1230/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 9 päivänä toukokuuta 2003 annetun ammattikorkeakoululain (351/2003) 26 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 564/2009:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään ammattikorkeakoululaissa (351/2003) tarkoitettujen opetusministeriön toimialaan kuuluvien ammattikorkeakoulujen toiminnan maksullisuudesta ja maksuista.

2 §
Opetuksesta perittävät maksut

Ammattikorkeakoululain 17 §:ssä tarkoitetuista erikoistumisopinnoista opiskelijalta voidaan periä enintään 250 euron maksu lukukaudessa.

Ammattikorkeakoululain 17 §:ssä tarkoitetussa avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa opiskelijalta voidaan periä enintään 10 euron maksu ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen (1045/2009) 12 §:n 3 momentin mukaista opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä kohti. Maksu on sama, jos opiskelija ammattikorkeakoulun myöntämän opinto-oikeuden perusteella muutoin kuin avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa suorittaa tutkintoon johtavan koulutuksen mukaisia opintoja.

3 §
Oppimateriaaleista ja tarvikkeista perittävät maksut

Jos ammattikorkeakoulu antaa opiskelijalle hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä sellaisia oppimateriaaleja taikka työvälineitä, laitteita, materiaaleja tai muita tarvikkeita, jotka opintojen päätyttyä jäävät opiskelijalle, ammattikorkeakoulu voi periä niistä maksun omakustannusarvon mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuina oppimateriaaleina ja tarvikkeina ei pidetä ammattikorkeakoululain 26 §:n tarkoitetussa tutkintoon johtavassa koulutuksessa eikä tämän asetuksen 2 §:n 2 momentin mukaisessa koulutuksessa opetukseen kuuluvia opetuksen järjestämisen edellyttämiä työvälineitä, koneita, laitteita, suojavaatteita, työturvallisuussäännöksissä edellytettyjä varusteita, opetuksessa käytettäviä ammattikorkeakoululle kuuluvia materiaaleja ja tarvikkeita eikä muita vastaavia välineitä.

4 §
Kelpoisuuskoemaksut ja opiskeluoikeuden palauttamismaksu

Ammattikorkeakoulu voi periä ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1093/2007) 8 §:n 2 momentin perusteella järjestämistään terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatinharjoittamisoikeuden myöntämisen edellytyksenä olevista näyttö-, teoria- ja käytännön kokeista kokeen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset kokeeseen osallistuvalta, kuitenkin yhteensä enintään 1 300 euroa.

Ammattikorkeakoulu voi periä ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 8 §:n 2 momentin perusteella muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen ammattihenkilöiden kelpoisuuskokeen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset kokeeseen osallistuvalta, kuitenkin yhteensä enintään 500 euroa. Kokeen tai sen jonkin osion uusimisesta voidaan periä sama maksu kuin hylätystä suorituksesta.Kelpoisuuskokeen hyväksytystä suorituksesta annettavasta todistuksesta voidaan periä 20 euroa.

Jos opiskelija on menettänyt opiskeluoikeutensa ammattikorkeakoululain 23 §:ssä säädetyn ilmoittautumisvelvollisuuden laiminlyönnin takia ja hakee mainitun lain 25 §:n mukaisesti oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi, hakemuksen käsittelystä peritään 35 euroa.

Mitä 3 momentissa säädetään, sovelletaan myös, jos opiskelija on menettänyt opiskeluoikeutensa, koska hän ei ole suorittanut opintojaan ammattikorkeakoululain 24 §:n 2 momentissa säädetyssä ajassa ja hakee mainitun lain 25 §:n mukaisesti oikeutta saada lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi.

5 §
Kirjastopalvelumaksut

Kirjastojen omista kokoelmista annetut paikallislainat ja aineistojen muu paikallinen käyttö, sekä kirjastojen kokoelmaluetteloiden ja avoimien julkaisuarkistojen hakukäyttö ovat maksuttomia.

Kaukopalvelusta valtion ja kuntien ylläpitämille kirjastoille, valtion ja kuntien viranomaisille, sekä kirjastoille, jotka saavat toimintaansa valtionavustusta tai valtionosuutta, voidaan periä aineiston lähettämis- ja tuottamiskustannukset omakustannusarvon mukaan.

Jäljennöksistä ja tulosteista voidaan periä maksu omakustannusarvon mukaan.

6 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan 15 päivänä toukokuuta 2003 ammattikorkeakoulujen opetuksesta perittävien maksujen perusteista annettu valtioneuvoston asetus (354/2003) ja 21 päivänä joulukuuta 2007 kelpoisuuskokeeseen liittyvistä maksuista annettu opetusministeriön asetus (1473/2007).

Ennen asetuksen voimaan tuloa voidaan ryhtyä täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ammattikorkeakoulut voivat siirtyä 2 §:ssä säädettyjen maksujen ja maksuperusteiden käyttöön asteittain, kuitenkin viimeistään 1.8.2010 lukien, johon asti ammattikorkeakoulut voivat käyttää avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa vuonna 2009 käytössä olleita maksuja ja erikoistumisopinnoissa nyt kumottavan asetuksen mukaista maksua.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Hallitusneuvos
Marjatta Lindqvist

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.