1058/2009

Annettu Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston eräistä maksuista

Liikenne- ja viestintäministeriö on säätänyt 21. päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n sellaisena kuin se on laissa 348/1994 ja viestintämarkkinalain (393/2003) 15 b–c §:n sellaisena kuin se on laissa 628/2003, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa määrätään eräistä Viestintäviraston maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista.

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Viestintävirasto perii tämän asetuksen 7, 8 ja 9 §:ssä määrätyt kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) oikeus viestintäverkon numerotunnuksen tai tilaajanumeron käyttöön;

2) tietoverkon verkkotunnuksen tai muun tunnuksen myöntäminen, uusiminen tai siirtäminen;

3) tietoverkon verkkotunnuksen tai muun tunnuksen käyttöoikeuden ylläpito.

3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Viestintävirasto perii omakustannusarvon mukaisen maksun luokiteltua tietoa käsittelevien tietojärjestelmien tietoturva- akkreditioinnista.

4 §
Maksulliset muut suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka Viestintävirasto hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:

1) radioamatööriviestinnän pätevyystutkinto;

2) omavalintainen radioamatööritunnus;

3) muu kuin vähäisiä kustannuksia aiheuttavaan tiedotustoimintaan kuuluva painotuote;

4) muu kuin vähäisiä kustannuksia aiheuttava tiedotustoimintaan liittyvä koulutus;

5) sellaisen asiakirjan lähettäminen, josta aiheutuvia kustannuksia ei ole sisällytetty muusta tästä päätöksestä maksulliseksi määrätystä suoritteesta perittävään maksuun; sekä

6) muu toimeksiantoon perustuva Viestintäviraston suorite.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Viestintävirasto ottaen kuitenkin huomioon, mitä viranomaisen julkisuudesta annetun lain 34 §:n 4―6 momentissa säädetään.

Viestintävirasto voi periä suoritteen omakustannusarvoa vastaavan hinnan viestintähallinnosta annetun asetuksen (60/2004, muutos 761/2006) 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun palvelun tuottamisesta silloin, kun sillä on valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu tosiasiallinen yksinoikeus palvelun tuottamiseen. Muut viestintähallinnosta annetun asetuksen 1 §:n 3 momentissa tarkoitetut palvelut hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein.

5 §
Viestintämarkkinamaksu

Viestintämarkkinalain (393/2003) 15 a― d §:n mukainen vuotuinen viestintämarkkinamaksu peritään vuosittain yhdessä erässä. Viestintävirastolla on oikeus saada teleyrityksiltä maksun määräämistä varten tiedot teletoiminnan maksun määräämistä edeltävän kauden liikevaihdosta. Konserniin kuuluvien yritysten tulee lisäksi toimittaa selvitys siitä, mitkä konsernin yritysten keskinäisestä teletoiminnasta syntyneet erät on viestintämarkkinalain 15 b §:n 1 momentin mukaisesti vähennetty teletoiminnan liikevaihdosta. Teleyritysten tulee toimittaa tiedot Viestintävirastolle yhden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Liitteenä tulee toimittaa jäljennös vahvistetusta tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä.

6 §
Tietojärjestelmien tietoturva-akkreditointi

Yhteisöltä, joka on tilannut Viestintävirastolta luokiteltua tietoa käsittelevien tietojärjestelmien tietoturva- akkreditoinnin, peritään toimenpiteeseen käytettyyn aikaan perustuva maksu. Maksuna peritään 103 euroa käytettyä työtuntia kohden. Yhteisöllä on oikeus saada Viestintävirastolta arvio tarvittavista tunneista ennen tilauksen tekoa.

7 §
Viestintäverkon numerointimaksut

Viestintämarkkinalain 49 §:n mukaan teleyritys ja muu numeron tai tunnuksen vastaanottava yritys tai henkilö on velvollinen suorittamaan Viestintävirastolle kiinteän maksun, jonka suuruus on vuosittain seuraava:

1) tilaajanumeromaksu:
yleisen kiinteän puhelinverkon numero 0,18 euroa/liittymä
yleisen matkaviestinverkon numero 0,18 euroa/liittymä
2) operaattoritunnusmaksu:
kolminumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 15 000 euroa
nelinumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 3 000 euroa
viisinumeroinen kaukoliikenteen operaattoritunnus 600 euroa
kolminumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 35 000 euroa
nelinumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 7 000 euroa
viisinumeroinen kansainvälisen teleliikenteen operaattoritunnus 1 400 euroa
viisinumeroinen yleinen operaattoritunnus 2 000 euroa
3) matkaviestinverkon suuntanumeromaksu:
kolminumeroinen suuntanumero 10 000 euroa
nelinumeroinen suuntanumero 2 000 euroa
viisinumeroinen suuntanumero 400 euroa
4) maksu palvelunumerosarjasta ja maksu valtakunnallisesta kiinteän puhelinverkon tilaajanumerosarjasta:
neljällä numerolla määritelty telealuekohtainen numerosarja 600 euroa
vähintään viidellä numerolla määritelty telealuekohtainen numerosarja 120 euroa
kolmella numerolla määritelty valtakunnallinen numerosarja 25 000 euroa
neljällä numerolla määritelty valtakunnallinen numerosarja 5 000 euroa
viidellä numerolla määritelty valtakunnallinen numerosarja 1 000 euroa
vähintään kuudella numerolla määritelty valtakunnallinen numerosarja 200 euroa
5) dataverkkotunnusmaksu (DNIC): 8 000 euroa
6) maksu teknisestä tunnuksesta:
kansainvälinen merkinantopistekoodi 1 600 euroa
kansallinen merkinantopistekoodi 0,8 euroa
suljetun käyttäjäryhmän tunnus (CUG) 0,8 euroa
centrex-teleyritystunnus 35 euroa
matkaviestinverkkotunnus (MNC) 340 euroa
teleyritystunniste 170 euroa
matkapuhelimen SIM-kortin tunniste (IIN) 170 euroa
7) maksu suoraan palveluntuottajalle myönnetystä lyhytsanomapalvelunumerosta ja valtakunnallisesta puhelinverkon palvelunumerosta:
viisinumeroinen numero 120 euroa
kuusinumeroinen numero 80 euroa
8) maksu teleksiverkon tilaajanumerosarjasta: 40 euroa

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu tilaajanumeromaksu peritään teleyrityksen verkossa perimisvuoden ensimmäisenä päivänä olevien liittymien määrän perusteella. Liittymien määrään lasketaan myös pelkästään tulevassa tai lähtevässä puhelusuunnassa käytettävät tilaajanumerot.

Palvelunumeromaksua ei peritä yleisestä hätänumerosta eikä muusta vastaavasta teleyritysten yhteiseen käyttöön osoitetusta yleishyödyllisestä palvelunumerosta.

Numerointimaksut laskutetaan vuosittain neljässä erässä 1.1.―31.3., 1.4.―30.6., 1.7.―30.9. ja 1.10.―31.12. Lyhytsanomapalvelunumeromaksut laskutetaan vuosittain kahdessa erässä 1.1.―30.6. ja 1.7.―31.12.

8 §
Verkkotunnusmaksut ja verkkotunnusrekisterin todistusmaksut

Verkkotunnuslaissa (228/2003) tarkoitetun verkkotunnuksen myöntämisestä, siirrosta ja uudistamisesta yhdeksi vuodeksi peritään 13 euron suuruinen verkkotunnusmaksu, kolmeksi vuodeksi 36 euron suuruinen verkkotunnusmaksu ja viideksi vuodeksi 55 euron suuruinen verkkotunnusmaksu.

Verkkotunnuslain 17 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisesti annettavasta sähköisestä todistuksesta peritään 5 euron suuruinen todistusmaksu ja muusta kuin sähköisestä todistuksesta 10 euron suuruinen todistusmaksu.

9 §
ENUM -tunnuksen rekisteröinti ja vuosimaksu

ENUM -tunnuksella tarkoitetaan puhelinverkon numerosta tai numeroalueesta muodostettua verkkotunnusta.

ENUM -tunnuksen rekisteröimisestä ja rekisteritietojen muuttamisesta peritään rekisteröintimaksu Viestintäviraston rekisteröintihetkellä myöntämien voimassaolevien ja myönnettävien ENUM -tunnusten kokonaismäärän perusteella kolmannessa momentissa olevan taulukon mukaisesti.

Kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä voimassaolevista ENUM -tunnuksista peritään vuosimaksu Viestintäviraston myöntämien kalenterivuoden alussa voimassaolevien ENUM -tunnusten kokonaismäärän perusteella seuraavan taulukon mukaisesti:

ENUM -tunnusten kokonaismäärä Rekisteröintimaksu /Vuosimaksu
(kpl) (euroa/kpl)
1―999 0,50
1 000―9 999 0,40
10 000―99 999 0,30
100 000 tai enemmän 0,10
10 §
Hylkäävistä päätöksistä perittävät maksut

Tämän asetuksen 8 §:n 1 momentissa tarkoitetut maksut peritään myös hylkäävistä päätöksistä.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun. Sen 8 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin vasta 4 päivästä tammikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan liikenne- ja viestintäministeriön Viestintäviraston eräistä maksuista 21 päivänä joulukuuta 2005 antama asetus (1175/2005) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Suoritteesta, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään maksu tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 10 päivänä joulukuuta 2009

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Rainer Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.