987/2009

Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista 12 päivänä joulukuuta 2008 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (866/2008) 27 ja 28 §,

muutetaan 4, 5, 9, 16–19 ja 26 § sekä liite 1, sekä

lisätään asetukseen uusi 10 a § seuraavasti:

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) nautaeläimillä kotieläiminä pidettäviä nautaeläimiä (Bos taurus) mukaan lukien biisonit (Bison sp.) ja puhvelit (Bubalus sp.) sekä näiden lajien risteytysten jälkeläiset;

2) sioilla kotieläiminä pidettäviä sikoja (Sus scrofa) mukaan lukien tarhatut villisiat;

3) lampailla ja vuohilla kotieläiminä pidettäviä lampaita (Ovis aries) ja vuohia (Capra hircus);

4) hevoseläimillä hevosen- tai aasinsukuisia eläimiä tai näiden lajien risteytysten jälkeläisiä;

5) muilla sorkka- ja kavioeläimillä muita kuin 1―4 kohdassa mainittuja sorkka- ja kavioeläimiä;

6) tuotantoeläimillä tuotantoeläimiä siten kuin ne on määritelty eläinten lääkitsemisestä annetun lain (617/1997) 4 §:n 7 kohdassa;

7) lemmikkieläimillä lemmikkieläimiä siten kuin ne on määritelty lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003, myöhemmin lemmikkieläinasetus, 3 artiklan a kohdassa, ja joita tuodaan yhteisön alueelle kerralla enintään viisi yksilöä;

8) kaloilla yläluokkiin Agnatha ja Gnathostomata kuuluvia kaloja;

9) äyriäisillä alajaksoon Crustacea kuuluvia vedessä eläviä äyriäisiä;

10) nilviäisillä pääjaksoon Mollusca kuuluvia vedessä eläviä simpukoita, kotiloita ja pääjalkaisia;

11) koristevesieläimillä eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä, joita pidetään tai kasvatetaan tai jotka saatetaan markkinoille ainoastaan koristetarkoituksiin;

12) trooppisilla koristekaloilla koristevesieläiminä tuotavia eläviä kaloja, jotka eivät ole herkkiä taudeille, jotka mainitaan vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 2006/88/EY IV liitteen II osassa tai joiden osalta Suomelle on myönnetty lisävakuudet neuvoston direktiivin 91/67/ETY täytäntöönpanosta vesiviljeltyjen eläinten eräiden tautien vastaisten toimenpiteiden osalta annetulla komission päätöksellä 2004/453/EY;

13) vesiviljelyeläimillä eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä, joita kasvatetaan viljelylaitoksessa tai jotka ovat peräisin viljelylaitoksesta, mukaan lukien merestä tai vesistöistä pyydystetyt elävät kalat, äyriäiset ja nilviäiset, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi viljelylaitokseen;

14) luonnonvaraisilla vesieläimillä muita eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä kuin vesiviljelyeläimiä ja koristevesieläimiä;

15) sukusoluilla munasoluja ja spermaa sekä kalojen, äyriäisten ja nilviäisten hedelmöitettyä tai hedelmöittämätöntä mätiä taikka maitia;

16) alkioilla nisäkkäiden varhaisia kehitysasteita, jotka ovat siirrettävissä vastaanottajaeläimeen;

17) tuontierällä eläviä eläimiä sekä niiden alkioita tai sukusoluja, jotka ovat peräisin samasta kolmannesta maasta tai sen alueelta ja joilla on yhteinen eläinlääkärintodistus tai muu alkuperän osoittava asiakirja;

18) valtuutetulla eläinlääkärillä eläinlääkäriä, jolle Elintarviketurvallisuusvirasto on antanut tehtäväksi eräiden tässä asetuksessa tarkoitettujen tarkastusten ja toimenpiteiden suorittamisen;

19) tuonnilla tuontierän toimittamista Euroopan yhteisön alueelle tai markkinoille;

20) kauttakuljetuksella tuontierän kuljettamista Euroopan yhteisön alueen kautta edelleen johonkin kolmanteen maahan;

21) huolitsijalla yritystä tai henkilöä, joka toimittaa eläviä eläimiä tai niiden alkioita tai sukusoluja jälleenmyyjille tai tukkukauppiaille, tuo lähetykset näiden puolesta maahan ja toimittaa yksittäiset tilaukset suoraan asiakkaille Euroopan yhteisön alueella;

22) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa elävät eläimet sekä niiden sukusolut ja alkiot on tuotettu;

23) viejämaalla kolmatta maata, jossa virkaeläinlääkäri on allekirjoittanut tuontierän mukana olevan eläinlääkärintodistuksen tai jossa eläinten mukana oleva muu asiakirja on myönnetty;

24) yhteisöllä Euroopan yhteisöä;

25) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota;

26) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota;

27) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa; sekä

28) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta tai kuljetusta sen kautta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen johdosta.

Viitattaessa tässä asetuksessa yhteisön säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

5 §
Tuontia, kauttakuljetusta ja toiseen jäsenvaltioon toimittamista koskevat yleiset vaatimukset

Kauttakuljetettaviksi tai toiseen jäsenvaltioon toimitettaviksi tarkoitettujen tuontierien on täytettävä samat vaatimukset kuin Suomeen tuotaviksi tarkoitettujen tuontierien. Yksinomaan Suomea koskevien lisävakuusvaatimusten osalta kauttakuljetettaviksi tai toiseen jäsenvaltioon toimitettaviksi tarkoitettujen tämän asetuksen 6, 7 ja 9 §:ssä tarkoitettujen eläinten on kuitenkin täytettävä ainoastaan teuraseläinten tuonnille asetetut lisävakuusvaatimukset. Tämän lisäksi on kauttakuljetettaviksi tai toisiin jäsenvaltioihin toimitettavaksi tarkoitettujen elävien eläinten täytettävä eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:ssä ja sukusolujen ja alkioiden eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 11 ja 13 §:ssä säädetyn mukaisesti määränpäävaltion asettamat vaatimukset.

Poiketen siitä, mitä tässä asetuksessa säädetään, tuontilupaa ei vaadita kauttakuljetettavilta tai toiseen jäsenvaltioon toimitettavilta tuontieriltä. Sellaisilla kauttakuljetettavilla elävillä eläimillä, joiden tuonti tämän asetuksen mukaisesti edellyttää Elintarviketurvallisuusviraston tuontilupaa, on tuontiluvan sijasta oltava eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3 §:n 4 momentin mukainen Elintarviketurvallisuusviraston myöntämä lupa kauttakuljetukseen.

Suomeen tuotavien, kauttakuljetettavien tai Suomen alueen kautta toiseen jäsenvaltioon kuljetettavien elävien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen kuljetuksesta ei saa aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa tai vaaraa ihmisten terveydelle.

9 §
Sarvikuonojen ja norsujen heimoihin kuuluvien eläinten sekä muiden sorkkaeläinten tuontivaatimukset

Sarvikuonojen heimoon (Rhinocerotidae) tai norsujen heimoon (Elephantidae) kuuluvia eläimiä sekä muita sorkkaeläinten lahkoon (Artiodactyla) kuuluvia eläimiä, kuin 6―8 §:ssä mainittuja nautaeläimiä, sikoja, lampaita ja vuohia, saadaan tuoda vain niistä kolmansista maista tai maiden osista, jotka mainitaan neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen I osassa 1, ja joiden kohdalla liitteessä on merkintä kyseessä olevien eläinten eläinlääkärintodistuksesta.

Eläinten on täytettävä neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen I osassa 2 olevan asianomaisen eläinlääkärintodistuksen mukaiset ehdot mukaan lukien todistuksen naudan tarttuvaa rinotrakeiittia (IBR) koskevat erityisvaatimukset. Tuontierän mukana on oltava kyseisen liitteen mallin mukainen eläinlääkärintodistus.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetystä poiketen sirkuksiin, eläinnäyttelyihin sekä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti hyväksyttyyn yhteisöön, laitokseen tai keskukseen tuotavia 1 momentissa tarkoitettuja eläimiä saadaan tuoda vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

10 a §
Eläinten kuljetusten hyönteismyrkytystä koskevat vaatimukset

Silloin kun 6―9 §:ssä tarkoitettuja eläimiä kuljetetaan ilmateitse, laatikko tai kontti, jossa eläimet kuljetetaan, ja sitä ympäröivä alue on ruiskutettava asianmukaisella hyönteismyrkyllä välittömästi ennen ilma-aluksen ovien sulkemista ja sen jälkeen joka kerta, kun ilma-aluksen ovet avataan ennen määräpaikkaan saapumista.

16 §
Koristevesieläinten tuontivaatimukset

Koristevesieläinten tuontivaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008. Viljelylaitoksessa kasvatettujen kalojen tai tällaisiin laitoksiin tarkoitettujen luonnonvaraisten kalojen on lisäksi täytettävä komission päätöksen 2004/453/EY mukaiset Suomea koskevat lisävakuusvaatimukset. Tuotaessa koristevesieläimiä viljelylaitokseen, on viljelylaitoksen oltava rekisteröity vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (212/1996) mukaisesti siltä osin, kuin kyseisessä päätöksessä määrätään.

Komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008 tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Elintarviketurvallisuusvirasto. Elintarviketurvallisuusvirasto myös hyväksyy neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten karanteenia koskevien vaatimusten osalta annetussa komission päätöksessä 2008/946/EY tarkoitetun karanteenin.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta koristevesieläimiin, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi ja jotka tuodaan pidettäväksi muussa kuin kaupallisessa akvaariossa tai puutarhalammessa, josta ei ole yhteyttä luonnonvesiin. Tuonnissa on kuitenkin varmistettava, että tuontierän kuljetusvesi ei välitä eläintauteja luonnonvesiin. Lemmikkieläinasetuksen mukaisina lemmikkieläiminä tuotavien nilviäisten ja trooppisten koristekalojen tuontiin nimetyt tarkastuspaikat Suomessa mainitaan liitteessä I.

Kalastuksessa syötteinä käytettävien koristevesieläinten tuonti on kiellettyä.

17 §
Vesiviljelyeläinten tuontivaatimukset

Mitä tässä pykälässä säädetään, koskee muita vesiviljelyeläimiä kuin 16 §:ssä tarkoitettuja koristevesieläimiä.

Vesiviljelyeläinten tuontivaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008. Viljelylaitoksessa kasvatettujen kalojen tai tällaisiin laitoksiin tarkoitettujen luonnonvaraisten kalojen on lisäksi täytettävä komission päätöksen 2004/453/EY mukaiset Suomea koskevat lisävakuusvaatimukset. Tuotaessa vesiviljelyeläimiä viljelylaitokseen, on viljelylaitoksen oltava rekisteröity vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti.

Komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008 tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Elintarviketurvallisuusvirasto. Elintarviketurvallisuusvirasto myös hyväksyy komission päätöksessä 2008/946/EY tarkoitetun karanteenin.

Vesiviljelyeläimiä saadaan tuoda tutkimustarkoituksiin 2 momentissa säädetystä poiketen, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Kalastuksessa syötteinä käytettävien vesiviljelyeläinten tuonti on kiellettyä.

18 §
Luonnonvaraisten vesieläinten tuontivaatimukset

Luonnonvaraisten vesieläinten tuonti on sallittua vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Kalastuksessa syötteinä käytettävien luonnonvaraisten vesieläinten tuonti on kiellettyä.

19 §
Koristevesieläinten, vesiviljelyeläinten ja luonnonvaraisten vesieläinten kuljettamista, vapauttamista sekä kuljetusvettä koskevat vaatimukset

Vesiviljelyeläimien, koristevesieläimet mukaan luettuna, kuljettamisesta, vapauttamisesta ja kuljetusvettä koskevista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008.

Suomen alueella kuljetettavien vesiviljelyeläinten, koristevesieläimet mukaan luettuna, kuljetussäiliön sisältämä vesi saadaan vaihtaa ainoastaan läänineläinlääkärin hyväksymässä vedenvaihtopaikassa Suomessa. Veden vaihto ei saa heikentää kuljetettavien eläinten terveyttä eikä aiheuttaa veden purkupaikalle eläintautien leviämisen vaaraa. Kuljetussäiliöstä pois laskettava vesi ei saa joutua vedenvaihtopaikassa suoraan luonnonvesiin.

Luonnonvaraisten vesieläinten osalta kuljettamista, vapauttamista ja kuljetusvettä koskevat ehdot asetetaan 18 §:ssä tarkoitetussa tuontiluvassa.

26 §
Koristevesieläinten, vesiviljelyeläinten ja luonnonvaraisten vesieläinten sukusolujen tuontivaatimukset

Vesiviljelyeläinten sukusolujen, koristevesieläinten sukusolut mukaan luettuna, tuontivaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008. Viljelylaitoksessa kasvatettujen kalojen sukusolujen tai tällaisiin laitoksiin tarkoitettujen luonnonvaraisten kalojen sukusolujen on lisäksi täytettävä komission päätöksen 2004/453/EY mukaiset Suomea koskevat lisävakuusvaatimukset. Komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008 tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Elintarviketurvallisuusvirasto. Tuotaessa vesiviljelyeläinten sukusoluja, koristevesieläinten sukusolut mukaan luettuna, viljelylaitokseen, on viljelylaitoksen oltava rekisteröity vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti siltä osin, kuin kyseisessä päätöksessä määrätään.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta sellaisten koristevesieläinten sukusoluihin, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi ja jotka tuodaan muuhun kuin kaupalliseen akvaarioon tai puutarhalampeen, josta ei ole yhteyttä luonnonvesiin. Tuonnissa on kuitenkin varmistettava, että tuontierän kuljetusvesi ei välitä eläintauteja luonnonvesiin.

Muiden vesiviljelyeläinten kuin koristevesieläinten sukusoluja saadaan tuoda tutkimustarkoituksiin 1 momentissa säädetystä poiketen, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Luonnonvaraisten vesieläinten sukusolujen tuonti on sallittua vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Sen estämättä, mitä 16 §:n 1 momentissa ja 26 §:n 1 momentissa säädetään, saadaan siirtymäkautena 31 päivään joulukuuta 2010 asti Suomeen tuoda komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008 määriteltyihin suljettuihin koristetiloihin tarkoitettuja, epitsoottiselle ulseratiiviselle syndroomalle (EUS) altista lajia olevia koristevesieläimiä ja niiden sukusoluja Maailman eläintautijärjestöön (OIE) kuuluvista kolmansista maista tai niiden alueilta. Kyseisen siirtymäkauden aikana EUS:ää koskevia vaatimuksia, jotka vahvistetaan komission asetuksen (EY) N:o 1251/2008 liitteessä IV olevassa B osassa olevan terveystodistuksen osassa II.2, ei sovelleta koristevesieläimiin tai niiden sukusoluihin, jotka on tarkoitettu ainoastaan suljettuihin koristetiloihin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt tuontiluvat ovat edelleen voimassa luvassa mainitun ajan.

Komission päätös 2004/453/EY (32004D0453); EUVL N:o L 202, 7.6.2004, s. 4
Neuvoston direktiivi 2006/88/EY (32006L0088); EUVL N:o L 328, 24.11.2006, s. 14
Komission direktiivi 2008/53/EY (32008L0053); EUVL N:o L 117, 1.5.2008, s. 27
Komission päätös 2008/946/EY (32008D0946); EUVL N:o L 337, 16.12.2008, s. 94
Komission asetus (EY) N:o 1251/2008 (32008LR1251); EUVL N:o L 337, 16.12.2008, s. 41
Komission päätös 2009/317/EY (32009D0317); EUVL N:o L 94, 8.4.2009, s. 100

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Liite 1

LEMMIKKIELÄINTEN MAAHANTUONTIIN NIMETYT TARKASTUSPAIKAT SUOMESSA

1. LENTOTEITSE SAAPUVIEN LEMMIKKIELÄINTEN TARKASTUSPAIKAT

Helsinki-Vantaan lentokenttä

2. MAANTEITSE JA RAUTATEITSE SAAPUVIEN LEMMIKKIELÄINTEN TARKASTUSPAIKAT

Imatra

Kuusamo

Niirala

Nuijamaa

Raja-Jooseppi

Salla

Vaalimaa

Vainikkala

Vartius

3. MERITEITSE SAAPUVIEN LEMMIKKIELÄINTEN TARKASTUSPAIKAT

Helsinki

Hamina

Hanko

Inkoo

Kotka

Loviisa

Maarianhamina

Porvoo

Turku

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.