1018/2009

Annettu Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2009

Valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Neuvottelukunnan tarkoitus

Puolustusministeriön hallinnonalalla toimii sotilaallista maanpuolustusta tukevan tutkimuksen sekä turvallisuustutkimuksen edistämiseksi maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta.

2 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää neuvottelukunnan toimialaan kuuluvaa tutkimustoimintaa;

2) toimia neuvottelukunnan toimialaan kuuluvan tutkimustoiminnan asiantuntijaverkostona;

3) tehdä aloitteita ja rahoitusesityksiä tutkimushankkeiden toteuttamiseksi sekä huolehtia tutkimushankkeiden seurannasta ja tulosten tiedottamisesta;

4) antaa lausuntoja tehtäviinsä kuuluvista asioista;

5) suorittaa muut puolustusministeriön sille antamat tehtävät.

3 §
Kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdeksan eri tieteenaloja edustavaa jäsentä ja tarvittava määrä viranomaisia edustavia jäseniä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee edustaa tieteellisen tutkimustoiminnan yleistä tuntemusta. Jäsenet edustavat luonnontieteitä, teknisiä tieteitä, lääke- ja terveystieteitä, yhteiskuntatieteitä sekä tarvittaessa muita neuvottelukunnan toimialan kannalta tärkeitä tieteenaloja. Viranomaisjäsenet edustavat puolustusministeriön, sisäasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloja sekä tarvittaessa muita neuvottelukunnan toimialaan liittyviä hallinnonaloja.

Jos puheenjohtaja, varapuheenjohtaja taikka jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden tai on pysyvästi estynyt osallistumasta neuvottelukunnan toimintaan, puolustusministeriö määrää hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §
Jaostot

Neuvottelukunta voi asettaa asiantuntijajaostoja, joiden lukumäärän ja toimialan päättää neuvottelukunnan esityksestä puolustusministeriö. Neuvottelukunta voi lisäksi asettaa tarvittavan määrän paikallisjaostoja.

Neuvottelukunta määrää jaostoille puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jaoston toiminnan kannalta tarvittavan määrän jäseniä.

Neuvottelukunta antaa jaostoille tarvittaessa tarkemmat ohjeet jaostojen tehtävistä ja niiden toteuttamisesta.

5 §
Asioiden käsittely

Neuvottelukunta ja jaostot kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja ovat päätösvaltaisia, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä.

Asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Neuvottelukunta ja jaostot voivat kuulla asiantuntijoita.

6 §
Sihteeristö

Neuvottelukunnalla on pääsihteeri, jonka puolustusministeriö nimittää virkaan. Pääsihteeriä nimitettäessä on asiassa hankittava neuvottelukunnan lausunto. Neuvottelukunnalla voi lisäksi olla muita, hallinnonalojen tähän tehtävään osoittamia pää- tai sivutoimisia sihteereitä. Muut sihteerit ottaa neuvottelukunta.

7 §
Palkkiot ja korvaukset

Neuvottelukunnan ja jaostojen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle, jäsenelle, varajäsenelle, asiantuntijalle ja sihteerille voidaan maksaa kokouspalkkio, joka on enintään kulloinkin voimassa olevan kokouspalkkioista annetun valtiovarainministeriön suosituksen mukainen. Kokouspalkkioiden suuruuden vahvistaa puolustusministeriö.

Matkoista aiheutuvat kustannukset korvataan matkakustannusten korvaamisesta tehdyn virka ja työehtosopimuksen mukaisesti.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan 14 päivänä helmikuuta 2002 annettu valtioneuvoston asetus maanpuolustuksen tieteellisestä neuvottelukunnasta (107/2002).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 2009

Puolustusministeri
Jyri Häkämies

Vanhempi hallitussihteeri
Minnamaria Nurminen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.