950/2009

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan satovahinkojen korvaamisesta 30 päivänä huhtikuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (297/2008) 2 §:n 1 momentin 7 kohta ja 3 §:n 2 ja 4 momentti seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


7) kirjallisella viljelysopimuksella satovahinkovuonna viimeistään 30 päivänä huhtikuuta vuosittain tehtävää, sopimusosapuolten allekirjoittamaa, koko kasvukauden voimassaolevaa sopimusta, josta ilmenevät sopimusosapuolet, tuotteiden jalostustapa, hinnan määräytymisen perusteet, sopimusmäärät, sopimusalat ja sopimusvuosi;


3 §
Korvaukseen oikeuttavat kasvilajit

Satovahinkokorvauksen myöntämisen edellytyksenä on 1 momentin 16―22 kohdassa tarkoitetuille kasveille sekä tarhaherneelle, että kyseessä on puutarhakasvien sopimusviljelyssä kirjallisen viljelysopimuksen perusteella jatkojalostukseen viljeltävä tuote. Kirjallisesta viljelysopimuksesta tulee ilmetä sopimusmäärä ja tuotteiden jalostustapa. Edellä 1 momentin 22 kohdassa tarkoitetun kasvin osalta sopimukseen tulee kirjata lohkot, joita sopimus koskee. Jalostustavan kuvauksen tulee sisältää kuvaus raaka-aineen käsittelystä. Jalostukseksi ei katsota pelkkää pakastusta, tuoretuotteen kauppakuntoon saattamista ja pussitusta eikä tuotteiden pesemistä, multausta tai muuta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 852/2004 2 artiklan 1 kohdan n alakohdassa tarkoitettua toimintaa.


Satovahinkokorvaukseen oikeuttaviin kasvilajeihin kuuluvat myös 1 momentissa mainittujen kasvilajien erikoisviljelymuodot katteenalaista varhaisperunaa lukuun ottamatta. Korvaukseen oikeuttavien monivuotisten nurmikasvilajien siemenviljelyksille aiheutuneet vahingot voidaan korvata erillisen normisadon arvon mukaisesti.Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä joulukuuta 2009.

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2009

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.