1097/2009

Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteista vuonna 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun lain (897/2009) 25 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 348/1994:

1 §
Soveltamisala

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen suoritteista peritään maksuja valtiolle tämän asetuksen mukaisesti, jollei niistä ole toisin säädetty tai määrätty.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitetuista maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista peritään maksut oheisen maksutaulukon mukaisesti.

3 §
Omakustannusarvoa alempana perittävät maksut

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 § 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus perii omakustannusarvoa alemman maksun ovat:

1) seuraavat ympäristösuojelulain (86/2000) mukaiset suoritteet:

a) tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely;

b) poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely;

c) pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely;

d) tarkkailusuunnitelman hyväksyminen;

e) muun kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pantu ympäristösuojelulain 105 §:n mukainen hallintopakkoasia, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana;

2) seuraavat luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset päätökset:

a) poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta;

b) poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta;

c) poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta;

d) poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä;

e) lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin, maastavientiin, myymiseen, vaihtamiseen taikka myytäväksi tai vaihdettavaksi tarjoamiseen;

f) muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa;

luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia.

3) seuraavat muut ympäristöpäätökset:

a) jätetiedostoon tehtävän ilmoituksen käsittely;

b) tuottajatiedostoon tehtävien ilmoitusten käsittely;

c) vesilain (264/1961) mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman hyväksyminen;

d) padon turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio;

e) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen poikkeamispäätös;

f) yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn rakennus- ja toimenpidekiellon jatkaminen;

g) maastoliikennelain (1710/1995) 8 §:ssä tarkoitettu kielteinen päätös

h) vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 §:ssä tarkoitettu kielteinen päätös;

i) tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittely;

j) pakkauksista annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen seurantatietojen käsittely, jos se kestää vähintään 2 ja enintään 4 tuntia;

k) tiedon merkitseminen ympäristösuojelun tietojärjestelmään.

4) seuraavat liikennesuoritteet:

a) lupa suorittaa maantielain (503/2005) 42 §:n mukaisia töitä tiealueella;

b) lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteen ohjauslaite;

c) liittymälupa;

d) kielteinen lupapäätös liikennettä koskevassa asiassa.

5) seuraavat muut suoritteet:

kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös on maksullinen. Jos päätöstä muutetaan oikaisua vaativan eduksi, maksua ei peritä.

4 §
Suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) hallinnossa tuotettujen menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien, audiovisuaalisten tuotteiden, psykologisten testien ja vastaavien myynti ja käyttöoikeuden luovuttaminen sekä käyttö- ja tukipalvelut ulkopuolisille;

2) toimeksiantoon perustuvat hankintapalvelut sekä tutkimus- ja tilastopalvelut;

3) tienkäyttäjien erikoispalvelut;

4) asiakirjojen kopiointi, muu jäljentäminen ja lähettäminen, lukuun ottamatta 3 momentissa tarkoitettuja kopioita ja tulosteita;

5) toimeksiantoon perustuvat neuvonta-, koulutus-, kuntoutus-, konsultointi- ja muut kehittämispalvelut;

6) toimitilojen, kiinteistöjen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

7) julkaisut, lehdet, videonauhoitteet, äänitteet ja muut vastaavat suoritteet, tutkimukset, selvitykset, tilastopalvelut ja kustannuspalvelut lukuun ottamatta tapauksia, jolloin palvelut välittömästi tukevat hallinnon maksutonta toimintaa;

8) henkilöstön käyttö hallinnon ulkopuolisissa koulutus-, konsultointi-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, joissa se välittömästi tukee elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksutonta toimintaa;

9) kirjasto- ja tietopalvelut;

10) ulkopuolisten ilmoitukset julkaisuissa;

11) käyttöoikeuksien sekä muiden oikeuksien väliaikainen luovuttaminen;

12) muut kuin julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 4 luvun 3 §:ssä mainitut henkilöstön rekrytointiin, vähentämiseen sekä henkilöstön ja työyhteisön kehittämiseen liittyvät erityispalvelut;

13) henkilöstövuokraus;

14) tietojärjestelmissä olevien tietojen luovuttaminen ja tietojärjestelmien suorakäyttö lukuun ottamatta maksuttomaan toimintaan liittyviä tietoja;

15) toimeksiantoon perustuva aineiston lähettäminen, jos se ei sisälly aineistosta perittävään hintaan;

16) hydrometriset mittaukset;

17) laitteiden ja tavaroiden valmistus;

18) korjaamo- ja kuljetuspalvelut;

19) suunnittelu- ja rakentamispalvelut;

20) siltojen ja rumpujen aukkojen mitoitukseen liittyvät tai muut asiantuntijalausunnot;

21) pohjavesiselvitykset;

22) tilauksesta tehdyt kiinteistöjen ja kalatalouden arviointitehtävät;

23) tietoaineistot, niihin perustuvat tietotuotteet ja tietopalvelut;

24) muut vastaavat suoritteet.

Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on keskuksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai työ- ja elinkeinotoimisto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §
Eräitä julkisoikeudellisen maksun perintää koskevia säännöksiä

Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työmäärää vastaava osuus liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesta maksusta.

Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen maksu, jollei liitteenä olevassa maksutaulukossa toisin säädetä.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta päätöksestä on peritty.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2010.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevassa asiassa suoritteesta peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2009

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitusneuvos
Matti Ilonen

MAKSUTAULUKKO
A. Ympäristötehtävien suoritteet euroa
Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset päätökset *
*Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta tehtävän ilmoituksen käsittely 490
*Poikkeuksellisesta tilanteesta tehtävän ilmoituksen käsittely 490
*Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta tehtävän ilmoituksen käsittely 48 euroa/h
*Tarkkailusuunnitelman hyväksyminen 48 euroa/h
*Muiden kuin viranomaisen tai haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille pantu ympäristönsuojelulain 105 §:n mukainen hallintopakkoasia, jos vireillepanoa on pidettävä ilmeisen perusteettomana 490
Luonnonsuojelulain (1096/1996) mukaiset päätökset *
*Poikkeus luonnonsuojeluohjelman toimenpiderajoituksesta 240
*Poikkeus luontotyypin muuttamiskiellosta 240
*Poikkeus erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan hävittämis- ja heikentämiskiellosta 240
*Poikkeus eliölajien rauhoitussäännöksistä 100
*Lupa rauhoitetun lajin maahantuontiin, maastavientiin, myymiseen, vaihtamiseen tai myytäväksi taikka vaihdettavaksi tarjoamiseen 100
*Muu luonnonsuojelulain nojalla annettu lupa 100
Luonnonsuojelua edistäviin tutkimuksiin myönnettävät poikkeukset ja luvat ovat maksuttomia.
Muut ympäristöpäätökset
*Jätetiedostoon tehtävän ilmoituksen käsittely 150
*Tuottajatiedostoon tehtävien ilmoitusten käsittely
-* tuottajan merkitseminen tuottajatiedostoon 490
-* päätös tuottajayhteisön hyväksymisestä tuottajatiedostoon 6 000
-* päätös juomapakkausten palautusjärjestelmän hyväksymisestä tuottajatiedostoon
-* yksittäinen tuottaja 600
-* tuottajayhteisö tai jätelain 18 g §:n 5 momentissa tarkoitettu usean tuottajan yhteistoimintajärjestely 6 000
*Vesilain mukaiseen lupaan liittyvän tarkkailusuunnitelman hyväksyminen 48 euroa/h
*Padon turvallisuustarkkailuohjelman hyväksyminen, jollei padon omistajana ole valtio 100
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen poikkeamispäätös
- poikkeamisen myöntäminen 440
-* poikkeamisen epääminen 220
*Yleiskaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi määrätyn rakennus- ja toimenpidekiellon jatkaminen 130
Maastoliikennelain (1710/1995) 8 §:ssä tarkoitettu kielto- tai rajoitusasia
- myönteinen päätös 490
-* kielteinen päätös 240
Vesiliikennelain (463/1996) 15 ja 16 §:ssä tarkoitettu kielto tai rajoitus
- myönteinen päätös 490
-* kielteinen päätös 240
Muut ympäristötehtävien suoritteet
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetussa laissa (468/1994; YVA-laki) tarkoitettu lausunto arviointiohjelmasta, kun hanke tai sen vaikutukset ulottuvat
- yhden kunnan alueelle 4 800
- 2―5 kunnan alueelle, jolloin edellisen lisäksi peritään kuntakohtainen lisämaksu 1 200
- kuuden tai useamman kunnan alueelle, jolloin edellisten lisäksi peritään kuntakohtainen lisämaksu 490
- maksu voi kuitenkin olla enintään 19 100
YVA-laissa tarkoitettu lausunto arviointiselostuksesta, kun hanke tai sen vaikutukset ulottuvat
- yhden kunnan alueelle 7 100
- 2―5 kunnan alueelle, jolloin edellisen lisäksi peritään kuntakohtainen lisämaksu 1 200
- kuuden tai useamman kunnan alueelle, jolloin edellisten lisäksi peritään kuntakohtainen lisämaksu 490
- maksu voi kuitenkin olla enintään 21 400
*Tuottajavastuista jätehuoltoa koskevien seurantatietojen käsittely
-* yksittäinen tuottaja, kun tuottajan liikevaihto on
- alle 100 000 euroa 110
- 100 000 -1 000 000 euroa 220
- 1 000 001 -10 000 000 euroa 330
- yli 10 000 000 euroa 440
-* tuottajayhteisöt (20-30 h) 1 200
-* juomapakkausten palautusjärjestelmien ylläpitäjät
-* yksittäinen tuottaja (4-6 h) 240
-* tuottajayhteisö tai jätelain 18 g §:n 5 momentissa tarkoitettu usean tuottajan yhteistoimintajärjestely (20-30h) 1 200
*Pakkauksista annetun valtioneuvoston päätöksen (962/1997) 16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen seurantatietojen käsittely (2-4 h) 150
*Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitseminen 130
Ote tuottajatiedostosta 55
Tuottajavastuista jätehuoltoa ja pakkauksia koskevien seurantatietojen käsittelystä peritään maksu 50 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä on taulukossa mainittua työmäärää pienempi, ja 50 prosenttia taulukon mukaista maksua korkeampana, jos työmäärä on suurempi.
B Liikennesuoritteet
*Lupa suorittaa maantielain 42 §:n mukaisia töitä tiealueella 165
*Lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteenohjauslaite
- palvelukohteiden viitoitus 186
- muut liikenteenohjauslaitteet 93
Lupa maanteiden erikoiskäyttöön 89
Kelirikkoajan poikkeuslupa 89
*Liittymäluvat
- asunto-, loma-asunto-, maa- ja metsätalousliittymät 106
- elinkeinonharjoittajan liittymä 212
- moottorikelkkailureitin tai moottorikelkkauran ylityskohta 106
Maantielain 47 §:n mukaiset poikkeamispäätökset
- rakentamisesta maantien suoja- ja näkemäalueelle 89
- tienvarsimainonnan poikkeuslupa 307
Erikoiskuljetusluvat kun ylitetään ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 20, 21, 23 ja 30 b–30 e §:n massa-arvot
- massa enintään 90 tonnia 86
- massa yli 90 tonnia, kuitenkin enintään 200 tonnia 190
- massa yli 200 tonnia 430
- kun ajoneuvolle yleisesti tiellä sallittujen massa-arvojen rajoissa korkeus on yli 7 metriä tai leveys on yli 6 metriä 86
- muut luvat 34
- lisäreitti tai ennakkopäätös kuljetusmahdollisuudesta puolet lupamaksusta
- lupamaksun lisäksi sillan ylittäminen valvottuna kuljetuksena 320
*Kielteinen päätös liikennettä koskevista luvista 22
Ajoneuvon siirto
Henkilöautot ja pakettiautot
- siirto varastoon 181
- lähisiirto 90
Kuorma-autot ja muut raskaat ajoneuvot1
- siirto varastoon 71
- lähisiirto 71
Joukkoliikennelupa 210
Joukkoliikenneluvan muutos 135
Joukkoliikenteen yhteisölupa 210
Joukkoliikenteen yhteisöluvan jäljennös 48
Taksilupa 300
Taksiluvan uudistaminen 300
Taksiluvan muutos 220
Taksiluvan pienehkö muutos 80
Ajovuorojärjestys 40/70
Tavaraliikennelupa(kotimaa) 175
Tavaraliikenteen yhteisölupa 175
Tavaraliikenneluvan muutos 80
Tavaraliikenteen yhteisöluvan jäljennös 175
Lupa kadonneen tilalle 80
Kuljettajatodistus 40
Reittiliikennelupa
Kutsujoukkoliikennelupa
*Lupa suorittaa maantielain 42 §:n mukaisia töitä tiealueella
*Lupa asettaa maantielle pysyväisluontoinen liikenteen ohjauslaite
*Liittymälupa
*Maksu kielteisistä lupapäätöksistä liikennettä koskevissa asioissa
Etuajo-oikeus lautalle 80
-lisäpäätös 25
Tilapäinen etuajo-oikeus 35
C. Muut suoritteet
Päätös työnteon hyväksymisestä 20
Todistus palkkaturvarekisteristä 30
*Päätös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätöksestä tehdystä oikaisuvaatimuksesta 45
Kalastuslain (286/1982) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu pyyntipaikkalupapäätös 90
Kalastuslain 11 §:ssä tarkoitettu rajoittamis- tai kieltopäätös 300
Kalastuslain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu kotitarve- ja virkistyskalastuslupa 10
Yhteisaluelain (758/1989) 18 §:ssä tarkoitettu osakaskunnan sääntöjen
- vahvistaminen osakaskunnittain 90
- vahvistamatta jättäminen 40
Kalastusasetuksen (1116/1982) 47 §:n 3 momentissa tarkoitettu kalastuksenvalvojan merkki sekä kalastuksenvalvojan tunnuskortti 5
Suostumus panttioikeudesta vapauttamiseksi, ei kuitenkaan välittömästi valtion lisäaluekaupasta aiheutuva 90
Porotalouslain (161/1990) ja muun vastaavan lainsäädännön mukainen luovutuslupa 70
Lisäksi keskus perii ajan käyttöön perustuvat maksut (48 euroa/tunti) seuraavista suoritteista:
1) perintökaaren (40/1965) 25 luvun 8 §:ssä tarkoitettu lausunto;
2) kalastuslain 121 §:ssä tarkoitettu istutuslupapäätös;
3) kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (470/2008) 20 §:ssä tarkoitettu poikeuslupapäätös;
4) kalastuslain 25 §:n 3 momentissa, 37 §:n 1 momentissa ja 38 §:ssä tarkoitetut lupapäätökset; sekä
5) vesilain (264/1961) ja ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiseen lupaan liittyvien kalataloudellisten tarkkailu- ja toimenpidevelvoitteiden toteuttamissuunnitelmien hyväksyminen, ellei luvanhaltija ole valtio.
Edellä mainitun ajankäyttöön perustuvan maksun lisäksi peritään suoritteen tuottamiseen liittyvät matkakustannukset.
Todistukset ja otteet
Diaaritodistus tai -ote 24 euroa
Lainvoimaisuustodistus 50 euroa
Toimitusmaksu 4,70 euroa/ lähetys
Asiakirjan oikeaksi todistaminen 4,70 euroa/ asiakirja

* varustetut suoritteet ovat valtion maksuperustelain 6 § 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään omakustannusarvoa alempi kiinteä maksu.

1 Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen hinauskustannukset laskutetaan erikseen toteutuneiden kustannusten mukaisesti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.