1234/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun kansaneläkelain (568/2007) 64 §:n 2 momentin ja 103 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 103 §:n 3 momentti laissa 934/2009:

1 §
Etuuden maksupäivä

Kansaneläkelaissa (568/2007) tarkoitettu etuus maksetaan etuudensaajalle, jonka sukunimen alkukirjain on:

1) A―K, kunkin kuukauden 4 päivänä;

2) L―R, kunkin kuukauden 14 päivänä;

3) S―Ö, kunkin kuukauden 22 päivänä.

Jos 1 momentin mukainen maksupäivä ei ole pankkipäivä, etuus maksetaan sitä edeltävänä pankkipäivänä.

Takautuvasti maksettava etuus voidaan maksaa 1 momentista poiketen.

2 §
Valtion osuuden ennakon maksaminen

Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain viimeistään kuusi pankkipäivää ennen 1 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjä maksupäiviä ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle määrät, jotka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan kyseisenä maksupäivänä maksettavien kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava ilmoitukseen perustuva valtion osuuden ennakko (etuusennakko) Kansaneläkelaitokselle viimeistään etuuksien maksupäivää edeltävänä kolmantena pankkipäivänä.

Kesäkuussa ja joulukuussa maksettavaa toista etuusennakkoa laskettaessa etuusmenoista vähennetään Kansaneläkelaitoksen ilmoittama kansaneläkerahaston sijoitus- ja muiden tuottojen määrä.

Sosiaali- ja terveysministeriön on kunkin kuukauden toisen etuusennakon yhteydessä maksettava Kansaneläkelaitokselle valtion osuuden ennakko kansaneläkerahastosta maksettavista maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/1981) mukaisista perusturvaosuuteen katsottavista eläkekuluista.

Sosiaali- ja terveysministeriön on kunkin kuukauden toisen etuusennakon yhteydessä maksettava Kansaneläkelaitokselle myös laitoksen tekemään arvioon perustuva valtion osuuden ennakko kansaneläkerahastosta maksettavista toimintakuluista ja työkyvyttömyyden arviointikuluista (kuluennakko). Kuluennakot maksetaan yhtä suurina kuukausierinä, jollei ole erityistä syytä poiketa tästä.

3 §
Valtion osuuden ennakon tarkistaminen

Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle kalenterikuukautena maksettujen etuuksien ja kulujen yhteismäärän sekä saman kuukauden ennakkojen erotus maksukuukautta seuraavan kuukauden aikana. Erotus on maksettava tai palautettava viimeistään maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivänä.

4 §
Valtion osuus kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän saavuttamiseksi

Kansaneläkerahastosta maksettavien toimintakulujen rahoittamiseksi joulukuussa maksettavan kuluennakon määrää korotetaan tai alennetaan kansaneläkelain 101 §:ssä säädetyn kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärän saavuttamiseksi.

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava vuosittain laitoksen tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriölle laskelma tilinpäätöksen yhteydessä vahvistetusta kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärästä kalenterivuoden päättyessä. Jos rahoitusomaisuuden vähimmäismäärä poikkeaa kansaneläkelaissa säädetystä vähimmäismäärästä, erotus on maksettava tai palautettava tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan kuukauden aikana.

5 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta 5 päivänä joulukuuta 2007 annettu valtioneuvoston asetus (1182/2007) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tammikuussa 2010 Kansaneläkelaitokselle tilitettävät työnantajan kansaneläkemaksut otetaan vähennyksenä huomioon vuoden 2010 helmikuun toista etuusennakkoa määrättäessä.

Vuodelta 2010 maksettavaa kuluennakkoa alennetaan tammikuusta marraskuuhun 3 miljoonalla eurolla kuukaudessa.

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava laitoksen vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriölle laskelma tilinpäätöksen yhteydessä vahvistetusta valtion vuoden 2009 lisärahoitusosuuden määrästä. Vuonna 2009 maksettujen ennakoiden ja tilinpäätöksessä vahvistetun määrän erotus on maksettava tai palautettava vuoden 2009 tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan kuukauden aikana.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.