1150/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus aerosoliasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä,

kumotaan 22 päivänä joulukuuta 1993 annetun aerosoliasetuksen (1433/1993) 2 §:n 1 momentin 5 kohta, 6 a § ja 8 §, sellaisena kuin niistä on 6 a § asetuksessa 805/1994, sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentin 4 kohta, 4 §, 6 §, 7 § ja asetuksen liite, sellaisena kuin niistä ovat 6 § ja asetuksen liite asetuksessa 805/1994, seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

4) sisällön määrällä täytetyn ja suljetun aerosolin muiden kuin kaasumaisten aineiden tilavuutta.

4 §
Rakenne- ja testausvaatimukset

Suomessa valmistettavien ja Suomeen maahantuotavien aerosolien tulee täyttää liitteessä esitetyt rakenne- ja testausvaatimukset. Liitteen vaatimuksia voidaan soveltuvin osin täyttää myös noudattamalla aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1272/2008 (jäljempänä CLP-asetus).

6 §
Merkintöjen sisältö

Aerosolipäällykseen tulee merkitä selvästi, helposti luettavasti ja pysyvin kirjaimin seuraavat tiedot:

1) Euroopan talousalueella toimivan valmistajan tai siellä aerosolin markkinoille saattamisesta vastaavan muun elinkeinonharjoittajan nimi tai liiketunnus ja osoite;

2) aerosolin markkinoille saattamisesta vastaavan merkitsemänä tunnus "3" (käännetty epsilon) osoittamaan, että aerosoli täyttää tämän asetuksen vaatimukset;

3) täyttöerän selvittämisen mahdollistava koodimerkintä;

4) sisällön määrä tilavuusyksiköissä;

5) liitteen kohtien 2.2 ja 2.3 mukaiset tiedot;

6) kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (807/2001) liitteen 1 kohdissa 2.2.3, 2.2.4 tai 2.2.5 tarkoitetut merkinnät tai vaihtoehtoisesti CLP-asetuksen mukaiset merkinnät sen mukaan, kumman lainsäädännön mukaisesti kyseisen aerosolin sisältö on luokiteltu.

Jos aerosoli sisältää liitteen kohdassa 1.5 tarkoitettuja syttyviä aineosia, mutta aerosolin sisältöä ei pidetä syttyvänä tai erittäin helposti syttyvänä liitteen kohdan 1.6 mukaisesti, aerosolin sisältämän syttyvän aineen määrä on ilmoitettava merkinnöissä seuraavassa muodossa:

"Sisällöstä X p-% on palavia aineita."

"X vikt-% av innehållet består av brännbara ämnen."

Merkinnät tulee tehdä sekä suomen että ruotsin kielellä.

7 §
Lipukemerkinnät

Jos aerosolin kokonaistilavuus on enintään 150 ml ja 6 §:ssä tarkoitettuja merkintöjä ei saada mahtumaan aerosolipäällykseen, voidaan merkinnät tehdä aerosoliin kiinnitettävään lipukkeeseen.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission direktiivi 2008/47/EY (32008L0096); EUVL N:o L 96, 9.4.2008, s. 15

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Veli Viitala

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.