960/2009

Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2009

Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kiinteistötoimitusmaksusta 12 päivänä huhtikuuta 1995 annetun lain (558/1995) 7 §:n 1 momentti, 12 §:n 2 momentti ja 13 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 12 §:n 2 momentti laissa 878/1996 ja 13 §:n 2 momentti laissa 1434/2001, seuraavasti:

7 §

Kiinteistönmuodostamislain 271 ja 272 §:ssä tarkoitetuista asiavirheen, menettelyvirheen ja kirjoitusvirheen korjaamisesta johtuvista toimenpiteistä ei määrätä kiinteistötoimitusmaksua.


12 §

Jos kiinteistötoimitusmaksua ei suoriteta määräaikana, erääntyneelle määrälle on suoritettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Lisäksi on korvattava erääntyneen maksun perimisestä aiheutuvat kulut. Perintäkulujen korvaamisessa ja perimisessä noudatetaan, mitä saatavien perinnästä annetussa laissa (513/1999) säädetään. Mainitun lain 5―7, 10, 10 a―10 c ja 12―14 §:n säännöksiä kuluttajasaatavasta noudatetaan silloinkin, kun maksuvelvollinen ei ole yksityishenkilö.

13 §

Kiinteistötoimitusmaksusta on voimassa, mitä verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. Laissa tarkoitettu perustevalitus tehdään hallintooikeuteen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Tällä lailla kumotaan kiinteistötoimitusmaksusta annetun valtioneuvoston asetuksen (1560/2001) 7 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 62/2009.

Ennen tämän lain voimaantuloa erääntyneen kiinteistötoimitusmaksun perimisestä aiheutuviin kuluihin sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 163/2009
MmVM 8/2009
EV 139/2009

Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2009

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.