979/2009

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus Suomen Akatemiasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 20 päivänä marraskuuta 2009 Suomen Akatemiasta annetun lain (922/2009) 12 §:n nojalla:

1 §
Tieteelliset toimikunnat

Suomen Akatemiassa on seuraavat tieteelliset toimikunnat:

1) biotieteiden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta;

2) kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta;

3) luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta;

4) terveyden tutkimuksen toimikunta.

2 §
Hallituksen ja toimikunnan toiminta

Hallitus ja toimikunnat kokoontuvat puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut.

Hallituksessa ja toimikunnassa asiat ratkaistaan esittelystä.

Hallituksen ja tieteellisen toimikunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle, pääjohtajaa lukuunottamatta, maksetaan kuukausipalkkio, jonka vahvistaa opetusministeriö. Hallituksen asettaman jaoston puheenjohtajalle ja jäsenelle, pääjohtajaa lukuunottamatta, voidaan maksaa palkkio jaoston jäsenyydestä. Akatemia päättää palkkiosta.

3 §
Kelpoisuusvaatimukset

Tutkimusasioista vastaavalta ylijohtajalta vaaditaan tohtorin tutkinto tai tohtorin arvoon oikeuttavat opinnäytteet, perehtyneisyys tutkimuspoliittisiin suunnittelutehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

Hallinnosta vastaavalta ylijohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys hallinnollisiin tehtäviin sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

4 §
Virkojen täyttäminen ja muun henkilökunnan ottaminen

Pääjohtajan nimittämisestä säädetään Suomen Akatemiasta annetussa laissa (922/2009). Pääjohtajan virkaan nimitetty, joka on ennestään muutoin kuin määräajaksi tai rajoitetuksi ajaksi nimitetty valtion virkaan, on virkavapaana tästä virasta sen ajan, jona hän on pääjohtajan virassa. Pääjohtajalla on professorin arvonimi.

Muun henkilökunnan nimittää tai ottaa pääjohtaja, jollei johtosäännössä toisin määrätä.

5 §
Sijaiset

Muiden kuin pääjohtajan sijaisista määrätään työjärjestyksessä.

6 §
Virkavapaus

Virkavapauden pääjohtajalle myöntää opetusministeriö, vuotta pidemmäksi ajaksi kuitenkin valtioneuvosto.

Virkavapauden muulle virkamiehelle sekä vastaavan vapautuksen työsopimussuhteessa olevalle myöntää pääjohtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2009

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallin

Johtaja
Anita Lehikoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.