1059/2009

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 12 päivänä joulukuuta 2008 Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (950/2008) 2 luvun 6 §:n 6 momentti sekä

muutetaan 2 luvun 3 §:n 1 momentin 7, 8, 13, 16 ja 17 kohta sekä 4 §:n 1 ja 3 momentti, seuraavasti:

2 luku


3 §
Kertoimet ja laskennalliset suureet

Yksittäinen taajuusmaksu lasketaan käyttäen apuna seuraavia kertoimia, laskennallisia suureita ja käsitteitä:


7) Taajuusaluekertoimen (K1) suuruus määräytyy luvanhaltijan radiolähettimen taikka radioverkon, radiojärjestelmän tai radioaseman luvanvaraisten radiolähettimien käyttöön osoitetun taajuusalueen perusteella. Jos käyttöön on osoitettu taajuusalueita, joiden taajuusaluekertoimet ovat erisuuruisia, sovelletaan näiden alueiden kertoimista korkeinta. Taajuusaluekertoimet ovat seuraavat:

Radiolähettimet, joihin kerrointa sovelletaan Taajuusalue K1
matkaviestinverkot, kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät, viranomaisverkko (VIRVE), rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä, joukkoviestintäverkkojen radiolähettimet, yksityiset radioverkot (PMR), henkilöhakuverkot, radio-ohjauslähettimet, radiomikrofonilähettimet, kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmät, kiinteän satelliittiliikenteen maa-asemat, alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet ja ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet, yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimet, muut meriradiojärjestelmät kuin aluksen radioasema, ilmailun taajuuksilla toimivat maaradiojärjestelmät, kiinteät HF-lähettimet, muut tutka-asemat kuin aluksen tai ilma-aluksen tutka-asemat, radiosondijärjestelmät, enintään 1 mW:n säteilyteholla toimivat tutkimuskäyttöön tarkoitetut seurantajärjestelmät, avaruuteen lähetettyjen esineiden radiolähettimet, satelliittijärjestelmän 2 GHz:n maaverkot ja 10 §:n 3 momentissa tarkoitetut radiolähettimet. 0 - 28 MHz 0,2
28,001 - 87,5 MHz 0,58
87,501 - 108 MHz 0,9
108,001 - 146 MHz 1,0
146,001 - 174 MHz 1,0
174,001 - 380 MHz 1,0
380,001 - 470 MHz 1,0
470,001 - 862 MHz 0,8
862,001 - 960 MHz 0,8
960,001 - 3100 MHz 0,6
3100,001 - 10700 MHz 0,45
10700,001 - 19700 MHz 0,4
19700,001 - 39500 MHz 0,35
39500,001 - 55000 MHz 0,2
Yli 55000 MHz 0,05

8) Peittoaluekerroin (K2) määräytyy luvanhaltijan radiojärjestelmälle osoitetun käyttöoikeusalueen perusteella. Sen suuruus on 1 koko Suomen kattavalta käyttöoikeusalueelta. Alueellisesti rajoitetun käyttöoikeusalueen peittoaluekerroin on käyttöoikeusalueen ja radiojärjestelmän suoja-alueen pinta-alojen summa jaettuna Suomen pinta-alalla.


13) Järjestelmäkerroin A (K6) määräytyy käytettävän radiolaiteryhmän perusteella seuraavan taulukon mukaisesti:

Radiolaiteryhmä K6
1) matkaviestinverkot 1,0
2) kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät 1,0
3) viranomaisverkko (VIRVE) 1,0
4) rautateiden GSM-R -radiojär-jestelmä 1,0
5) kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmät 0,4
6) koordinoimattomat kiinteän satelliittiliikenteen maa-asemat 1,0
7) koordinoidut kiinteän satelliittiliikenteen maa-asemat 3,0
8) alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet ja ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet 1,3
9) satelliittijärjestelmän 2 GHz:n maaverkot 1,0

16) Perusmaksun kerroin (S) on radiojärjestelmä- tai radiolähetinryhmäkohtainen kerroin, jolla suhteellistetaan 4 kohdassa tarkoitetun perusmaksun vaikutus perittävän taajuusmaksun suuruuteen. Perusmaksun kertoimet ovat seuraavat:

Radiolaiteryhmä S
1) matkaviestinverkot 0,40
2) kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmät 0,40
3) viranomaisverkko (VIRVE) 0,40
4) rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä 0,40
5) joukkoviestintäverkon radiolähettimet 0,36
6) yksityiset radioverkot (PMR), 0,043
7) henkilöhakuverkot 0,046
8) radio-ohjauslähettimet 0,043
9) radiomikrofonilähettimet 0,035
10) kauko-ohjaus-, kaukomittaus- ja datasiirtojärjestelmät 0,045
11) kiinteän satelliittiliikenteen maa-asemat 0,15
12) alle 960 MHz:n radiolinkkilähettimet ja ääniohjelmansiirtolinkkilähettimet 0,046
13) yli 960 MHz:n radiolinkkilähettimet 0,156
14) radioamatöörilähettimet 0,014
15) korotetun lähetystehon radioamatööriasemat 0,004
16) muut erikoisluvan edellyttävät radioamatööriasemat 0,015
17) alusten ja ilma-alusten radioasemat 0,001
18) ilmailun kannettavat radiolähettimet 0,001
19) muut meriradiojärjestelmät kuin aluksen radioasemat 0,046
20) ilmailun taajuuksilla toimivat maaradiojärjestelmät 0,062
21) kiinteät HF-lähettimet 0,037
22) muut tutka-asemat kuin aluksen tai ilma-aluksen tutka-asema 0,31
23) radiosondijärjestelmät 0,1
24) enintään 1 mW:n säteilyteholla toimiva tutkimuskäyttöön tarkoitettu seurantajärjestelmä 0,01
25) avaruuteen lähetetyn esineen radiolähetin 0,3
26) satelliittijärjestelmän 2 GHz maaverkko 0,40
27) henkilökohtainen hätälähetin (PLB) 0,001

17) Käynnistyskerroin (K3) määräytyy luvanhaltijan GSM-matkaviestinverkolle, UMTS-matkaviestinverkolle, digitaaliselle laajakaistaiselle 450 matkaviestinverkolle, digitaaliselle laajakaistaiselle 800 matkaviestinverkolle, digitaaliselle laajakaistaiselle 2000 matkaviestin-verkolle, digitaaliselle laajakaistaiselle 2500 matkaviestinverkolle, viranomaisverkolle (VIRVE) ja rautateiden GSM-R -radiojärjestelmälle annetun taajuuksien käyttöoikeuden al-kamisajan perusteella. Käynnistyskertoimet ovat seuraavat:

Laskutusvuosi K3
Ensimmäinen 0,1 digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko
0,2 muut
Toinen 0,1 digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko
0,2 muut
Kolmas 0,2 digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko
0,2 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä
0,4 muut
Neljäs 0,2 digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko
0,2 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä
0,6 muut
Viides 0,4 digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko
0,4 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä
0,8 muut
Kuudes 0,6 digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko
0,6 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä
1 muut
Seitsemäs 0,8 digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko
0,8 rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä
1 muut
Kahdeksas tai sitä myöhempi 1

Luvanhaltijan käyttöön osoitetun taajuusmäärän ja käyttöoikeusalueen muutoksiin sovelletaan samaa käynnistyskerrointa kuin jo käytössä olevaan taajuusmäärään ja käyttöoikeusalueeseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa käytettävän verkon tai järjestelmän käynnistyskerroin on 1, jos verkolle tai järjestelmälle on myönnetty radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain 19 §:n 5 momentissa tarkoitettu radiolupa. Käynnistyskerroin on kuitenkin 0,2, jos tutkimus- ja kehittämistoiminnassa käytettävää verkkoa tai järjestelmää käytetään oppilaitoksessa pelkästään koulutustoimintaan.

Vuoden 2008 jälkeen voimaan tullut kuntajaon muutos ei vaikuta matkaviestinverkon eikä kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmän tukiasemien peittoaluekertoimen suuruuteen verkon tai järjestelmän käyttöoikeusaluetta tai suoja-aluetta suurentamalla.

4 §
Matkaviestinverkon ja eräiden muiden radioverkkojen taajuusmaksu

Viestintävirasto perii vuosittain taajuusmaksun myöntämästään oikeudesta pitää hallussa ja käyttää matkaviestinverkon, kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmän, viranomaisverkon (VIRVE) tai rautateiden GSM-R -radiojärjestelmän tukiaseman luvanvaraisia radiolähettimiä. Taajuusmaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaisesti:

1) GSM-matkaviestinverkko ja UMTS- matkaviestinverkko sekä digitaalinen laajakaistainen 450, 800, 2000 tai 2500 matkaviestinverkko K1• K2• K3•K6• (taajuusmäärä/25 kHz) •S•1295,50 €
2) aluksen matkaviestinverkko ja ilma-aluksen matkaviestinverkko K1• K2•K6• (taajuusmäärä/25 kHz) •S•1295,50 €
3) digitaalinen laajakaistainen 3500 matkaviestinverkko K1• K2•K6• (taajuusmäärä/25 kHz) •S•1295,50 €
4) kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmä K1• K2•K6• (taajuusmäärä/25 kHz) •S•1295,50 €
5) viranomaisverkko (VIRVE) K1• K2• K3•K6• (taajuusmäärä/25 kHz) •S•1295,50 €
6) rautateiden GSM-R -radiojärjestelmä K1•K2• K3•K6• (taajuusmäärä/25 kHz) •S•1295,50 €

Jos radioluvan haltijalla on oikeus käyttää digitaalisen laajakaistaisen 3500 matkaviestinverkon ja kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmän tukiasemia samoilla taajuuksilla ja osittain samalla alueella, määräytyy 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun kiinteän langattoman liityntäverkon radiojärjestelmän taajuusmaksun peittoaluekerroin (K2) sen pinta-alan perusteella, joka saadaan vähentämällä radiojärjestelmän käyttöoikeusalueen pinta-alasta digitaalisen laajakaistaisen 3500 matkaviestinverkon käyttöoikeusalueen ja suoja-alueen pinta-alat.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun.

Asetusta sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa vireille tulleisiin asioihin.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Rainer Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.