1229/2009

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (925/2008) 3 §:n 3 momentti, 7 §:n 1 momentti ja 10 §:n 1 momentti sekä

lisätään 8 §:ään uusi 4 momentti, seuraavasti:

3 §
Käräjäoikeus

Jäljempänä mainittujen hakemusasioiden käsittelystä peritään seuraavat hakemusmaksut:

1) avioero:

a) 79 euroa;

b) jos asia siirretään istuntokäsittelyyn, maksu peritään kuten riita-asiassa;

c) asian jatkokäsittely harkinta-ajan jälkeen 44 euroa;

2) riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain (663/2005) mukaisesti käsiteltävä asia:

a) jossa sovittelua ei aloiteta, 48 euroa;

b) jossa sovittelu aloitetaan, 111 euroa;

c) maksua ei peritä, jos sovittelua pyydetään oikeudenkäynnissä vireillä olevassa asiassa, jossa sovittelun loputtua peritään lopullisen ratkaisun vaiheen mukainen oikeudenkäyntimaksu, kuitenkin vähintään 111 euroa; vahvistettuun sovintoon päättyvässä asiassa peritään lopullisen ratkaisun vaiheesta riippumatta 111 euroa;

3) konkurssi:

a) konkurssiin asettamista koskevassa asiassa hakijalta peritään 115 euroa, jollei velallista aseteta konkurssiin;

b) konkurssiin asettamisesta peritään konkurssipesältä 240 euroa;

c) jakoluettelon vahvistamiseen päättyvästä konkurssiasiasta 285 euroa;

d) muusta kuin jakoluettelon vahvistamiseen päättyvästä konkurssiasiasta peritään 115 euroa; maksua ei kuitenkaan peritä, jos konkurssi jatkuu julkisselvityksenä;

e) erikseen hakemuksesta käsiteltävästä muusta konkurssilakiin (120/2004) perustuvasta asiasta peritään hakijalta 115 euroa; maksua ei kuitenkaan peritä asiassa, joka koskee turvaamistoimen tai pakkokeinon määräämistä, pesäluettelon vahvistamista tai muuta velallisen velvollisuutta, jälkivalvontaa taikka vahvistetun jakoluettelon oikaisemista tai muuttamista;

f) riitautettua saatavaa koskevan asian käsittelystä, jos asia siirretään riitaisena istuntokäsittelyyn, peritään maksu riitauttajalta kuten riita-asiassa;

4) saneerausmenettely:

a) asia, jossa saneerausmenettelyä ei päätetä aloittaa, 115 euroa;

b) asia, jossa saneerausmenettely päätetään aloittaa, 520 euroa;

c) erikseen hakemuksesta käsiteltävä saneerausmenettelyyn liittyvä muu asia 115 euroa;

5) sulautumisasia 230 euroa.


7 §
Todistusmaksut

Tilauksesta annettavasta todistuksesta peritään todistusmaksua 20 euroa.


8 §
Otemaksut ja jäljennösmaksut

Skannaamista edellyttävän asiakirjan toimittamisesta sähköpostitse peritään maksu kuten telekopiona toimitettavasta asiakirjasta.

10 §
Kuuluttamis- ja eräät muut kustannukset

Kustannukset, jotka aiheutuvat virallisen lehden perimistä ilmoitusmaksuista, sisältyvät suoritteesta perittävään maksuun 3 §:n 3 momentin 3 kohdan b alakohdassa sekä 4 ja 5 kohdassa mainituissa asioissa. Maksuun eivät kuitenkaan sisälly väliaikaisesta kiellosta kuuluttamisesta aiheutuvat kustannukset saneerausmenettelyä koskevassa asiassa. Muissa maksullisissa asioissa peritään virallisessa lehdessä kuuluttamisesta aiheutuneet kustannukset erikseen täysimääräisinä. Kuuluttamisesta muissa lehdissä peritään jokaiselta käsittelymaksun suorittamiseen velvolliselta kuuluttamiskustannusten korvauksena 70 euroa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009

Oikeusministeri
Tuija Brax

Hallitusneuvos
Ahti Penttinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.