1025/2009

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 11 päivänä joulukuuta 2008 luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetun asetuksen (846/2008) 5, 6, 10, 13, 14, 16, 29, 30, 38 ja 41 § sekä liite 2 seuraavasti:

5 §
Muun kuin luonnonmukaisesti tuotetun lisäysaineiston käyttö

Elintarviketurvallisuusvirasto voi myöntää 3 §:stä poiketen kasvukaudeksi kaikille käyttäjille tarkoitetun yleisen luvan käyttää tietyn siemenen tai siemenperunan lajiketta tai lajia toimeenpanoasetuksen 45 artiklan 8 alakohdan mukaisesti.

Viljelijä voi 3 §:stä poiketen käyttää elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luvalla muuta kuin luonnonmukaisesti tuotettua siementä ja siemenperunaa. Luvan myöntäminen edellyttää, että toimeenpanoasetuksen 45 artiklan edellytykset täyttyvät. Lupaa on haettava vuosittain viimeistään 1 päivänä toukokuuta Elintarviketurvallisuusviraston vahvistamalla lomakkeella siltä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jonka alueella viljelijän tila sijaitsee.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on käsiteltävä 2 momentissa annetun määräajan jälkeen jätetty lupahakemus, jos kyse on kokonaan uudesta viljelijästä tai jos siihen on painava syy. Sellaisena voidaan pitää luonnonmukaisesti tuotetun lisäysaineiston toimitusongelmaa, kasvihuonetuotantoa, sääolosuhteita, syyskylvöisiä lajikkeita ja muuta näihin rinnastettavaa erityistä syytä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi lisäksi myöntää yksittäistapauksessa ja erityisestä syystä luvan käyttää lisäysaineistoa, jota on käsitelty muilla kuin toimeenpanoasetuksen liitteessä II luetelluilla tuotteilla. Lupa voidaan myöntää vain sillä edellytyksellä, että lisäysaineisto käytetään uuden lisäysaineiston tuottamiseen.

Kasvullisesti lisätyn aineiston osalta sovelletaan 1–4 momenteissa säädettyjä menettelyjä.

6 §
Selvitys myönnetyistä luvista

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on toimeenpanoasetuksen 54 artiklan mukaisesti toimitettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä Elintarviketurvallisuusvirastolle yhteenveto edellisenä kalenterivuonna tämän asetuksen nojalla myöntämistään luvista. Yhteenvedon tulee sisältää tiedot lajeista ja lajikkeista, niiden ilmoitetut käyttömäärät sekä myönnettyjen lupien perustelut toimeenpanoasetuksen 54 artiklan mukaisesti. Elintarviketurvallisuusviraston tulee helmikuun loppuun mennessä toimittaa selvitys edellisenä kalenterivuonna myönnetyistä luvista maa- ja metsätalousministeriölle.

Toimeenpanoasetuksen 55 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on maa- ja metsätalousministeriö.

10 §
Nautojen pitäminen kytkettyinä pienellä tilalla

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää toimeenpanoasetuksen 39 artiklassa tarkoitetun luvan pitää pienellä tilalla kytkettyinä yli kuuden kuukauden ikäisiä nautoja, joita käytetään tai tullaan käyttämään maidontuotannossa, siitoseläiminä maidontuotannossa, emolehminä tai siitoseläiminä emolehmätuotannossa. Lupaa ei voida myöntää lihantuotantoon käytettäville naudoille.

Luvasta päätettäessä on otettava huomioon, mitä toimeenpanoasetuksessa säädetään nautojen pääsystä laitumelle tai ulkojaloittelualueelle.

13 §
Mehiläishoito

Toimeenpanoasetuksen 13 artiklan 2 alakohdan mukaisesti säädetään, että mehiläishoitoa ei saa harjoittaa alueella, joka sijaitsee vähemmän kuin kuuden kilometrin etäisyydellä sokeritehtaasta, kaatopaikasta, jätteenpolttolaitoksesta tai tiestä, jolla kulkee vuorokaudessa keskimäärin yli 6 000 ajoneuvoa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus hyväksyy toimeenpanoasetuksen 13 artiklassa tarkoitetun mehiläishoitoon sopivan alueen hakijan toimittamien selvitysten ja karttojen perusteella. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on peruutettava mehiläishoitoon sopivan alueen hyväksyntä, jos alue ei enää täytä luvan myöntämisen edellytyksiä.

Mehiläisten lisäruokinta on sallittu toimeenpanoasetuksen 47 artiklan d alakohdassa tarkoitetuilla tuotteilla, jos mehiläisten eloonjääminen on vaarassa.

14 §
Hätätilanteet

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on toimivaltainen viranomainen sovellettaessa toimeenpanoasetuksen 47 artiklan a ja b alakohtia. Elintarviketurvallisuusvirasto on toimivaltainen viranomainen sovellettaessa toimeenpanoasetuksen 47 artiklan c alakohtaa.

16 §
Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden valvonta

Elintarviketurvallisuusvirasto suunnittelee, ohjaa ja valvoo Suomessa luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuotannon valvontaa. Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuottajia ja tuotantoa valvovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset käyttäen apunaan Elintarviketurvallisuusviraston valtuuttamia tarkastajia siten kuin jäljempänä säädetään.

Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, kylvösiemenen ja taimiaineiston pakkaamista, varastointia ja tukkukauppaa harjoittavia toimijoita ja kaupan pitämistä valvoo Elintarviketurvallisuusvirasto. Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden kaupan pitämistä vähittäismyynnissä valvovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset.

Tässä pykälässä tarkoitetusta valvonnasta säädetään tarkemmin 5 luvussa.

29 §
Tarkastajat

Neuvoston asetuksen edellyttämät edellä 25 ja 28 §:ssä tarkoitetut tarkastukset toimijoiden tiloissa tekee maataloustuotannon valvontajärjestelmän osalta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tai Elintarviketurvallisuusviraston valtuuttama tarkastaja. Rehujen, elintarvikkeiden sekä kylvösiementen ja taimiaineiston valvontajärjestelmien osalta tarkastukset tekee Elintarviketurvallisuusvirasto tai sen valtuuttama tarkastaja. Teurastamoissa ja niiden yhteydessä olevissa laitoksissa, joihin on nimetty valtion tarkastuseläinlääkäri, tarkastuksen tekee valtion tarkastuseläinlääkäri. Alkoholijuomien valvontajärjestelmän osalta tarkastukset tekee Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi tehdä ylimääräisiä valvontatarkastuksia, jotka koskevat 25 ja 28 §:ssä tarkoitettuja tarkastuksia, seuratessaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintaa tämän asetuksen mukaisissa tehtävissä.

30 §
Eräät luvat

Elintarviketurvallisuusviraston tehtävänä on päättää toimeenpanoasetuksen 29 artiklan nojalla siitä, voidaanko luonnonmukaisesti tuotetuissa elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käyttää tilapäisesti sellaisia maataloudesta peräisin olevia raaka-aineita, joita ei ole tuotettu luonnonmukaisesti.

Elintarviketurvallisuusviraston tehtävänä on päättää luvasta tuoda maahan luonnonmukaisesti tuotettuja maataloustuotteita, siemeniä ja taimiaineistoa, rehuja, elintarvikkeita ja alkoholijuomia kolmansista maista.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävänä on toimia toimeenpanoasetuksen 36 artiklassa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena koskien kasvintuotannon siirtymävaihetta sekä 40 artiklassa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena koskien rinnakkaista tuotantoa.

38 §
Valvontajärjestelmän seuranta ja koulutus

Elintarviketurvallisuusviraston ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tehtävänä on laatia vuosittain valvontasuunnitelma 4 luvussa tarkoitetun valvonnan toteuttamista varten.

Elintarviketurvallisuusviraston tehtävänä on seurata elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja tullilaitoksen toimintaa tämän asetuksen mukaisissa tehtävissä ja laatia tästä valvonnasta vuosittain kertomus maa- ja metsätalousministeriölle seuraavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Elintarviketurvallisuusviraston ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulee laatia suorittamastaan valvonnasta vuosittain kertomus maa- ja metsätalousministeriölle seuraavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä.

Elintarviketurvallisuusvirasto vastaa valtuuttamiensa tarkastajien ja työvoima- ja elinkeinokeskusten koulutuksesta tässä asetuksessa tarkoitettuihin tehtäviin.

41 §
Siirtymäsäännökset tietyistä eläintuotannon luvista

Toimija, jolle työvoima- ja elinkeinokeskus on myöntänyt luvan pitää nautakarjaa kytkettynä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa, liitteen I osan B kohdan 6.1.5. mukaisesti ennen luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetun asetuksen (846/2008) voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön nojalla, voi hakea elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta luvan pidennystä enintään 30.12.2013 saakka. Lupa voidaan myöntää samoilla edellytyksillä kuin alkuperäinen lupa, huomioiden toimeenpanoasetuksen 95 artiklan 1 alakohdan vaatimukset tarkastustiheydestä.

Toimija, jolle työvoima- ja elinkeinokeskus on myöntänyt luvan poikkeuksista eläinsuojien ja eläintiheyden osalta neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen I osan B kohdan 8.5.1 mukaisesti ennen luonnonmukaisesta tuotannosta, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnöistä ja valvonnasta annetun asetuksen (846/2008) voimaantuloa voimassa olleen lainsäädännön nojalla, voi hakea elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta luvan pidennystä enintään 30.12.2013 saakka. Lupa voidaan myöntää samoilla edellytyksillä kuin alkuperäinen lupa, huomioiden toimeenpanoasetuksen 95 artiklan 1 alakohdan vaatimukset tarkastustiheydestä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Tero Tolonen

Liite 2

LUONNONMUKAISESTI TUOTETTUJEN MAATALOUSTUOTTEIDEN, KYLVÖSIEMENTEN JA TAIMIAINEISTON, ELINTARVIKKEIDEN SEKÄ ALKOHOLIJUOMIEN TUOTANTOA, PAKKAAMISTA, VALMISTUSTA JA MAAHANTUONTIA VALVOVIEN VIRANOMAISTEN TUNNUSNUMEROT
1. Luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden tuottajien ja tuotannon valvonta
TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN
FI-EKO-A-001 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-A-002 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-A-003 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-A-004 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-A-005 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-A-006 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-A-007 Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-A-008 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-A-009 Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-A-010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-A-011 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-A-012 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-A-013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-A-014 Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
FI-EKO-A-015 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
2. Luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden, rehujen, sekä kylvösiementen ja taimiaineiston valmistuksen, valmistuttamisen, pakkaamisen ja maahantuonnin valvonta
TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN
FI-EKO-B Elintarviketurvallisuusvirasto
3. Luonnonmukaisesti tuotettujen alkoholijuomien valmistuksen, valmistuttamisen jamaahantuonnin valvonta
TUNNUSNUMERO VALVONTAVIRANOMAINEN
FI-EKO-C Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.