1121/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan 27 päivänä helmikuuta 1998 annetun ampuma-aseasetuksen (145/1998) 1 a §:n 1 momentti, 16 a §:n 1 ja 3 momentti, 19 §:n 2 momentti, 21 §:n 2 momentti, 23 §:n 2 momentti, 25 §:n 2 momentti, 26 a §:n 2 momentti, 27 §:n 3 momentti, 29 §:n 3 momentti, 31 §, 43 §:n 3 momentti, 47 §:n 3 momentti, 50 §:n 2 momentti sekä 63, 65 a ja 66 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 a §:n 1 momentti, 16 a §:n 1 ja 3 momentti, 26 a §:n 2 momentti, 43 §:n 3 momentti, 47 §:n 3 momentti, 50 §:n 2 momentti ja 65 a § asetuksessa 101/2002 sekä 63 § asetuksessa 851/2003, seuraavasti:

1 a §
Ampuma-aseen sarja- tai tunnistenumero

Jos ampuma-aseessa ei hallussapitolupaa haettaessa ole merkittynä sarja- tai tunnistenumeroa, poliisilaitoksen on ennen luvan antamista toimitettava ase Poliisihallitukselle tunnistenumeron merkitsemistä varten.


16 a §
Vastuuhenkilön koe

Poliisihallitus järjestää vuosittain vähintään kaksi koetta, joissa voi suorittaa ase-elinkeinonharjoittajan vastuuhenkilöltä edellytettävän kokeen.


Poliisihallitus voi hyväksyä 2 momentissa tarkoitetun kokeen suorittamiseksi sellaisen ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998) tarkoitetun ammatillisen tutkinnon tai ulkomailla suoritetun muun tutkinnon suorittamisen, jonka tutkintovaatimukset vastaavat vähintään kokeen vaatimuksia.

19 §
Kaupallisen ennakkosuostumuksen hakeminen

Ennakkosuostumuksen antava viranomainen voi hankkia hakemuksesta sen poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Ennakkosuostumuksen antava viranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin ennakkosuostumuksen antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

21 §
Kaupallisen tuontiluvan hakeminen

Lupaviranomainen voi hankkia lupahakemuksesta sen poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

23 §
Kaasusumuttimen kaupallisen tuontiluvan hakeminen

Lupaviranomainen voi hankkia lupahakemuksesta sen poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

25 §
Kaupallisen siirtoluvan hakeminen

Lupaviranomainen voi hankkia hakemuksesta sen poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin siirtoluvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

26 a §
Määräaikaisen kaupallisen siirtoluvan hakeminen

Lupaviranomainen voi hankkia hakemuksesta sen poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin siirtoluvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

27 §
Kaupallisen vientiluvan ja kaupallisen kauttakuljetusluvan hakeminen

Lupaviranomainen voi hankkia kaupallista vientilupaa koskevasta hakemuksesta sen poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin kaupallisen vientiluvan ja kaupallisen kauttakuljetusluvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

29 §
Kaasusumuttimen kaupallisen vientiluvan ja kaasusumuttimen kaupallisen kauttakuljetusluvan hakeminen

Lupaviranomainen voi hankkia kaasusumuttimen kaupallista vientilupaa koskevasta hakemuksesta sen poliisilaitoksen lausunnon, jonka alueella asealan elinkeinoa harjoitetaan. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin kaasusumuttimen kaupallisen vientiluvan ja kaasusumuttimen kaupallisen kauttakuljetusluvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

31 §
Maahanjääntitodistus

Poliisihallitus antaa kaupallisen ennakkosuostumuksen, kaupallisen tuontiluvan tai kaasusumuttimen kaupallisen tuontiluvan haltijalle todistuksen (maahanjääntitodistus), jossa edellä mainitun ennakkosuostumuksen tai luvan haltija vakuuttaa:

1) siirtävänsä tai tuovansa Suomeen maahanjääntitodistuksessa mainitut ampuma-aseet, deaktivoidut ampuma-aseet, aseen osat, ampuma-aseen varusteet, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset;

2) ettei Suomeen siirrettäviä tai tuotavia ampuma-aseita, deaktivoituja ampuma-aseita, aseen osia, ampuma-aseen varusteita, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia kuljeteta muuhun valtioon ennen niiden saapumista Suomeen muuten kuin kauttakuljetuksen suorittamiseksi;

3) ettei Suomeen siirrettäviä tai tuotavia ampuma-aseita, deaktivoituja ampuma-aseita, aseen osia, ampuma-aseen varusteita, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia siirretä tai viedä Suomesta edelleen muuhun valtioon ilman asianmukaista lupaa, jos siirron tai viennin edellytyksenä on viranomaisen antama lupa;

4) että maahanjääntitodistuksen haltija ilmoittaa maahanjääntitodistuksen antaneelle viranomaiselle maahanjääntitodistuksessa mainituissa tiedoissa tapahtuneista oleellisista muutoksista;

5) että maahanjääntitodistuksen haltija hankkii todistuksen ampuma-aseiden, deaktivoitujen ampuma-aseiden, aseen osien, ampuma-aseen varusteiden, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten siirrosta tai tuonnista Suomeen ja luovuttaa todistuksen esineiden toimittajalle, jos tämä tai tälle luvan antanut viranomainen sitä edellyttää.

43 §
Hankkimisluvan hakeminen

Jos lupaviranomainen on Poliisihallitus, sen on hankittava lupahakemuksesta hakijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitoksen lausunto. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

47 §
Yksityisen valmistamisluvan hakeminen

Jos lupaviranomainen on Poliisihallitus, sen on hankittava lupahakemuksesta hakijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitoksen lausunto. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

50 §
Rinnakkaisluvan hakeminen

Jos lupaviranomainen on Poliisihallitus, sen on hankittava lupahakemuksesta hakijan kotikunnan poliisilaitoksen lausunto. Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin luvan antamisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

63 §
Valtiolle menetetyiksi tuomitut ja valtion omistukseen tulleet ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset

Valtiolle menetetyiksi tuomitut ja valtion omistukseen ampuma-aselain nojalla tulleet ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset on toimitettava käsiteltäviksi Poliisihallitukselle. Arvoltaan vähäinen aseen osa, kaasusumutin sekä vähäinen määrä patruunoita ja erityisen vaarallisia ammuksia saadaan kuitenkin päällystöön kuuluvan poliisimiehen määräyksellä hävittää turvallisella tavalla.

65 a §
Ampuma-aselautakunta

Ampuma-aselain 117 a §:ssä tarkoitetussa ampuma-aselautakunnassa on puheenjohtaja, sihteeri ja 10 muuta jäsentä. Poliisihallitus määrää puheenjohtajan ja sihteerin sekä nimittää muut jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtajaksi ja sihteeriksi on määrättävä poliisihallinnon palveluksessa oleva virkamies.

Lautakunnassa tulee olla edustettuina sisäasiainministeriön poliisiosasto, poliisilaitokset, puolustusvoimat, ulkoasiainministeriö, Sotamuseo, reserviläisurheilijat, asealan elinkeinonharjoittajat, metsästäjät, urheiluampujat ja asekeräilijät. Jos lautakunnan jäsen eroaa kesken toimikauden, Poliisihallitus määrää tai nimittää hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Lautakunta voi toimia myös jaostoina ja se voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita.

66 §
Tarkemmat säännökset

Poliisihallitus voi antaa tarkempia säännöksiä maahanjääntitodistuksen hakemisessa ja antamisessa käytettävistä lomakkeista.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Lainsäädäntöneuvos
Riitta Aulanko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.