1092/2009

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009

Valtiovarainministeriön asetus Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994, ja eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1209/2006) 5 §:n nojalla:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Verohallinnon julkisoikeudellisista suoritteista peritään joko liitteenä olevassa maksutaulukossa erikseen mainittu maksu tai suoritteen omakustannusarvoon perustuva, maksutaulukossa esitettyjen hinnoitteluperusteiden mukainen maksu.

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettuja Verohallinnon maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ovat liitteenä olevan maksutaulukon mukaisesti:

1) tuloveroasetuksen (1551/1992) 2 §:ssä tarkoitetussa nimeämisasiassa annettu päätös;

2) yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuspäätös;

3) päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa;

4) yhtiöveron hyvityksestä annetun lain (1232/1988) 5 a §:n mukainen päätös oikeudesta käyttämättömien hyvitysten vähentämiseen tuloverotuksessa, 6 d §:n mukainen päätös oikeudesta osinkoylijäämien huomioon ottamiseen tuloverotuksessa ja 8 §:n mukainen päätös oikeudesta veroylijäämien huomioon ottamiseen tuloverotuksessa;

5) arvonlisäverolain (1501/1993) 72 k §:n mukainen Verohallinnon antama lupa verottoman varaston pitämiseen;

6) verotustietojen käyttölupaa koskeva Verohallinnon päätös sekä päätös olla antamatta tietojen käyttölupaa;

7) verotustietojen luovuttaminen muuhun kuin verotusta koskevaan tarkoitukseen 6 kohdassa tarkoitettujen päätösten ja tiedon saantiin oikeuttavien säännösten perusteella;

8) yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 16 §:n mukainen ote yritys- ja yhteisötunnusrekisteristä;

9) muut toimeksiannosta suoritettavat, verotustietojen käyttöä koskevat erityissuoritteet, joiden kysyntä perustuu lakiin tai asetukseen.

Tietojen luovuttamista verotusta koskevaan tarkoitukseen on myös tietojen luovuttaminen verosta vapauttamista tai verotusta koskevaa muutoksenhakua varten tai veronmaksuvelvollisuuden täyttämistä koskevana selvityksenä.

2 §
Ennakkopäätökset

Eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetussa laissa (1209/2006) tarkoitettuja Verohallinnon maksullisia suoritteita ovat keskusverolautakunnan ja muu Verohallinnon viranomaisen päätös, joka sisältää ennakkotiedon tai ennakkoratkaisun, sekä päätös olla antamatta ennakkotietoa tai ennakkoratkaisua taikka jättää asia tutkimatta tai sillensä. Tässä pykälässä tarkoitetuista Verohallinnon suoritteista peritään liitteenä olevassa maksutaulukossa esitettyjen hinnoitteluperusteiden mukainen päätösmaksu tai käsittelymaksu.

3 §
Muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Verohallinnon viranomainen hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilastot, julkaisut ja painotuotteet;

2) toimeksiannosta suoritettavat tutkimus- ja tilastopalvelut;

3) menetelmien, tietojärjestelmien, ohjelmien ja käyttöoikeuksien luovuttaminen tilauksesta;

4) Verohallinnon hallinnassa olevien tilojen käyttö ja virastopalvelut;

5) ilmoitukset ja tiedotteet Verohallinnon julkaisuissa;

6) todistukset sekä valokopiot ja muut jäljenteet;

7) verotuksen julkisten tietojen luovuttamiseen liittyvät palvelut;

8) tietojen luovuttaminen yritys- ja yhteisötunnusrekisterin merkinnöistä sähköisesti tai muulla kuin 1 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetulla tavalla;

9) asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus;

10) muut kuin 1―9 kohdassa tarkoitetut, niihin rinnastettavat, asiakkaiden tilaamat erityispalvelut ja suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä 3 momentissa tarkoitetusta tiedon antamisesta jäljennöksenä tai tulosteena perittävistä maksuista päättää Verohallinto noudattaen, mitä mainitussa pykälässä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa 31 päivänä joulukuuta 2012.

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2009

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Neuvotteleva virkamies
Helena Ikonen

Liite

MAKSUTAULUKKO
Verohallinnon maksullisista suoritteista vuosille 2010―2012

Suorite

I Ennakkopäätökset
1) Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisut, kun hakijana on
― luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee muuta kuin jäljempänä tarkoitettua verotusta 700 euroa
― luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä ja ennakkoratkaisu koskee maatilatalouden tuloverotusta tai elinkeinotulon verotusta tai niihin liittyvää arvonlisäverotusta tai kun hakijana on muu verovelvollinen 1 800 euroa
Jos ennakkoratkaisun antaminen asiassa edellyttää laajaa selvitystyötä, peritään ennakkoratkaisusta edellä mainituista poiketen 3 000 euroa
Erityisen laajaa selvitystyötä edellyttävänä pidetään ennakkoratkaisua, jonka valmistelu vaatii yli 30 tuntia asiantuntijatyötä.
Asiassa, jossa keskusverolautakunta päättää olla antamatta ennakkoratkaisua, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä peritään käsittelymaksua 80 euroa
2) Muu Verohallinnon antama ennakkotietopäätös tai ennakkoratkaisu
Ennakkotiedot, kun hakijana on
― luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai verotusyhtymä ja ennakkotieto koskee muuta kuin jäljempänä tarkoitettua verotusta 300 euroa
― luonnollinen henkilö, kuolinpesä, yhteisetuus tai elinkeinoyhtymä ja ennakkotieto koskee maatilatalouden tuloverotusta tai elinkeinotulon verotusta tai kun hakijana on muu verovelvollinen 900 euroa
Mikäli ennakkotiedon antaminen asiassa edellyttää erityisen laajaa selvitystyötä, peritään ennakkotiedosta edellä mainituista poiketen 1 800 euroa
Erityisen laajaa selvitystyötä edellyttävänä pidetään ennakkotietoa, jonka valmistelu vaatii yli 30 tuntia asiantuntijatyötä.
Muut ennakkoratkaisut
― kun ennakkoratkaisu koskee arvonlisäverotusta 175 euroa
― kun ennakkoratkaisu koskee perintö- tai lahjaverotusta, kiinteistöverotusta, varainsiirtoverotusta tai arpajaisverotusta 300 euroa
― kun ennakkoratkaisu koskee ennakkoperintää tai työnantajan sosiaaliturvamaksua, 100 euroa
― rajoitetusti verovelvollisen lähdeveroa tai korkotulon lähdeveroa 180 euroa
― muut ennakkoratkaisut 300 euroa
Asiassa, jossa Verohallinto päättää olla antamatta ennakkotietoa tai -ratkaisua, jättää hakemuksen tutkimatta tai asian sillensä, peritään käsittelymaksua 80 euroa
II Julkisoikeudelliset suoritteet
1) Tuloveroasetuksen 2 §:ssä tarkoitettu nimeämispäätös 300 euroa
2) Yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuspäätös
― päätös, jota varten tarvitaan tavanomainen selvitystyö (1―5 tuntia) 350 euroa
― päätös, jota varten tarvitaan laaja selvitystyö (yli 5 tuntia) 600 euroa
3) Päätös oikeudesta tappion vähentämiseen tuloverotuksessa 400 euroa
4) Yhtiöveron hyvityksestä annetun lain (1232/1988) 5 a §:n mukainen päätös oikeudesta käyttämättömien hyvitysten vähentämiseen tuloverotuksessa, 6 d §:n mukainen päätös oikeudesta osinkoylijäämien huomioon ottamiseen tuloverotuksessa ja 8 §:n mukainen päätös oikeudesta veroylijäämien huomioon ottamiseen tuloverotuksessa 400 euroa
5) Arvonlisäverolain (1501/1993) 72 k §:n mukainen lupa verottoman varaston pitämiseen 400 euroa
6) Verotustietojen käyttölupaa koskeva Verohallinnon päätös sekä päätös olla antamatta tietojen käyttölupaa 450 euroa
7) Valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n 7 kohdassa tarkoitettujen verotustietojen luovuttaminen asiakirjoilta
― todistus 10 euroa
― jäljennös tai ote verotustiedoista 1 euroa/sivu
edellä mainittu oikeaksi todistettuna 2 euroa/sivu
kuitenkin vähintään 10 euroa
― jos tietojen luovuttaminen vaatii yli 1/2 tunnin työn, peritään tietojen luovuttamisesta 50 euroa/h
― aikaperusteisen työveloituksen lisäksi peritään valokopioina annettavissa tietojen massaluovutuksissa korvausta 6 senttiä/sivu
Jos julkisoikeudellisia suoritteita koskevan kappaleen 1―5 kohdan mukaisessa asiassa Verohallinto jättää hakemuksen tutkimatta, jättää asian sillensä tai tekee muun kuin asianomaisessa kohdassa tarkoitetun päätöksen, peritään käsittelymaksua 80 euroa
8) Valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n 8 kohdassa tarkoitettu ote yritys- ja yhteisötunnusrekisteristä
― yritys- ja yhteisötietolain (244/2001) 16 §:n mukainen ote yritys- ja yhteisötunnusrekisteristä 10 euroa/ote
9) Valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n 9 kohdassa tarkoitettujen verotustietojen luovuttaminen konekielisesti
Verotustietojen konekielisestä luovuttamisesta peritään suoritteen omakustannusarvon mukainen maksu, joka muodostuu seuraavasti:
― verotustietojen luovuttamisen määrittely- ja suunnittelutyöstä Verohallinnolle aiheutuvat suoritteen omakustannusarvon mukaiset kustannukset
10) Muut maksutaulukossa erittelemättömät, valtiovarainministeriön asetuksen 1 §:n mukaiset Verohallinnon julkisoikeudelliset suoritteet
Suoritteen hinta määrätään suoritteen tuottamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten mukaisesti. Jollei muuta ole säädetty, suoritteen tuottamiseen käytetyn Verohallinnon asiantuntijan työn omakustannushintana peritään 100 euroa/h
ja toimistotyön omakustannushintana peritään 50 euroa/h

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.