907/2009

Annettu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 1 §:n 1 kohta, 3 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohta sekä 28 §:n 1 momentin 3 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 kohta asetuksessa 232/2009, 3 §:n 2 momentin 3 kohta asetuksessa 229/1996 ja 28 §:n 1 momentin 3 kohta asetuksessa 413/2007, seuraavasti:

1 §

Valtion virkamieslain (750/1994) 4 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja välittömästi ministeriön alaisen viraston päällikön virkoja, joita ei eritellä valtion talousarviossa, ovat:

1) Pelastusopiston rehtorin, Hallinnon tietotekniikkakeskuksen johtajan ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toimitusjohtajan virat;


3 §

Siitä poiketen, mitä 1 momentissa säädetään:


2) Poliisihallitus tekee päätökset, jotka koskevat muun kuin 2 §:ssä tarkoitetun viran perustamista, lakkauttamista ja viran muuttamista koskien aluehallintovirastojen poliisin vastuualueen virkoja;

3) Poliisihallitus tekee 1 momentissa tarkoitetut päätökset, jotka koskevat paikallisten poliisilaitosten virkoja sekä paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisen yksikön tai kahden tai useamman poliisin valtakunnallisen yksikön välisiä virkajärjestelyjä;


28 §

Valtion virkamieslain 26 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja osastopäällikköä virka-asemaltaan vastaavia ministeriön virkamiehiä ovat:


3) sisäasiainministeriön pelastusosaston pelastusylijohtaja;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2009

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Työmarkkinalakimies
Jussi Luomajärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.