1130/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 3 §:n 2 momentin 1 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 788/2001, seuraavasti:

3 §

Siitä poiketen, mitä 1 momentissa säädetään:

1) oikeusministeriö tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat hovioikeuksien, hallinto-oikeuksien, käräjäoikeuksien, erityistuomioistuinten, ulosottovirastojen, kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastojen, valtion oikeusaputoimistojen, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin, Tietosuojavaltuutetun toimiston, Konkurssiasiamiehen toimiston, Onnettomuustutkintakeskuksen sekä Oikeusrekisterikeskuksen virkoja; päätökset, jotka koskevat Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen virkoja tekee kuitenkin Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto ja päätökset, jotka koskevat kihlakunnan syyttäjänvirastojen ja kihlakunnanvirastojen syyttäjäosastojen virkoja, tekee Valtakunnansyyttäjänvirasto;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Työmarkkinalakimies
Jussi Luomajärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.