1241/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä 24 päivänä syyskuuta 2008 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (614/2008) 27 ja 28 § sekä

muutetaan 6 §, 7 §:n 3, 12 ja 13 kohta sekä 16 §:n 2 momentti seuraavasti:

6 §
Rahoituslaskelma

Vakuutusyhtiölain 8 luvun 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetusta rahoituslaskelmasta on ilmettävä:

1) liiketoiminnan rahavirta, joka osoittaa, missä määrin vakuutusyritys on pystynyt tilikauden aikana liiketoimintansa avulla tuottamaan rahavaroja toimintaedellytysten säilyttämiseen, tuoton maksamiseen oman pääoman sijoittajille, uusien investointien tekemiseen ja lainojen takaisinmaksuun ulkopuolisiin rahoituslähteisiin turvautumatta;

2) investointien rahavirrat, jotka osoittavat sen rahavirtojen käytön, jonka yritys on toteuttanut tulevan rahavirran kerryttämiseksi; sekä

3) rahoituksen rahavirrat, jotka osoittavat oman ja vieraan pääoman muutokset tilikauden aikana.

7 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:n 1 momentissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:


3) jos sijoitus on arvostettu taseessa vakuutusyhtiölain 8 luvun 16 §:n 1―4 momentin nojalla käypää arvoaan korkeampaan arvoon, kirjanpitoarvo ja käypä arvo sijoituskohdekohtaisesti tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä sekä perusteltu näyttö siitä, että kirjanpitoarvo myöhemmin jälleen saavutetaan ja mahdolliset muut perustelut sille, että arvonalennusta ei ole tehty;


12) selostus vakuutusyhtiölain 8 luvun 30 §:ssä ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain (398/1995) 40 b §:n 5 momentissa tarkoitetuista määräaikaisista poikkeusluvista, tieto poikkeuksen hakemisen syystä ja vaikutuksista toiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä tieto, että poikkeus perustuu Finanssivalvonnan antamaan lupaan;

13) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 40 b §:n 7 momentissa tarkoitetut määräaikaiset poikkeusluvat sekä tieto, että poikkeus perustuu Finanssivalvonnan antamaan lupaan;


16 §
Konserniin kuuluvaa vakuutusyhtiötä koskevat liitetiedot

Jos vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen konsernitilinpäätös on jätetty laatimatta vakuutusyhtiölain 8 luvun 20 §:n 2 momentin perusteella, vakuutusyhtiön tai vakuutusyhdistyksen tuloslaskelman tai taseen liitetietoina on mainittava tämä sekä sen yrityksen nimi ja kotipaikka, jonka laatimaan konsernitilinpäätökseen vakuutusyrityksen ja sen tytäryritysten tilinpäätökset yhdistellään.Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 2009.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Vakuutusylitarkastaja
Tom Strandström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.