1240/2009

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen ja biologisten hyödykkeiden merkitsemisestä vakuutusyrityksen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan rahoitusvälineiden, sijoituskiinteistöjen ja biologisten hyödykkeiden merkitsemisestä vakuutusyrityksen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen 24 päivänä syyskuuta 2008 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (615/2008) 5 §:n 3, 6 ja 8 momentti, 6 §:n 2 momentti ja 9 § seuraavasti:

5 §
Käypä arvo

Jos rahoitusvälineen käypää arvoa ei voida määritellä luotettavasti 1 tai 2 momentin mukaisesti, rahoitusväline arvostetaan vakuutusyhtiölain (521/2008) 8 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentin mukaisesti.


Jos sijoituskiinteistön käypää arvoa ei voida määritellä luotettavasti 4 tai 5 momentin mukaisesti, sijoituskiinteistö arvostetaan vakuutusyhtiölain 8 luvun 16 §:n 1 momentin mukaisesti.


Jos vakuutusyritys merkitsee taseeseen rahoitusvälineen, sijoituskiinteistön tai biologisen hyödykkeen käypään arvoon vakuutusyhtiölain 8 luvun 17 §:n mukaisesti, kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen väliaikaisista eroista johtuva laskennallinen verovelka tai -saaminen merkitään taseeseen ja tuloslaskelmaan erityistä varovaisuutta noudattaen.

6 §
Käyvän arvon muutosten merkitseminen tuloslaskelmaan

Jos käypään arvoon merkittävä rahoitusväline, sijoituskiinteistö tai biologien hyödyke on hankittu tilikauden aikana, tilikauden tuotoksi tai kuluksi kirjataan rahoitusvälineen, sijoituskiinteistön ja biologisen hyödykkeen tilinpäätöshetken käyvän arvon ja vakuutusyhtiölain 8 luvun 16 §:n 1 momentin mukainen hankintamenon erotus.

9 §
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ja konsernin emoyrityksen toimintakertomuksessa annettavat tiedot

Sellaisen emoyrityksenä olevan vakuutusyrityksen tai vakuutusomistusyhteisön konsernitilinpäätöksen liitetietoina, jonka tytäryritysten toimialan osuus ei ylitä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004) 4 §:n mukaisia kynnysarvoja ja jos vakuutusyhtiölain 8 luvun 22 §:n 2 momentista ei muuta johdu, esitetään 8 §:ssä tarkoitetut tiedot konsernista.Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä joulukuuta 2009.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Vakuutusylitarkastaja
Tom Strandström

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.