1126/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta 11 päivänä syyskuuta 2009 annetun lain (687/2009) 3, 4 ja 12 §:n sekä 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun rajavartiolain (578/2005) 15 §:n nojalla:

1 §
Valtakunnallinen PTR-johtoryhmä

PTR-viranomaisten valtakunnallisen yhteistoiminnan johtamista varten on valtakunnallinen PTR-johtoryhmä, johon kuuluvat poliisiylijohtaja, Tullihallituksen pääjohtaja ja rajavartiolaitoksen päällikkö sekä heidän määräämänsä muut jäsenet.

Poliisiylijohtaja, Tullihallituksen pääjohtaja ja rajavartiolaitoksen päällikkö sopivat valtakunnallisessa PTR-johtoryhmässä:

1) yhteisistä toimintalinjoista;

2) yhteistyön yleisistä perusteista;

3) tehtävien yhteensovittamisesta ja ohjaamisesta;

4) yhteistoiminnan keskeisistä muodoista ja rakenteista;

5) muista merkittävistä yhteistoimintaasioista.

Valtakunnallinen PTR-johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Poliisiylijohtaja, Tullihallituksen pääjohtaja ja rajavartiolaitoksen päällikkö toimivat vuorotellen johtoryhmän puheenjohtajina.

2 §
Alueelliset PTR-johtoryhmät

PTR-viranomaisten alueellisen yhteistoiminnan järjestämistä varten on alueellisia PTR-johtoryhmiä, joiden määrästä, kokoonpanosta ja puheenjohtajista poliisiylijohtaja, Tullihallituksen pääjohtaja ja rajavartiolaitoksen päällikkö päättävät valtakunnallisessa PTR-johtoryhmässä.

Alueellisen PTR-johtoryhmän tehtävänä on:

1) valtakunnallisen PTR-johtoryhmän päätösten toimeenpano;

2) yhteistoimintaa koskevien alueellisten asioiden käsitteleminen ja tarpeellisten esitysten tekeminen valtakunnalliselle PTR-johtoryhmälle;

3) alueellisen yhteistoiminnan seuranta ja siitä raportoiminen valtakunnalliselle PTR-johtoryhmälle;

4) 1 §:n 2 momentissa säädetyistä yhteistoiminta-asioista päättäminen siltä osin, kuin kyse on alueellisista asioista, eikä niitä käsitellä valtakunnallisessa PTR-johtoryhmässä

Alueellinen PTR-johtoryhmä kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kunkin viranomaisen tehtävään määrätty virkamies toimii vuorollaan alueellisen johtoryhmän puheenjohtajana.

3 §
PTR-rikostiedusteluyksikköjen perustaminen

Poliisiylijohtaja, Tullihallituksen pääjohtaja ja rajavartiolaitoksen päällikkö päättävät valtakunnallisessa PTR-johtoryhmässä PTR-rikostiedusteluyksikköjen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

4 §
Yhteisen tiedonhankinta- ja tutkintaryhmän perustaminen

Yhteisen tiedonhankinta- ja tutkintaryhmän perustamisesta ja lakkauttamisesta päättävät asianomaisen rikostorjuntatoimenpiteen suorittamisesta vastuussa olevien poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yksiköiden päälliköt tai heidän määräämänsä virkamiehet. Ennen päätöksen tekemistä on selvitettävä PTR-rikostiedusteluyksiköltä, onko PTR-viranomaisilla käynnissä asiaan liittyvää esitutkintaa tai muuta rikostorjuntatoimenpidettä.

Päätös yhteisen tiedonhankinta- ja tutkintaryhmän perustamisesta on tehtävä kirjallisesti. Päätöksessä on mainittava:

1) rikostorjuntatoimenpiteiden kohteena oleva rikos tai rikoskokonaisuus;

2) toiminnan tavoite;

3) ryhmään osallistuvien viranomaisten väliset vastuut ja johtosuhteet;

4) toiminnan valvonta ja siitä raportoiminen;

5) päätöksen voimassaoloaika;

6) PTR-rikostiedusteluyksiköltä saadut tiedot;

7) syyttäjän kanssa tehtävän yhteistyön järjestelyt;

8) muut yhteistoiminnan järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot.

Vastuita ja johtosuhteita määriteltäessä on otettava huomioon kunkin ryhmään osallistuvan viranomaisen toimivaltuudet.

5 §
Päätöksenteko PTR-viranomaisten yhteisellä tehtäväalueella

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain (687/2009, jäljempänä PTR-lain) 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisellä tehtäväalueella suoritettavan rikostorjuntatoimenpiteen toteuttamisesta on pyrittävä sopimaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa asianomaisten PTR-viranomaisten suoritusvastuussa olevien yksiköiden kesken, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta. Jos rikostorjuntatoimenpiteen suorittamisesta ei päästä sopimukseen, siitä on neuvoteltava asianomaisen poliisilaitoksen tai poliisin valtakunnallisen yksikön, Tullihallituksen sekä raja- tai merivartioston kesken.

Jos asianomaisen rikostorjuntatoimenpiteen suorittamisesta ei käytyjen neuvottelujen jälkeenkään päästä sopimukseen, siitä päättää asianomaisen poliisilaitoksen tai poliisin valtakunnallisen yksikön päällikkö.

6 §
Valvottua läpilaskua koskeva päätöksenteko

Valvottua läpilaskua koskevan päätöksen tekee se PTR-viranomainen, joka on käynnistänyt samaa rikoskokonaisuutta koskevan esitutkinnan tai muun rikostorjuntatoimenpiteen, jollei muuta sovita. Jollei esitutkintaa tai muuta rikostorjuntatoimenpidettä ole käynnistetty, päätöksen tekee se PTR-viranomainen, jolle asia kokonaisarvioinnin perusteella ensisijaisesti kuuluu. Päätöksen läpilaskusta tekee poliisissa keskusrikospoliisi, tullissa Tullihallitus ja rajavartiolaitoksessa rajavartiolaitoksen esikunta.

Ennen valvottua läpilaskua koskevan päätöksen tekemistä on selvitettävä PTR-rikostiedusteluyksiköltä, onko PTR-viranomaisilla käynnissä asiaan liittyvää esitutkintaa tai muuta rikostorjuntatoimenpidettä, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta.

Päätös valvotusta läpilaskusta on tehtävä kirjallisesti, ja se on saatettava viipymättä muiden PTR-viranomaisten tietoon. Jos valvottu läpilasku tehdään oikeusapupyynnön perusteella, pyyntö on liitettävä päätökseen.

7 §
Henkilötietojen käsittelyn valvonta

PTR-rikostiedusteluyksikön henkilötietojen käsittelyn valvonnasta vastaa asianomaisen henkilörekisterin perustanut PTR-viranomainen.

PTR-viranomaiset järjestävät henkilötietojen valvontaan liittyen yhteisiä tarkastuksia ja muuta valvontaa sen mukaan kuin PTR-viranomaisten valtakunnallisessa yhteistoimintasopimuksessa tarkemmin sovitaan.

8 §
Avun pyytäminen ja antaminen

PTR-lain 10 §:ssä tarkoitetun välineistöä, tiloja, henkilövoimavaroja tai erityisasiantuntijapalveluja koskevan tilapäisen avun pyytämisestä ja antamisesta päättää poliisissa päällystöön kuuluva poliisimies ja tullissa Tullihallituksen tai tullipiirin rikostorjunnasta tai tarkastuksesta vastaavan yksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies. Rajavartiolaitoksessa avun pyytämisestä ja antamisesta päättää hallintoyksikön päällikkö tai hänen määräämänsä virkamies.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua asiaa koskeva päätös on tehtävä avun laatuun ja määrään nähden soveltuvalla tavalla ja kirjattava ilman aiheetonta viivytystä.

9 §
Sisärajavalvonnan palauttaminen

Henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 III osaston II luvussa tarkoitettua sisärajojen valvonnan palauttamista koskeva aloite on käsiteltävä valtakunnallisessa PTR-johtoryhmässä ennen asian esittelyä valtioneuvostossa tai sisäasiainministeriössä. Kiireellisessä tapauksessa asia voidaan kuitenkin käsitellä valtakunnallisessa PTR-johtoryhmässä viipymättä sen jälkeen, kun asia on esitelty valtioneuvostossa tai sisäasiainministeriössä.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Hallitusneuvos
Tomi Vuori

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.