1085/2009

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2009

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista 13 päivänä marraskuuta annetun lain (1032/1992) 5 §:n nojalla:

1 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen julkisoikeudellisista suoritteista perittävät maksut määräytyvät suoriteryhmäkohtaisen kustannusvastaavuuden perusteella Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 2 ja 3 §:n mukaisesti.

Suoriteryhmän muodostavat Patentti- ja rekisterihallituksen maksuista annetun lain 2 §:n 3 kohdan määritelmän mukaiset seuraavat julkisoikeudellisten suoritteiden kokonaisuudet:

1) patenttiasiat;

2) hyödyllisyysmalliasiat;

3) integroidun piirin piirimalliasiat;

4) patenttiasiamiesrekisteriasiat;

5) kaupparekisteriasiat;

6) tavaramerkkiasiat;

7) mallioikeusasiat;

8) yrityskiinnitysasiat;

9) säätiöasiat;

10) yhdistysasiat; sekä

11) uskonnollisia yhdyskuntia koskevat asiat.

2 §
Alle omakustannusarvon hinnoitellut julkisoikeudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista Patentti- ja rekisterihallitus perii suoritteen omakustannusarvoa alhaisemman maksun, ovat seuraavat suoritteet taikka suoriteryhmät:

1) valitusasiat;

2) säätiöasiat;

3) yhdistysasiat; sekä

4) uskonnollisia yhdyskuntia koskevat asiat.

3 §
Maksuttomat suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja suoritteita, joista Patentti- ja rekisterihallitus jättää maksun perimättä, ovat:

1) Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereihin merkittyjen oikeuksien lakkaamisilmoitukset;

2) viranomaisen lähettämän tiedonannon merkitseminen Patentti- ja rekisterihallituksen pitämiin rekistereihin;

3) Patentti- ja rekisterihallituksen antamat vastaanottotodistukset;

4) tilinpäätöstietojen julkistaminen;

5) osoitteenmuutoksen merkitseminen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämiin rekistereihin;

6) elinkeinotoiminnan lopettamista tai yhteisön purkautumista koskeva ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin sekä niihin liittyvät lopputilitysilmoitukset;

7) jäljennös yhtiöjärjestyksestä, säännöistä ja yhtiösopimuksesta sekä ote kaupparekisteristä, jotka Patentti- ja rekisterihallitus antaa perus- tai muutosilmoituksen rekisteröinnin yhteydessä;

8) yrityskiinnityksen kuolettaminen;

9) henkilön omaa eroa koskeva ilmoitus, joka perustuu todettuun rekisterimerkintärikokseen;

10) perustamisluvan saaneen säätiön rekisteröinti;

11) valtuuskuntaa tai muuta sellaista säätiölain (109/30) 10 b §:n tarkoittamaa toimielintä koskeva muutos; sekä

12) patenttiyhteistyösopimuksen sääntöjen 44.3(b), 45bis.7(c) ja 71.2(b) mukaiset viitejulkaisujen kopiot ensimmäisen kopio-sarjan osalta.

4 §
Liiketaloudelliset suoritteet

Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 4 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Patentti- ja rekisterihallitus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat tilauksesta toimitettavat tai saatavilla olevat suoritteet:

1) selvitykset ja tutkimukset;

2) koulutus- ja konsultointipalvelut;

3) julkaisut;

4) jäljenteet;

5) rekisteri- ja tietokantapalvelut;

6) Patentti- ja rekisterihallituksen hallinnassa olevien laitteiden ja tilojen käyttö; sekä

7) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat palvelut ja suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Patentti- ja rekisterihallitus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §

Pykälissä 1 ja 2 tarkoitetut maksut sisältyvät tämän asetuksen liitteenä olevaan taulukkoon.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 2013 saakka.

Tällä asetuksella kumotaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 22 päivänä helmikuuta 2007 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (201/2007) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2009

Työministeri
Anni Sinnemäki

Hallitusneuvos
Minna Tukiainen

Liite

MAKSUTAULUKKO

Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

1 §
Kansalliset patenttiasiat
Hakemusmaksu 400 €
Hakemusmaksu sähköisesti tehdystä hakemuksesta 300 €
Lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä patenttivaatimuksesta 30 €
Lisämaksu patenttivaatimuksesta, joka on annettu sen jälkeen kun hakemus tehtiin tai se on katsottava tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä yhteensä ylittää niiden vaatimusten määrän, joista hakemusmaksu on suoritettu 30 €
Erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa hakemusta jatketaan patenttilain 31 §:n 1 momentin tai 38 §:n 2 momentin mukaan ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu kansainvälistä uutuus tutkimusta tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta, eikä patenttilain 36 §:ää tai 37 §:ää ole sovellettava 400 €
Maksu patenttilain 36 §:n tai 37 §:n mukaan 250 €
Lisämaksu patenttilain 31 §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta 100 €
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta
ensimmäinen kerta 55 €
muut kerrat 115 €
Tilausmaksu välipäätöksen asiakirjoista
yhtenä kappaleena 20 €
kahtena kappaleena 30 €
Käännösmaksu 40 €/sivu
Julkaisumaksu 400 €
Julkaisumaksu, kun asiakirjat julkaisua varten on tehty sähköisesti 300 €
Patenttihakemuksista ja patenteista suoritettavat vuosimaksut:
1.―3. vuosi 170 €
4. vuosi 140 €
5. vuosi 155 €
6. vuosi 180 €
7. vuosi 225 €
8. vuosi 265 €
9. vuosi 295 €
10. vuosi 335 €
11. vuosi 390 €
12. vuosi 450 €
13. vuosi 500 €
14. vuosi 550 €
15. vuosi 600 €
16. vuosi 650 €
17. vuosi 700 €
18. vuosi 750 €
19. vuosi 800 €
20. vuosi 850 €
Vuosimaksu, joka patenttilain 41 §:n 3 momentin tai 42 §:n 3 momentin mukaan suoritetaan myöhemmin kuin vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna. Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 250 €
Rajoittamista koskeva käsittelymaksu
patenttilain 53 a §:n mukaan 800 €
Maksu kustakin patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä 40 €
Muutoksenhakumaksut
patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut asiat 200 €
muut patenttiasiat 200 €
Etuoikeustodistus 50 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 €+1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
2 §
Kansalliset hyödyllisyysmallioikeusasiat
Rekisteröintimaksu 135 €
Lisämaksu jokaisesta viisi ylittävästä suojavaatimuksesta 15 €
Lisämaksu hyödyllisyysmallilain 45 d §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta 80 €
Uudelleenkäsittelymaksu 35 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu neljäksi vuodeksi 200 €
Uudistamismaksun korotus 40 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu kahdeksi vuodeksi 135 €
Uudistamismaksun korotus 30 €
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 50 €
Ratkaisumaksu hyödyllisyysmallioikeuslain 26 a §:n mukaan 250 €
Maksu hyödyllisyysmallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 40 €
Käännösmaksu 40 €/sivu
Muutoksenhakumaksu 200 €
Etuoikeustodistus 15 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
Tutkimusmaksu 250 €
Lausuntomaksu 70 €
Lykkäysmaksu 40 €
Viitejulkaisumaksu 20 €
Viitejulkaisun kaksoiskopio 30 €
3 §
Patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaiset patentti- ja hyödyllisyysmallioikeusasiat
Uutuustutkimusmaksu PCT-säännön
16.1(a) mukaan 1 700 €
Lisämaksu uutuustutkimuksesta
PCT-säännön 40.2(a) mukaan 1 700 €
Täydentävästä uutuustutkimuksesta
suoritettava maksu PCT-säännön 45bis.3 mukaan 1 700 €
Palautus uutuustutkimusmaksusta PCT-säännön 16.3 ja 41.1 mukaan. Jos kansainväliselle hakemukselle pyydetään etuoikeutta hakemuksesta, jolle Patentti- ja rekisterihallitus, jokin pohjoismainen patenttiviranomainen tai Euroopan patenttivirasto on aiemmin tehnyt kansallisen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen tai täydentävän kansainvälisen uutuustutkimuksen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen (ITS) ja Patentti- ja rekisterihallitukselle on hyötyä tästä aiemmin suoritetusta tutkimuksesta, on palautuksen määrä 300 €
Patentoitavuuden esitutkimusmaksu
PCT-säännön 58.1(b) mukaan 550 €
Lisämaksu patentoitavuuden
esitutkimuksesta PCT-säännön 68.3(a) mukaan 550 €
Lähettämismaksu 135 €
Etuoikeustodistuksen lähettäminen patenttiasetuksen 47 §:n mukaan 15 €
Käännöksen myöhästymismaksu PCT säännön 12.3(e) tai 12.4(e) mukaan. Myöhästymismaksu on suuruudeltaan 25 % kansainvälisestä hakemus maksusta, ottamatta huomioon maksuja, jotka peritään jokaiselta kansainvälisen hakemuksen 30 lehteä ylittävältä lehdeltä.
Sekvenssiluettelon myöhästymismaksu PCT-säännön 13ter.1(c) tai 13ter.2 mukaan 200 €
Maksun viivästysmaksu PCT-säännön 16bis.2 mukaan. Viivästysmaksu on 50 % maksukehotuksessa eriteltyjen erääntyneiden maksujen summasta, kuitenkin vähintään lähettämismaksun suuruinen, mutta korkeintaan 50 % kansainvälisestä hakemusmaksusta, ottamatta huomioon maksuja, jotka peritään jokaiselta kansainvälisen hakemuksen 30 lehteä ylittävältä lehdeltä.
Maksun viivästysmaksu PCT-säännön 58bis.2 mukaan. Viivästysmaksu on 50 % maksukehotuksessa eriteltyjen erääntyneiden maksujen summasta, kuitenkin vähintään käsittelymaksun suuruinen, mutta korkeintaan kaksi kertaa käsittelymaksun suuruinen määrä.
Maksu kopioiden toimittamisesta
PCT-säännön 12bis.1(c) mukaan
PCT-sääntö 12bis.1(b)(i) 20 €
PCT-sääntö 12bis.1(b)(iv) 20 €
Viitejulkaisujen kopiomaksu PCT-säännön 44.3(b), 45bis.7(c) tai 71.2(b) mukaan, kuitenkin niin, että 1 sarja on ilmainen 20 €
Kopiot/sivu PCT-säännön 94.2 mukaan 0,60 €
Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltainen tutkimus (ITS) 945 €
Ratkaisumaksu PCT-säännön 26bis.3 mukaan 250 €
4 §
Eurooppapatenttiasiat
Eurooppapatentin, muutetussa muodossa hyväksytyn eurooppapatentin käännöksen ja käännöksen korjauksen sekä rajoitetun patentin julkaisumaksu patenttilain 70 h §:n 1 momentin tai 70 q §:n 1 momentin mukaan
julkaisumaksu 400 €
julkaisumaksu, kun käännös toimitettu sähköisesti 300 €
Eurooppapatentista patenttilain 70 l §:n 1 momentin mukaan suoritettavat vuosimaksut määräytyvät 1 §:n taulukon mukaan.
Vuosimaksu, joka suoritetaan myöhemmin kuin patenttilain 70 l ja 41 §:n mukaisena vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 40 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 250 €
Muutoksenhakumaksu 200 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
5 §
Lisäsuojatodistusasiat
Hakemusmaksu 400 €
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta
ensimmäinen kerta 55 €
muut kerrat 115 €
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kustakin merkinnästä 40 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 250 €
Vuosimaksu jokaiselta alkavalta vuodelta 850 €
Muutoksenhakumaksut
patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut asiat 200 €
muut asiat 200 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
6 §
Integroidun piirin piirimalliasiat
Rekisteröintimaksu 400 €
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 215 €
Uudelleenkäsittelymaksu 55 €
Maksu piirimallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 40 €
Muutoksenhakumaksu 200 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
7 §
Patenttiasiamiesrekisteriasiat
Rekisteröintimaksu 215 €
Muutos tai muu erillinen merkintä 40 €
Ote patenttiasiamiesrekisteristä 15 €
8 §
Tavaramerkkiasiat
Tavaramerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 215 €
Yhteismerkin rekisteröinnin hakemusmaksu 290 €
Lisämaksu luokkamaksu rekisteröitäessä jokaiselta luokalta kolmen luokan jälkeen 80 €
Maksu väitteen tekemisestä rekisteröintiä vastaan 215 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu 235 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 270 €
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamismaksu 330 €
Yhteismerkin rekisteröinnin uudistamismaksu, jos hakemus jätetään rekisteröintikauden päättymisen jälkeen 355 €
Lisämaksu luokkamaksu uudistettaessa jokaiselta luokalta kolmen luokan jälkeen 125 €
Maksu tavaramerkkilain 19 §:ssä tarkoitetun määräajan pidentämisestä 55 €
Rekisteröidyn merkin muuttamishakemusmaksu 50 €
Maksu tavaramerkkirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 50 €
Pyyntö kansallisen rekisteröinnin korvaamisesta kansainvälisellä rekisteröinnillä 60 €
Kansainvälisen tavaramerkkihakemuksen vastaanottomaksu 155 €
Yhteisön tavaramerkkihakemuksen vastaanottomaksu 50 €
Muutoksenhakumaksu 200 €
Etuoikeustodistus 10 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € +1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
9 §
Mallioikeusasiat
Hakemusmaksu 185 €
Lisämaksut hakemuksen yhteydessä luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 50 €
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 100 €
säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 50 €
kuulutusmaksu jokaiselta jätetyltä kuvalta ensimmäisen jälkeen 45 €
Uudelleenkäsittelymaksu 50 €
Uudistamismaksu
ensimmäiseltä kerralta 275 €
toiselta kerralta 390 €
kolmannelta kerralta 420 €
neljänneltä kerralta 430 €
Lisämaksut uudistamishakemuksen yhteydessä luokkamaksu jokaiselta luokalta ensimmäisen luokan jälkeen 50 €
yhteisrekisteröintimaksu jokaiselta mallilta ensimmäisen jälkeen 100 €
säilytysmaksu jokaiselta mallikappaleelta 50 €
jos uudistamismaksu suoritetaan kuluvan rekisteröintikauden päätyttyä 50 €
Maksu mallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 45 €
Maksu mallirekisteröinnin muuttamisesta hakemuksen perusteella kultakin mallilta 185 €
Yhteisömallia koskevan rekisteröintihakemuksen vastaanottomaksu 60 €
Muutoksenhakumaksu 200 €
Etuoikeustodistus 17 €
Diaaritodistus 10 €
Oikeaksi todistaminen 10 € +1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
10 §
Kaupparekisteriasiat
Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 75 €
avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perusilmoitus 180 €
muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 350 €
osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, osuuskunnan, säästöpankin ja asumisoikeusyhdistyksen sääntöjen ja vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksen muuttamista, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan muuttamista osakeyhtiöksi sekä taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamista osuuskunnaksi koskeva muutosilmoitus 350 €
avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen muuttamista koskeva muutosilmoitus 100 €
ennen 1.7.2007 rekisteröidyn osakeyhtiön, osuuskunnan ja asumisoikeusyhdistyksen yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen tilintarkastusta ja tilintarkastajan valintaa koskevien määräysten poistamista koskeva muutosilmoitus 65 €
osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin ja taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen pääomaa koskeva muutosilmoitus 200 €
muu muutosilmoitus 65 €
aputoiminimen rekisteröinti 75 €/nimi
ilmoitus, jonka rekisteröinti edellyttää kuulutuksen antamista osakeyhtiön velkojille osakepääomaa alennettaessa, yhtiöjärjestystä muutettaessa tai siitä poikettaessa tai yritysmuotoa muutettaessa 480 €
Sulautumis- ja jakautumisasiat
sulautumis- ja jakautumissuunnitelman ilmoittaminen 210 €/yhteisö
sulautumis- tai jakautumissuunnitelmaa koskevan muutoksen ilmoittaminen 80 €/yhteisö
hakemus kuulutuksen antamiseksi velkojille sulautumis- ja jakautumisasioissa 400 € + 200 €/kuulutettava yhteisö
ilmoitus sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanosta 80 €/yhteisö
Muut hakemusasiat
hakemus sijoitusosuuspääoman, sidotun oman pääoman, vararahaston tai ylikurssirahaston alentamiseksi, liiketoiminnan luovutuksen täytäntöönpanoon, toimiluvasta luopumiseen, yhteisömuodon muuttamiseen tai voiton jakamiseksi 480 €
hakemus julkisesta haasteesta yhteisön velkojille 200 €
muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat 200 €
hakemus toimia poikkeusluvalla osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön perustajana, olla osakeyhtiön tai osuuskunnan hallintoneuvostossa, hallituksessa, toimitusjohtajana tai selvitysmiehenä, asunto-osakeyhtiön tai asumisoikeusyhdistyksen hallituksessa tai isännöitsijänä, eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän johtajana, yksityisenä elinkeinonharjoittajana, avoimen yhtiön yhtiömiehenä, kommandiitti yhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä tai sivuliikkeen perustajana 110 €
hakemus selvitysmiehen määräämiseksi 65 €
hakemus rekisteristä poistetun yhtiön selvitystilaan määräämiseksi 65 €
Otteet, todistukset ja jäljennökset kaupparekisteriote 13 €
yhtiöjärjestys, yhtiösopimus, säännöt, yhdistysjärjestys 13 €
diaaritodistus 7 €
rekisteröintitodistus 7 €
tilinpäätösasiakirjat (yksi tilikausi) 13 €
Mikrofilmit
kaupparekisterin peruskortisto 3 030 €
kaupparekisterin ylläpitokortit 1 075 €/vuosi
kaupparekisterin aakkoselliset toiminimihakemistot 640 €/vuosi
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Muutoksenhakumaksu
kaupparekisteriin tehtyä ilmoitusta koskevissa asioissa 200 €
11 §
Yritys- ja yhteisötunnusrekisteriasiat
Otteet ja todistukset
saapumistodistus 7 €
oikeaksi todistettu yritys- ja yhteisötunnusrekisterin otetuloste 7 €
12 §
Yrityskiinnitysasiat
Todistukset
rasitustodistus 13 €
diaaritodistus 7 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Hakemukset ja ilmoitusasiat
kiinnityshakemus 135 €
kiinnityksen vastattavaksi ottaminen 190 €
vahvistetun kiinnityksen laajentaminen tai rajoittaminen 190 €
kiinnityksen yhdistäminen 190 €
kiinnityksen keskinäisen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen 190 €
ilmoitus panttivelkakirjan haltijasta (kiinnityskohtainen) 17 €
ilmoitus saatavan hakemisesta 25 €
hakemus kiinnityksen jakamiseksi yhtiön jakautumisen yhteydessä 500 €
ilmoitus kiinnitysten säilymisestä jakautuvassa yhtiössä 50 €
kiinnityksen rahayksikön muuttaminen 35 €
13 §
Säätiörekisteriasiat
Otteet, todistukset ja jäljennökset
säätiörekisteriote 13 €
säännöt 13 €
diaaritodistus 7 €
rekisteröintitodistus 7 €
tilinpäätösasiakirjat (yksi tilikausi) 13 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Lupa- ja suostumusasiat
säätiön perustaminen 1 680 €
säätiön lakkauttaminen 510 €
säätiön sulautuminen 510 €
säätiön sääntömuutosten vahvistaminen 510 €
poikkeuslupa (säätiölaki 9 §) 200 €
Hallitusta ja nimenkirjoittajaa koskeva muutosilmoitus 100 €
Muutoksenhakumaksu säätiön perustamislupaa, sääntöjen vahvistamista tai säätiörekisteriin tehtyä ilmoitusta koskevissa asioissa 200 €
14 §
Yhdistysrekisteriasiat
Todistukset ja jäljennökset
rekisteriote 10 €
oikeaksi todistettu jäljennös säännöistä, yhdyskuntajärjestyksestä tai paikallissäännöistä tai perussäännöstä 10 €
diaaritodistus 5 €
jäljennös tilinpäätösasiakirjoista yhdeltä tilikaudelta 10 €
muu oikeaksi todistettu jäljennös yhdistyksen, uskonnollisen yhdyskunnan, paikallisyhteisön, seurakunnan ja eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän asiakirjasta 10 € +1 €/sivu
Ennakkotarkastusasiat
sääntöjen tai sääntömuutoksen ennakkotarkastus 1―5 §:ää 60 €
sääntöjen tai sääntömuutoksen ennakkotarkastus 6 §:ää tai enemmän 200 €
Yhdistysrekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut yhdistyksen perusilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 60 €
yhdistyksen perusilmoitus (ennakkotarkastettu) 15 €
yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 60 €
yhdistyksen sääntöjen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 15 €
puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtumista tarkoittava muutosilmoitus 10 €
Keskuskauppakamarin ja kauppakamarin toimielinten kokoonpano (kauppakamarilaki 2 §) 10 €
Uskonnollisen yhdyskunnan perustamisilmoitus (ennakkotarkastettu) 15 €
Uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ei ennakkotarkastettu) 60 €
Uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen muuttamista koskeva muutosilmoitus (ennakkotarkastettu) 15 €
Paikallisyhteisön tai seurakunnan perustamisilmoitus 60 €
Paikallisyhteisön tai seurakunnan paikallissääntöjen muuttamista koskeva ilmoitus 60 €
Uskonnollisen yhdyskunnan, paikallisyhteisön ja seurakunnan puheenjohtajan tai nimenkirjoittajan vaihtumista tarkoittava muutosilmoitus 10 €
Poikkeuslupa (yhdistyslaki 35 §) 35 €
Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä perusilmoitus 275 €
perussäännön muutosilmoitus 200 €
yhtymän sopimuksen muutosilmoitus 200 €
jäsenten tai nimenkirjoittajien muutosilmoitus 40 €
Muutoksenhakumaksu 200 €
15 §
Muut suoritteet
Toimituslisä 5 €
Toimitus- ja laskutuslisä 8 €

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.