haettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista. Hakemukseen on liitettävä parantamistöiden suunnitelma ja kustannusarvio.

Avustusprosentti, avustuksen maksuaikataulu sekä mahdolliset työn tekemiseen liittyvät ehdot määrätään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen avustuspäätöksessä. Avustusta ei makseta, ellei siihen ole erityistä syytä, sellaisten töiden osalta, jotka on tehty ilman keskuksen lupaa ennen keskuksen avustuspäätöstä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallitusneuvos
Kaisa Leena Välipirtti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.